Česká čítanka - Havlíček - Překlady - Copyright-

I.

Přeložené epigramy

1

Friedrich Logau:2

SYNOVÉ SVĚTA


Bohatou bábu si vzíti,
mladinkou metresku3 míti
jmenují křesťanští Turci
"miscere utile dulci".4

VÝKLAD KORÁNU5


Mohamed dovolil: Můžeš míti
mnoho žen, však víno nepij žádné;
přesvědčen, že víc než jednu míti
střízlivému nenapadne.

DOBRÁ RADA


Kdo vždy myslí, že se učí,
bude vlasti chlouba;
kdo si myslí, že dost umí,
začíná být trouba.

PŘÁTELÉ


V nouzi ti dá radu
každý dobrý přítel;
ale málokterý
dá ti mouky pytel.

SMRT


Věřím, že velmi trpké jest umříti;
nic sladšího však než umrlým býti.

J. Ch. F. Haug:6

ŽENSKÝ JAZYK


Mlčet ženská nedovede,
jest to proti zvyku,
spíš bych věřil, že dovede
mluvit bez jazyku.

ČEHO ZAPOTŘEBÍ


Naděl, Bože, podle stavu:
hlad boháčům, chudým stravu.


Žes nás tupil jenom opilý,
výmluva ta nic naplat!
Toť bys nám moh, můj brachu milý,
ustavičně nadávat.

RADA


Povím já ti, milý Bořivoji,7
prostředek k snadnému zbohacení:
kupuj učence, zač věru stojí,
a prodej je, zač se sami cení.

RADA SPISOVATELI


"Spisek svůj do tisku dám,
jméno své však vynechám!"

"Svoje jméno tisknout dej,
ale spisek vynechej!"

POMSTA


Nepřítel můj, pan Jakub, klopotně
mnoho veršů na mne ukoval,
já jsem se mu za to pomstil notně -
jeho verše do tisku jsem dal.

PAŠIJE8


Naše vlády s obrácenou pašijí
mají podobenství velmi mnoho,
tam za všechny jeden položil šíji
a zde trpí všichni pro jednoho.

PŘÍTELI


Drsnat jsi, však znám tvé ceny,9
diamante - nebroušený.

NÁVŠTĚVA MOCNÁŘE


Pročpak na ulici
nechce "vivat!"10 znít? -
Hluší panovníci
mají němý lid.

MOCNÁŘOVÉ


Lehkoť dobrým mocnářem je býti:
třeba lidu nic nedal,
rádi budou jeho jméno ctíti
za to, že jim nic nevzal.

ZÁZRAKY


Dějí se teď před našimi zraky
větší nežli v stařině11 zázraky:
za starý čas12 Bůh z egyptské bídy
skrz Červené moře13 vyved Židy;
za našich dnů skrz mnohého Čecha
zas červené moře14 protéct nechá.

Adam Olearius:15

ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ


Je-li přítel tvůj jak med,
nepolkni ho všechna hned.

G.E.Lessing:16

ARGUMENTACE PIJÁKOVA17


Že jest víno silnější než voda,
v tom jest mezi všemi lidmi shoda;
voda ale páčí stromy,
trhá břehy, kácí domy,
nedivte se tedy, moji drazí,
když mne někdy vínečko porazí.

G.K.Pfeffel:18

KÁZÁNÍ


Hleď vždy, člověče, pamatovat,
že pára jsi - jak stojí psáno:
zdráv a vesel lehneš večír spát
a mrtev - probudíš se ráno.

Johann André:19

HROBNÍ NÁPIS20


Zde leží vzácný advokát,
jenž křivdu nechtěl zastávat
a nenáviděl mezi lidstvem vády.
Onť zemřel hlady.

Demokrit:21

VELKÉ JMĚNÍ


Vždy při velkém jmění
jsou dva darebáci:
první, co je shrabal,
druhý, co utrácí.

Adam Mickiewicz:22

ZDANIA I UWAGI23

z dzieł Jakuba Bema, Anioła Szlązaka (Angelus Silesius) i Sę-Martena.24 A.Mickiewicz, Pisma, tom IV, str. 131 atd.

I. NIC DARMO


Nic darmo Bůh nedává, ale vše otvírá,
a každý z Boha tolik, kolik chce, nabírá.

2. KDE NEBE?


Nehledíš sám do sebe, k nebi oči zvedáš:
nenajdeš Boha, když jej v nebi jenom hledáš.

3. ŠIDBA25


Ty k Bohu voláš: Otče! - Otec hned přichází,
leč místo děcka chlapa velkého nachází.

4. NEDOTKNUTELNOST


Bez skvrny-li si přeješ projít světa ruchem,
buď mezi zvěří člověk, mezi lidmi duchem.

5. KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NÁSILÍ TRPÍ


Nespadne samo nebe, musíš jej dosáhnout,
a Pán Bůh sám nesstoupí,26 musíš si ho stáhnout.

6. ŽÁDOST NESMRTELNOSTI


Chceš získat nesmrtelnost činem jakýms čelným:
bláhovče, chtěj neb nechtěj, budeš nesmrtelným.

7. RADA HLOUPÝM


Ten hloupý zástup, nač se k poradě shromadil?
Chce, by mu radili, co sám si již poradil.

8. PRAVDIVÁ VELIKOST


Tak jako v staré církvi měli by jen toho
ve světě nazvat velkým, kdo vytrpěl mnoho.

9. JEDNÁNÍ A TRPENÍ


Mám jednat nebo trpět? - Božím buď obrazem
a jak on v každé chvíli jednej a trp rázem.

10. PRŮBY27


Dle řeči obyčejné lidi mudřec cení,
neobyčejné muže poznává z mlčení.

11. ROZDÍL


Hodný a zlý se oba ujímají bližních:
první, aby je živil, druhý, aby žil z nich.

12. OČ JE HÁDKA?


Od té doby, co začli čerti s nebe padat,
hned též o vládu v nebi počali se hádat.

13. HOST


Voláš Boha: jde tajně často Nejsvětější
a tluče na tvé dvéře, leč ty doma nejsi.

14. SLOVO A ČIN


V slovech jen vůli jevíš, z činů síla svítí:
jest snadněj napsat knihu než den dobře žíti.

15. STUPNĚ PRAVDY


Některé pravdy mudřec zvěstuje každému,
některé zase šepce národu jen svému,
některé svěří jenom příteli věrnému,
některé ale zjevit nemůže žádnému.

16. POMÁHAT BOHU


Bůh může tvořit, ničit světy ze své moci,
jen spasit nás nemůže bez naší pomoci.

17. SMĚR


Kam po smrti kdo přijde, za živa uhadne:
kam za živa se chýlil, tam po smrti padne.

18. ÚVAHA CHROMÉHO


Když vstoupím po prvé do které společnosti,
hned z prvního pohledu poznám všechny hosti;
rozumní hledí napřed na mou nohu pravou
a hloupí dřív na levou, kterou mám kulhavou.

19. MLČENÍ


Jistotně Bohu milé andělské jest pění,
milejší ale přece člověka mlčení.

20. SHODA


Umělec jen v tom chóře28 rád bude zpívati,
kde ví, že jeho hlas se v harmonii29 tratí.

21. JÁ


Ten hudec záhubou je orkestru každého,
jenž hraje chce dát nejvíc slyšet hlasu svého.

22. VĚDY ZLOSYNŮ


Vidíš-li, že darebák ve vědách pracuje,
varuj se, jest to zbojník, jenž si zbraň kupuje.

23. PRAKTIKA30


"Nač budu potřebovat," ptalo se pachole,
"třírohy, čtverouhle, kola, parabole?" -31
"Že potřebné," dí mudřec, "musíš nyní věřit,
nač jsou potřebné, poznáš, až svět začneš měřit."

24. HLOUPÝ POKROK


Jak vůl ve mlýně hlupec zastřené má oči:
on myslí, že jde dále, ale jen se točí.

25. ZNÁMKA VYŠŠÍCH


Pořádný muž od luzy tím se označuje,
že čemu nerozumí, to neprovozuje.

26. OHNÍK


Jak bludičky se chytrost světská nám nabízí,
na bahně loudí nás, když s cesty sejdem - mizí.

27. SOBĚCTVÍ32


Ten není egoista, kdo se straní lidí,
leč ten, kdo u svých blížních po kořisti slídí.

28. POMLUVA A POCHLEBA


Pochlebník a pomlouvač za zásluhou chodí,
však více pochlebnictví než pomluva škodí;
pomluva jest hodnému často k poučení,
pochlebstvím zlý zatvrdne, hodný se přecení.

29. POKUSY


Pokus s lidmi jak moře rozbouřené tropí:
jen silné plavce nese, ale slabé topí.

30. HISTORIE A PROROCTVÍ


Přešlost a přišlost33 od nás v stejné dálce šumí,
kdo uhod budoucnost, ten minulost zrozumí.34

31. VRCH A ZÁKLAD


Tím hlubší základy, čím vyšší zeď nahoře:
a vyšší rozum stojí na hlubší pokoře.

32. POČET HVĚZD


Jsouť pravdy v Písmě jako na nebi hvězdice:
čím má kdo lepší oči, tím jich vidí více.

33. DOBRÁ RADA


Prospěšna bývá rada jenom v jednom pádu.35
V jakém? Když jde Pokora s Moudrostí na radu.

34. ŠIDBA25

(Jiný překlad v jiném metru.)


Voláš k Bohu: Otče! - Otec k děcku chvátá,
ale místo děcka - vidí kolohnáta.

35. ODKUD MUKA?


Vystojí člověk; ale sám jest si katanem,
sám sobě kolo teše, sám se láme na něm.

36. JEDNA VŮLE


Jen jednou vůlí budiž každý čin vyveden;36
než deset vůdců moudrých, raděj hloupý jelen.

37. OSTATNÍ PRAVDY


Víc ještě pravd je v Písmě, kdo je však chce vědět,
sám Písmem stát se musí a do sebe hledět.

38. BOŽÍ NAROZENÍ


Věříš, že Bůh se zrodil v chlívě v Betlehémě:
nezrozen-li však v tobě, bídné´s, brachu, plémě!

39. MOUDROST


Peníze, učenost ti mohou jiní dobyt,37
leč moudrostí se můžeš jenom sám ozdobit.

Poznámky

1 Tu jsou shromážděny všechny epigramy, jež Havlíček přeložil z cizích jazyků, mimo Logaův epigram "Ins Stammbuch Sr Hochgeboren" a Puškinův "Učený epigram", které autor sám zařadil do cyklu "Epigramy 1845".

2 Friedrich Logau - německý epigramatik (1604-55); první dva epigramy (spolu s epigramem "Ins Stammbuch...") přeložil Havlíček v letech 1843-44, ostatní za konfinace v Brixenu r.1853.

3 vydržovanou milenku

4 mísiti užitečné se sladkým (lat.)

5 otištěn v ČV 1846, č.9; Korán - posvátná kniha mohamedánů

6 Johann Christoph Friedrich Haug - německý epigramatik (1761-1829); jeho epigramy překládal Havlíček za svého pobytu v Brixenu, hlavně r.1853.

7 jméno Bořivoj zvoleno asi jen pro rým

8 historie o umučení Kristově podle evangelií

9 v DH začíná první verš "Drsnýť jsi..."

10 ať žije (lat.)

11 staré časy, starověk

12 v staré době, za starých časů

13 Rudé moře

14 velké množství červeného vína

15 Adam Olearius, vl. Ohlenschläger - německý spisovatel (1599-1671); uvedený epigram přeložil Havlíček v Brixenu 26.6.1853.

16 Gotthold Ephraim Lessing - vynikající německý spisovatel (1729-81); jeho epigram přeložil Havlíček 20.6.1853.

17 argumentace - zdůvodnění

18 Gottlieb Konrad Pfeffel - německý básník (1736-1809); jeho epigram přeložil Havlíček v Brixenu 26.6.1853. M.Novotný (KnV 159) otiskl s titulem "Memento mori" (lat. - pamatuj na smrt).

19 Johann André - německý básník a hudební skladatel (1741-1799); jeho epigram přeložil Havlíček 26.6.1853.

20 hrobní - náhrobní

21 Demokritos - řecký filozof z pátého století před Kristem; jeho epigram přeložil Havlíček 26.6.1853.

22 Adam Mickiewicz - vynikající polský básník (1798-1855). Jeho "Zdania i uwagi..." překládal Havlíček v Brixenu od 5.9. do 9.9.1852. Epigram 3 a 34 je dvojí překlad téhož "zdania".

23 názory a poznámky z děl... A.Mickiewicz, Spisy sv.IV, str. 131 atd.

24 Jakub Bem - Jakob Böhme, německý filozof a mystik (1575-1624); Angelus Silesius - vl.Jan Scheffer, náboženský básník německý (1624-77); Sę-Marten - vl.Louis Claude de Saint-Martin, francouzský filozof a mystik (1743-1803).

25 šizení, podvod

26 nesestoupí

27 zkoušky, zkoušení něčeho

28 pěveckém sboru

29 souzvuk

30 způsob, jak se něco dělá

31 tříroh - trojúhelník; čtverouhel (čtveroúhel) - čtyrúhelník; kolo - kruh, kružnice; parabola - druh křivky

32 sobectví

33 minulost a budoucnost (podle pol.)

34 porozumí minulosti (podle pol.)

35 v jednom případě

36 proveden

37 dobýt

zpět na obsah - Další: Některé jiné překlady