Česká čítanka - Ezop- Bajky -

O vlku a o psu

Tato báseň vypravuje, jak milá věc jest a veselá v svobodě a v vlastní vůli živu býti, zvláště beze všeho závazku. Jakož se tomu může skrze tohoto psa a vlka rozuměti.

Ti se sešli spolu v jednom lese. I řekl vlk psu.- ,,Medle, bratře, kudy to přichází, že ty tak tlust a hladek z míry jsi?" Odpověděl mu pes: "To proto jest, že já jsem ostrážce domu, aby zlodějové a mordéři do něho nevešli. Nesmí žádný z nich pro mne aní jednou nohou k domu přistoupiti, a jakž já o jakém zloději oznámím, teda mi nazbyt chleba dosti dávají. Pán mi dává od masa kosti, též také i jiní, k tomu všeckna čeled jest na mne laskava, a před všemi jinými nejvíce přede mne mecí, a což se kde komu nelíbí, to všeckno mně dávají. A tak tudy břich můj nasycen bývá, a mé žebry se schovávají. Léhám pod střechou, vody dosti mám, a živ jsem vždycky odpočívaje." Zase vlk řekl: "O bratře, jak jsi ty šťastný v svém životě! O, co bych já rád, aby mi se živnost taková nahodila, abych při zahálení dosyta nakrmen dobrýmí pokrmy byl, a abych pod střechou vesele živ byl." I řekl k němu pes: "Chceš-li, ať se dobře vede, tehdy pojď se mnou a nebudeť se potřebí o nic starati." I šli spolu, a na cestě uhlédal vlk toho psa, kterak měl krk osmejkaný, i dí k němu: "Od čeho jsi na krku tak voholený a omykaný?" Pes odpověděl: "To jest proto, že jsem všetečný, a že ve dne na lidi běhám a štěkám, i přivazují mne k řetězu; v noci pak jsem svobodný a běhám po domě, kdež mi se koli líbí, a ležím na místě, kteréž sobě nejlepší vyberu." Proti tomu řekl vlk: "Mně potřebí není, abych toho bydla dojíti měl, kteréžs ty mi zchválil. Já při svobodném životě zůstanu, proti všemu tomu, což mne potká, chci přes pole vandrovati podlé mé vůle, žádný řetěz nemá mne svazovati ani mi co překážeti. Polní cesta má mně svobodná a odevřená býti i po horách jiné pusté cesty. Nechci v žádné starosti býti, jsem ten, kterýž stáda musím najprve vokusiti. Také umím psy lstivě podvésti a s nimí chytře zacházeti. Protož zůstaniž ty v životě svém, kterémuž jsi přivykl, neb já chci při své zvyklosti trvati."

zpět na obsah - Další: O jelenu a o volu