Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

- (Dne 31. července 1851.) H. B. Čtenářstvo naše najde v dnešním čísle úřední přípis od sl. krajské vlády Jičínské, který jsme dle zákonu co úřední poopravení zprávy od nás podané přijmouti musili. Se záležitostí touto - odstoupení 25 osob v Klášteře k evangelické víře po událostech smutných na Hrádku - měli totiž naše vládní orgány zvláštní osud. Brzy potom, kdežto jsme přinesli zprávu, "že v Klášteře na jednou 25 osob od katolické k evangelické víře h. v. přestoupilo", četli jsme ve vládních novinách pražských jak českých tak německých srdnaté odvolání, že to není pravda co jsme oznámili, že tolik osob nepřestoupilo atd. Naše zpráva o tom byla však z nejlepšího pramene na celém světě, totiž z péra toho samého veleváženého kněze evangelického, jenž tyto osoby sám do církve evangelické přijímal. Vládní noviny tedy vytýkajíce nám nepravdu samy nepravdu psaly, jakož to nyní ze samého dopisu sl. krajské vlády Jičínské vysvítá, kdežto se již počet od nás udaný přiznává, jen s jiným výkladem. Strany toho výkladu nemáme nic k namítání.

- Obecenstvu, které se v zákonech nezná, musíme připomenouti, že Epištoly Kutnohorské jakož i vůbec žádné posud vyšlé číslo Slovana nejsou zapovězeny. K tomu, aby mohl býti spis zapovězen a zničen, zapotřebí jest, aby spisovatel neb vydavatel jeho byl odsouzen před porotou, což posud se nestalo a také dle našeho nejjistějšího přesvědčení státi se nemůže. Jestli my sami tedy při podobné příležitosti mluvíme o konfiskaci, nesmí se toto slovo bráti v pravém jeho smyslu, nýbrž užíváme ho jenom pro krátkost a lepší srozumitelnost. Posud není ještě žádný náš spis konfiskován, nýbrž jen zabaven, totiž do úředního opatření vzat prozatím až do ukončení procesu. Jen kdybychom před porotním soudem odsouzeni byli, mohl by býti teprva spis opravdu konfiskován, totiž nám odňat a zničen. Až do té doby zůstane ale našim a našich předplatitelů jměním, které nám navráceno býti musí, budeme-li uznáni za neviného, aneb jestli vláda sama (což velmi pravdě podobno) od soudu upustí. - To sloužiž za vysvětlení mnohým. -

- V dopisech našeho dnešního čísla podáváme čtenářstvu popis výjevů v rozličných stranách království českého, jenž nejlépe nazván býti může: Hanbou po Epištolách Kutnohorských. Všude vidíme c. k. žendarmerii a c. k. podkrajství pátrati po těchto nešťastných epištolách, ve kterých, jak se zdá vysoké c. k. náměstnictví viděti musí něco nanejvýš nebezpečného!! - Vláda, která se obávati musí malé knížečky!! Proti mně by mohlo vysoké náměstnictví nechat vydati celý foliant ve velikosti Hájkové kroniky, odpověděl bych na to v krátkosti, a nepotřeboval bych ke své obraně ani žendarmů ani konfiskací! Proč nedokáží raději, že to není pravda, co v těchto Epištolách stojí! Toť by byl přece nejsnadnější prostředek. Takto ale postarala se vláda sama nejlépe o rozšíření naší knížky, a mohla by si gratulovati, kdyby její tištěné produkty takové agio měly jako naše Epištoly, kterých se nyní až za 1 zl. stř. exemplář prodává, dříve od nás za 6 neb 7 kr. daný, a které se nyní leckde pilně opisují a od takových lidí čtou, kteří by je jinak sotva byli četli! -

Ó zkažené pokolení našich časů, které rádo čte zapovězené knihy!

- Car a samovládce všech Rossií nařídil nad obyčej silné rekrutování ve své říši. Počet vojáků takto nabytých musí se již počítati jenom na sta tisíce. - Opatrnost Jeho Veličenstva Mikuláše Pavloviče jest zajisté podivu hodná, že se již na zimu zásobí pro potřebu snad z jara a v letě roku 1852! Ruský car jest nyní naděje a talisman všech nepřátel konstituce a právní vlády, aneb, jak oni se rádi sami jmenují, všech přátel pokoje a pořádku. Tímto ruským carem straší oni všechnu liberálnost po celé Evropě. -Ano r. 1852 snad rozhodne záležitosti Evropy aneb bude alespoň počátkem tohoto rozhodnutí a prohlašujeme již napřed za neopatrného každého, kdo před tímto rokem příliš si zakládá na svou výhru. Rok 1852 rozhodne teprva aneb počne rozhodovati, bude-li v Evropě pánem libovůle nebo stálé právo, bude-li svoboda neb absolutismus. Pro nás Slovany jest tato nastávající doba dle mého mínění naděje plná. Buďto zvítězí Slované aneb zvítězí svoboda - jedno lepší než druhé, my se neztratíme.

- Südslavische Zeitung v Záhřebě vzala si za zvláštní účel schvalovati Slovanům všem, aby přijali ruský jazyk jakožto společný prostředek srozumění mezi sebou, jakožto všeslovanský, a vybízí vzdělance všech národů slovanských, aby se v ruštině cvičili. Tato rada jest jistě praktická, což i svým příkladem ztvrditi můžeme, neboť jsme již před 10 lety dle této rady se zachovali, ačkoli tenkrát ani Südsl. Ztg. ještě nevycházela. Učme se jen pilně rusky, kdo ví, k čemu se to časem svým hodí. Až bude Slovan zapovězen, sepíše redaktor Slovana sám nějakou praktickou ruskou gramatiku, neboť jak povědomo učil se několik let v Rusích - svému nynějšímu liberalismu.

zpět na obsah - Další: Pozorovatel politický