Česká čítanka - Dačický- Paměti -

XI

Léta 1527-1546

Sequuntur memorabilia Andreae Dacziczky de Heslova, a me Nicolao, filio ejus, hic posita et renovata

Léta 1527

Turnaj, kratochvilné potejkání, král Ferdinandus učinil v Starém Městě pražském se pány českými, Uhry, Vlachy etc.

Léta 1528

Král Ferdinand město Prahu rozdělil, kteréž předešle bylo v jednotu uvedeno.

Léta 1529

Vídeň, město hlavní v Rakousích, Soliman, císař turecký, oblehl silně vojensky a dobejval, ale srozuměv, že křesťáné ze všech stran na retuňk k témuž městu táhnou, preč odtrhl; strach byl na křesťanech.

Léta 1530

Sněm byl v Čechách v městě Českých Budějovicích; a tehdáž král Ferdinand lid vojenský jměl v Uhřích pod hejtmanem Kocianem víceji ke škodě nežli k zisku.

Léta 1532

Císař Karel a Ferdinand, bratr jeho, český a uherský král, vytrhli valně proti Turkům, porazili jich dvanáct tisíc, chasu jakousi, a poté lid svůj rozpustili.

Léta 1536

Rozkázal král Ferdinand stíti v Praze pana Krupého, že spůsobil falešnou kvitancí, jsa dlužen tisíc kop, a když věřitel toho dluhu umřel, chtěl sirotky o to připraviti.

Léta 1537

Sťati jsou v Praze Jaroslav Kapoun a Vlkovský, že kšaft cizí zfalšovali, a co jiným kšaftováno, bylo, to sobě napsali; Kauč a Knobloch o tom vědouce ujeli.

Byl sněm v Praze, na kterémž zůstáno, aby na Turky do Uher taženo bylo. Když pak jse tam dostali, a jsa pod Kocianem hejtmanem, kterýž je hladem mořil, potom nad nimi i zradil, takže jich zbito a do Turek zajato čtyrmecítma tisíc.

Léta 1541

Židé z Čech vypověděni, aby jse do termínu sv. Martina vystěhovali.

Léta 1542

Platilo žito po 6, pšenice 11, ječmen a oves po 5 groších českých bílých.

Léta 1544

Král Ferdinand byl na sněmě říšském germanském v Špejru městě s císařem Karlem, bratrem svým, a tak rozprávěno, když tam u Špejru na lov jel, že naň připadlo krupobití a hromobití a kůň pod ním že zabit jest. Potom v sobotu před památkou sv. Jana Křtitele do Prahy toliko sám osmý přijel. Saule, Saule, cur me persequeris?

Léta 1545

Sněm obecní položen v Praze na den památky Tří králuov a držán byl celý masopust o privilegia České země, o minci, o Hory Kutny, o cizozemce, kteříž jse v Čechách na škodu Čechuom a zemi hnízdili etc.; a svolivše berni z tisíce kop gr. 12 kop gr. českých a některé artikule na místě postavivše, ostatek do letnic odložili.

Léta 1546

V pátek před památkou sv. Matěje apoštola Páně Martinus Luther, vejborný kazatel a učitel Písma svatého božského, umřel jest v vlasti své Eisleben; a potom do Wirtnberka dovežen a tam v kostele hlavním pohřben.

zpět na obsah - Další: Léta 1534-1571