Česká čítanka - Dačický- Paměti -

III.

Léta 1454-1466

Z jiných pamětí

Léta 1454

U vigilii památky sv. Petra a Pavla apoštolů knížata okolních zemí v Praze na rynku v Starém Městě od krále Ladislava, mladého sirotka, léno přijímali. Potom v neděli před památkou sv. Kateřiny tejž král Ladislav jel z Prahy do Vratislavě a odtud do Uher, kdežto Ladislava, syna Hanuše Hunyadova, mládence krásného, stíti dal proto, že Voldřicha, hrabě Cilské, v svádě zabil. A Matyáše, mladšího syna téhož Hunyada jav, do Čech do vězení poslal. Kterýžto Matyáš potom v Uhřích kraloval.

Léta 1458

Král Jiří, jenž po smrti krále Ladislava mladého na království české zvolen byl, táhl do Moravy a oblehl města Brno a Jihlavu, protože jeho za pána jmíti nechtěly. Potom táhl k městu Vídni do Rakous za příčinou mince falešné, skrze což země Česká loupena byla; a tu ležel dvě neděle. I učinili Rakušané s králem Jiřím smlouvu. Brno pak a Jihlava brzo jse jemu poddaly.

Léta 1460

Král Jiří zarazil minci dobrou, groš devítilotní; a tu dělali na Horách Kutnách.

Léta 1461

Tejž král Jiří dal dceru svú k manželství Matyášovi Hunyadovi, kteréhož propustil z vězení, do kteréhož tejž Matyáš od krále mladého Ladislava dán byl. Ale tejž Matyáš, jsa učiněn králem uherským, zlým jse králi Jiřímu odměňoval, a válku proti němu kvůli papeži římskému zdvihnuvše, o království České jej připraviti usiloval.

Léta 1462

Vysláni jsou poslové od Jiřího, krále českého, ku papeži do Říma, do Vlach, o potvrzení kompaktát, smluv s Čechy učiněných, též o potvrzení mistra Jana Rokycany na arcibiskupství pražské. I vrátili jsou jse ti poslové zase, nic nezjednavše. Potom papež Eugenius Secundus legáta svého Fantina do Čech poslal. A ten jse k králi Jiřímu neuctivě domlouval, pročež dán do vězení na Poděbrady a tam držán. Potom propuštěn.

Téhož léta Albrecht, kníže korytanské, s měšťany vídeňskými oblehl vojensky císaře Fridricha, bratra svého, v Vídni na zámku. A král český s Pražany a městy přitáhli císaři na pomoc a odtud jej vysvobodili.

Léta 1466

Jošt z Rožmberka, jsa biskupem vratislavským, spuntovav jse se panem Zdeňkem Konopišťským a s jinými, zdvihli válku proti králi Jiřímu, ale král jim štastně odpíral s svými sobě věrnými, etc.

zpět na obsah - Další: Léta 1470-1508