Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

K vědomosti panu místodržícímu

H. B. Pan místodržící království Českého zaslal nám nedávno napomenutí, "proto že prý směřujeme k věcem, s nimiž se nedá prý srovnati obstání toho, co dle císařského nařízení ze dne 6. července chrániti povinen jest." Pan svob. p. Mecséry neudal ani žádnou tu věc, ku které bychom směřovali, ani žádné z toho, co povinen jest chrániti, aneb zákon, proti kterému bychom se byli kdy provinili.

My jsme v tomto ohledu ve šťastnějších okolnostech a můžeme panu místodržícímu uvésti zejména některé věci, kdežto se podřízení jeho buď na vlastní pěst neb snad i na jeho rozkaz provinili proti zákonům, kdežto neplnili toho, co plniti povinni jsou dle císařského nařízení. Ačkoli takových pádů více víme, uvedeme zde jenom prozatím nejnovější:

Jedno "císařské nařízení" a sice § 10. základních práv zní takto. "Domovní právo jest nezrušitelné. Prohlížení obydlí a papírů, aneb zabavení jejich dovoluje se jenom v pádech a formách zákonně ustanovených." Tážeme se tedy, jakým zákonem se ono běhání i nočního času po bytech všech odběratelů Kutnohorských Epištol v Čechách dělo? patrně z nařízení od pana místodržícího !

Dále jest jiné "císařské nařízení" a sice v § 40. tisk. zákona a v § 502. trest. řádu, kteréž nedovoluje konfiskovati neb zabavovati spisy již z třetí ruky a k vlastní potřebě se u občanů nalezající. - Zcela hrubým a násilným způsobem přestoupilo tyto zákony množství úředníkův a organů vládních tyto dni v Čechách, ano těm, kteří se proti jejich libovolnému protizákonnímu násilí zákonem ohražovali, hrozili vojenskou exekucí atd., ba nutili občany choditi s nimi po domech, ve kterých se nalezaly výtisky této knihy! Příkladů toho s udáním míst a osob jest mnoho již ve Slovanu tištěno.

Dne 6. srpna t. r. odeslal redaktor Slovana služebníka svého na poštu Kutnohorskou, aby ji odevzdal zapečetěný balíček. Na poště Kutnohorské nepřijal se ten balíček k zaslání, a pravilo se, že nesmí pošta nic zapečetěného od redaktora Slovana přijmouti. Kdo dal a směl dáti poště Kutnohorské tento protizákonní příkaz? Kde jest jaký zákon, který by zbavoval redaktora Slovana občanských práv a tedy práva užívati dle zákonních předpisů všude a dle libosti c. k. pošt, jako jich užívají všichni ostatní občané?

Tyto nejnovější události veřejně uvádíme jakožto libovolnosti a zjevná rušení zákonů k vědomosti panu místodržícímu v Praze, připomínajíce mu, že se dějí v zemi jeho řízení svěřené, kdežto on snad přísahati musel, že bude zem dle zákonů spravovati, a tedy povinen jest, žádné rušení zákonů nikomu netrpěti, tím méně svým vlastním orgánům.

zpět na obsah - Další: Něco o zákonním odporu