Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

H. B. Z nového uspořádání gymnasií v Haliči pozorovati jsme musili opět zbytečné nastrkování němčiny, které se vymlouvá nedostatečností prý Rusínů, tak stran knih jako strany professorů. Jistá pravda, že nemají Rusíni ani knih gymnasialních, ani professorů důstatek: ale že by se prozatím polštině beztoho až posud mezi všemi vzdělanějšími obyčejné místo popřáti nemohlo, tomu se velice divíme. Proč pak tedy i mezi Poláky, kde přec by ještě o professory nouze nebyla a také knihy velmi snadně se našly: proč i tam se němčině dostal lví podíl? -">

- Brněnské "Presse", jak jsme při známé její centralistické barvě ani jinak očekávati nemohli, velice se líbí nová ústava pro Halič, neboť "Presse" již dávno před tím prohlásila se zřejmě pro departementální centralisaci. Znamenité jest jenom to, s jakou horlivostí "Presse" v tomto ministrům dává dispens na zrušení ústavy od 4. března. V té totiž Halič uvedena jest co jedna korunní zem, nyní ale ministerstvo z ní skutečně tři země udělalo, z kterých každá svůj zvláštní sněm míti bude; při tom však varovali se to výslovně říci, nýbrž zdánlivě nechali přece alespoň některé upomínky na jednotu. "Presse" tedy se táže, nač prý v tomto pádu tak úzkostlivě se drželi slov (ducha bez toho vymítili), oktrojované ústavy od 4. března?

- Komu Pán Bůh, tomu všichni svatí! Toto přísloví stvrzuje se opět na nynější městské radě. V nejbližšim sezení výboru bude se již jednati "o bezplatné aerární půjčce 45.000 zl. stř. pro obec Pražskou", kterou již jistě od vlády slíbenou mají. Známo však, že proti předešlé liberální radě zcela jinak jednala v tomto pádu vláda: co měla obec za vládou, nevyplácelo se, co měla vláda za obcí (ačkoli toho mnohem méně bylo), dala sequestrovat, půjčku nechtěla vláda obci povolit, rovněž tak žádnou daň na obec vypsat a tak chtěla pro nedůstatek peněz, když se již ani úředníkům platiti nemohlo, donutit liberální radu k dobrovolnému odstoupení. Nyní, když strana vládní do rady se dostala, hned jsou finance státní v tak dobrém stavu, že se může obci 45.000 zl. půjčit. Jest to zrovna jako známá anekdota o dvou přátelích, když si jeden od druhého peníze vypůjčiti chtěl a ten odpověděl: "Peníze nemám, ale zůstanu za tebe dlužen!

- Kdo oči má, viděti musí, že poznenáhla přicházíme zase do té doby, jako po pádu Napoleona a po červencové franc. revoluci r. 1830, totiž do doby kongresů. Korunované hlavy mluví jen o vojácích a chovají se jen jako vojáci. Augsp. všeobecné noviny přinesly telegrafickou zprávu, že v Bregenci uzavřeno jest, aby vojsko spojených jihoněmeckých panovníků vtrhlo do Hessen-Kasselska, a ve vládních novinách bavorských čteme k tomu ještě i ten poloúřední výklad, že prý se tam nejedná o to neb ono ministerstvo, nýbrž o konstituční neb legitimní suvrenitu panovnickou. Čteme nyní zprávy naších vládních novin o kongresu Varšavském; car ruský přijede prý našemu císaři až na hranice naproti ; po boku J. M. Císařské nachází se zase pan Grünne, hrabě Vrbna a p. O'Donell, z ministrů kníže Schwarzenberg. J. M. C navrátí se teprva na počátku budoucího měsíce listopadu a navštíví nepochybně prý také ruský vojenský tábor.

zpět na obsah - Další: Předpeklí politické