Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Redakce Slovana k čtenářstvu

Číslo Slovana, které vyšlo dne 12. t. m. (totiž ve středu), nedostalo se do rukou našeno odběratelstva z té jednoduché příčiny, poněvadž bylo konfiskováno. K našemu neobyčejnému podivení přišla téhož dne brzy po poledni, když sotva nepatrný počet výtisků právě vyšlého čísla zde v Kutné Hoře byl vydán, úřední komise do tiskárny a zabavila všechny výtisky. Příčinu tohoto kroku nebyli bychom seznali jinak, než z doručeného nam spisu od zdejšího politického úřadu, jenž zní:

Panu K. Havlíčkovi, redaktorovi časopisu Slovana v Kutné Hoře.

Wědomost Wám dawám, že jsem zabavení čísla 15. Wašého časopisu "Slowana", za příčinou článkův. "Nowější staw německé zaležitosti" pak "domácí spráwy" na zakladě předpisu, co se týká tisku § 5 ad b: pak patentu od 13ho Března 1849 §§ 31 a 33 nařídil.

Cís. kral. podkrajský úřad v Hoře Kutné 13ho (sic) Března 1851.

Reiser.

První článek zde jmenovaný jedná o záležitostech německých způsobem sice snad nepříjemným naší vládě, ale přece - dle našeho přesvědčení - proti zákonu tiskovému v ničem se neprohřešujícím. Podobným způsobem alespoň množství jiných časopisů se již prohlásilo o konferencích Drážďanských. Druhý článek pod rubrikou "Domácí zprávy" vypravuje příhody redaktora Slovana v Praze.

Když totiž redaktor Slovana, jenž po čas svého nuceného přebývání v Kutné Hoře častěji do Prahy jezdí, posledně tam přítomen byl, dostal tam předvolání k policii, kdež mu v pondělí dne 10. t. m. oznámeno bylo, že dle rozkazu vojenského velitelství z Prahy vypovězen jest a zapovídá se mu, se v Praze neb v okolí pod obležeností budoucně objeviti, sice že by zabaven byl a vojenskému soudu propadl. (To všechno bez udání příčiny.) Tuto událost, poněkud neobyčejnou, oznámili jsme čtenářstvu svému, dokládajíce, že jest to libovolnost protizákonní, poněvadž dle § 12. základních práv (posud zjevně nevyzdvižených) jenom v době obleženosti §§. 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. základních práv vyzdviženy jsou, jednající o tisku, o peticích, o spolcích, o osobní svobodě, o domovním právu, o tajemství poštovním, že ale ten paragraf ústavy (totiž 25), který pojišťuje občanům rakouským svobodné přebývání a cestování všude, ani v obleženosti vyzdvižen není a že tedy vojenské velitelstvi v Praze práva nemá redaktora Slovana z Prahy vypovídati a jemu příjezd a přebývání v Praze zapovídati a že strany té věci žalobu k ministerstvu podáme, aby se ukázalo, jak dalece ministerstvo platnost zřejmě znějících §§ ústavy uznává.

Ani doložiti snad nemusíme, ze redaktor Slovana v Praze po čas svého pobytu nikdy ničehož se proti předpisům obleženosti nedopustil.

Až posud ještě bylo neslýcháno, aby zcela zákonitě se chovajícímu občanu bez udání všeliké příčiny zapovězen byl přístup do hlavního města jeho vlasti, což tím více jest podivné, když se to děje od osob nemajících k tomu žádné zákonité moci.

Jakou také v této zprávě našel zdejší místní úřad příčinu ke konfiskaci, o tom se dovíme až za několik dní z úředních spisů, neboť sami nemáme dostatečného ostrovtipu, abychom se této příčiny domyslili.

zpět na obsah - Další: Pozorovatel politický