Česká čítanka - Dačický- Paměti -

[1574-1580]

Léta od narození Krista Pána, syna božího, 1574

Ve středu po památce sv. Bartoloměje apoštola okolo třetí hodiny na noc vyšel oheň z domu Jindřicha Bzeneckého, jinak Holika, a shořalo tu domů několik v té ulici pod brankou, jdouce k bráně Klášterské na Horách Kutnách.

Léta 1575

Umřel v předměstí čechovském v domě svém Jan Pampa z Vičkovic, vysoký urostlý člověk, nikdá jse neženě, syn nebožtíka pana Abrhama Pampy. A v kostele sv. Barbory v kaple mincířské na Horách Kutnách pohřben, na němž ten rod mužského pohlaví přestal. Štít toho rodu: dvě nohy nedvědí utaté, držíce mezi sebou vzhůru klobouček myslivecký.

V pátek před památkou s. Georgii umřel na Horách Kutnách pan Zdislav Bořita z Martinic na dvoře Vlaském tak řečeném, tu v městě Hoře Kutně, jsa mincmejstrem nejvyšším království Českého, a exequiae mu slavné tu jsou učiněny. A potomně vezen jest ku pohřebu na hrad pražský a tam v kostele hlavním pohřben, jehožto tělo ku pohřebu nesli vyslaní Horníci z Hor Kuten.

Václav Dačický z Heslova dokonal jest život svuoj na tvrzi Lorci, sídle svém v předměstí Hlouškách Hory Kutny, ve středu po památce Nanebevstoupení Krista Pána, syna božího, a potom u chrámu sv. Barbory tu na Horách Kutnách podlé předkuov svých jest pohřben.

Léta 1576

Matyáš, syn nebožtíka Jakuba Stejška Freisichselbsta, pojal k manželství pannu Dorotu, dceru Martina z Neratova, v Pardubicích a odtud mu do Hory Kutny přivezena při památce Nanebevstoupení Krista Pána, syna božího.

Též vstoupili v stav manželský: Jan Klabalů se pannou Mandalenou, sirotkem, dcerou nebožtíka Jana Husy, v ten outerý po památce s. Petri, Pauli apostolorum; a Pavel Hraběšinský od Bakalářů, vdovec, písař radní p. šeprnistruov, se pannou Lidmilou, dcerou mistra Václava Didacta, písaře téhož práva, v ten outerej post Transfigurationis Christi.

V pátek po památce sv. Lucie umřel v Praze pan Samuel Šatný z Olivetu od Hory Kutny, trvaje při kanceláři české Jeho Milosti císařské a neženatý zůstávaje. Potom do města Hory Kutny, vlasti své, přivezen a u chrámu sv. Panny Barbory podlé předkuov svých pohřben.

Toho roku původem a radou ouředníkuov horních na Horách Kutnách vedena jest voda struhami vnově zdělanými ode vsi Bylan až na Kaňk a i dovedena na náklad z mince císařské, chtěje užitek těm horám přivésti. A k dutí vody udělány jsou dva rybníci, jeden u hutí zágrovny, druhý za branami Kouřimskou a Kolínskou, mezi zahradami na Trávníku, místě tak řečeném, kdež v kuželky hrávali, při městě Horách Kutnách. Stálo to nemálo, vše daremně a bez užitku a brzo to spuštěno a v nic přišlo, mimo to, co lidem škod v zahradách a rolích tím jest naděláno.

Léta 1577

Učiněn jest a nařízen nejvyšším mincmejstrem království Českého a na Hory Kutny uveden pan Vilém starší Oprštorf z Dubu z Fridštejna.

Zemřeli toho roku na Horách Kutnách: Arnošt z Drasova, mládenec obsťární, na němž ten štít mužského pohlaví, totiž erb znamení nedvěda s halapartnou vzhůru stojícího, přestal; Michal Prejnar; Jiřík Dobeš z Rohožova v předměstí hloušeckém, jichž znamení v štítu sekera. A vstoupili v stav manželský: Pavel Skřivan, vdovec, s Johanou Veisovou, vdovou, na Tarmarce; a Johannes, kantor ze školy, s Kateřinou starou Bzeneckou, jinak Samserkou; obě baby staré, k manželství nehodné, k starosti jse střečkovaly; a ti ženichové to učinili pro peníze podle práva žákovského.

Léta 1578

V pondělí po památce hromnic pan Ludvík Karel z Řásné, ten čas hofmistr horní na Horách Kutnách, vstoupil v stav manželský se paní Annou Zygelkou z Chocemic, pozůstalou vdovou po panu Samuelovi Vodolínském z Vodolína na Rybném trhu.

Toho roku platilo obilí: pšenice po 17, ječmen po 8, žito po 13, hrách po 14, oves po 9 gr. alb. Ach, kdy a kdo juž toho na tom světě dočeká!

V pátek před památkou Seslání Ducha sv. umřel na Horách Kutnách pan Tomáš Šprlink, jenž předešle hofmistrem horním bejval při týchž Horách a u kostela Námětského pohřben.

Leopolt Šetlar na Tarmarce, Germanus, suken krojič, pojal k manželství pannu Annu, dceru Dobiáše Šafara, ten čas puchaltera horního při Horách Kutnách, v ten outerej po památce Rozeslání apoštolův Páně.

A předtím v pondělí Melichar Žatecký, bakalář ze školy, pojal také k manželství Dorotu Vočkovou, babu starou, mrzutou, pozůstalou po někdy Václavovi Vočkovi, a to učinil pro peníze.

Vstoupili v stav manželský: Zachariáš Freisichselbst z Jihlavy s zjevnou vdovou, pozůstalou po Jeronymusovi Pejskarovi, Němci, havéři, v outerej den památky sv. Marie Magdalenské.

Pan Vilém mladší z Opprštorfu, syn pana Viléma z Opprštorfu, v ten čas nejvyššího mincmejstra v království Českém, vstoupil jest v stav manželský se pannou Kateřinou, šlechtičnou, dcerou pana Joachyma Novohradského z Kolovrat; přivezena mu slavně do Hory Kutny a tu oddavky a svadební veselí jměli na Vlaském dvoře v přítomnosti panstva, rytířstva, Horníkuov, v tu neděli po památce Omnium Sanctorum.

Umřel pan Mikuláš Walter.

V outerej den památky sv. Martina Jakub Brodský, prokurátor městských rozepří, pojal k manželství Annu Netolickou, vdovu od Tobolářů.

Léta 1579

V outerej po neděli řečené Devětník Volf Herolt, písař mince, vstoupil v manželství se pannou Kristinou Zygelkou z Chocemic; a hned potom v týmdni po té svadbě, totiž ve středu po památce sv. Matěje, matka té nevěsty, byvše při té svadbě dcery své zdráva, umřela.

Ve středu den památky Zvěstování blahoslavené Panně Marii umřel na Horách Kutnách pan Zikmund Materna z Květnice, jsa věku v hojných letech, pozůstaviv po sobě v vdovství paní Lukrecie, rozené Hrabaňky z Přerubenic, manželky své mladé.

Zachariáš Ditrich od Balcarů na Tarmarce proti starému rathauzu umřel u Veliký pátek před slavnými hody památky Vzkříšení Krista Pána a u kostela Námětského tu na Horách Kutnách pohřben. Byl dobrý, pokojný člověk, rodilý Germanus, dostav jse do Hory Kutny a zůstávaje tu při službách horních, tu jse i osadil, pojal byl k manželství Mandalenu, vdovu pozůstalou po Balcarovi Švorcovi, také Germanovi a písaři horním, kterýžto byl v svádě zabit v noci od jakéhosi N. Rychnovského.

Umřel Jan Zlonický v Nových mlejních při Horách Kutnách. Pavel Hejman, Horník starý, umřel v pátek den památky Dionisii a u chrámu Barborského pohřben.

Léta 1580

V neděli den památky blahoslavené Trojice Kateřina, dcera Tomáše Klabala, konváře, jsa prve od rodičuov svých zamluvena Jiříkovi Landekovi, probéři hornímu, dala jse ukrásti Pavlovi Šprlinkovi a s ním jse k manželství oddati proti vůli rodičův svých.

Kateřina Stejškova, manželka Zikmunda Kozla, již byl tejž Zikmund Kozel vdovu pozůstalou po nebožtíkovi Jakubovi Freisichselbstovi k manželství pojal, umřela v neděli den památky sv. Bonifacia; byla dcera N. Hakna, řezníka tu na Horách Kutnách.

Melichar Holoubek z Hory Kutny, jenž předtím jedním harcířem Jeho Milosti císařské byl, jsa pro své neřádné chování z měst pražských vypovědín, jich prázen býti nechtěl, až potom vzat jsa v Novém Městě pražském do vězení, chřtán sobě sám podřezal a tak vyvezen k místu popravnímu a sťat jest.

V outerej den památky Cecilie vstoupili v stav manželský Pavel, rodilý Polák, apatekář, s Mandalenou, pozůstalou vdovou po Zachariášovi Ditrichovi.

Ve čtvrtek před památkou Narození Krista Pána, syna božího , upadlo kus zdi od Hrádku proti lázni, jenž U kola sluje, na Horách Kutnách a zasula pacholátko, jdoucí z též lázně po zmytí, kteréž tu do Hory Kutny z Slezska z města Nisy na učení dáno bylo; a hned tu mrtvé žalostivě vyrumováno a dobyto.

zpět na obsah - Další: [1581-1590]