Česká čítanka - Komenský- Fortius rediv. -

Poznámky

1 Kurátory školy potocké byli: Ondřej z Klobusic, osobní rádce kněžnin, František Veréczi, přední kazatel církve potocké, dva šlechtici a dva theologové. Dálé rádce Komenského rektor školy Jan Tolnai.

2 Ve veškerých spisech Komenského i u Beegera chybně uvedena 1. kniha královská místo správně 3.

3 Sokrates byl synem sochaře Sophroniska a porodní pomocnice Phänarety.

4 Marcus Fabius Quintilianus.

5 Beeger vytýká Komenskému, že v tomto případě jeho příklady voleny nevhodně. Ani barvy, ani vzduch, ani stavební místo netouží po užití. Navrhuje proměnu nerostů v krystal, kapaliny v páry, touhu květu po slunci.

6 Známá spartská výchova ve smyslu zákonů Lykurgových.

7 Beeger míní, že lenost vyrůstá ze dvou základů, fysického a duševního. Fysický základ vzniká při narození a stupňuje se vzděláním; člověk příliš slabý nebo příliš tělnatý vyhýbá se práci pro obtíže tělesné, prací vznikající. Statný tělesně a práci zvyklý nalézá naproti tomu v práci potěchu. Duševní základ lenosti tkví v nedostatečném cenění duševních statků a význam jejich pro materielní blahobyt. Ale i tu cvičením možno líného člověka změniti v pracovitého.

8 Co žádá Erasmus vztahuje se na učitele starých jazyků, proto Komenský připojuje v poznámce (scilicet magister ludi literarii). U Quintilliana školy elementární.

9 Citát s počátku Erasmova traktátu De ratione instituendi discipulos.

10 Beeger blíže vykládá Komenského slova: otroci skrovné vzdělanosti, že žáci tak hluboce zabředli do staré nedbalosti, že nepociťují touhy vybřednouti a se zachrániti.

11 Jmenovaný kalydonský hon, nazvaný podle Kalydonu, hlavního města Aetolie, proveden za krále Oenea z Kalydonu. Ténto obětoval bohům a pominul bohyni Artemidu, jež rozzlobena poslala do Aetolie ohromného kance, aby zpustošil tamníí pole a vinice. Syn králův Meleager podnikl s hrdiny Jasonem, Nestorem, Theseem a jinými spolu s arkadijskou Atalantou hon na kance. Atalanta kance poranila a ostatní pak zvíře dobili.
Komenský ukazuje tímto příkladem, že k velkému podniknutí třeba mnoha dobrých a silných lidí.

12 Komenský zde užil slovní hříčky latinské; Fortis Fortius, nepřeložitelné jako slovní hříčky v jiném jazyce.

13 Nikoli idolum, t. j. stín těla zemřelého, nýbrž modla ve smyslu církevních otců.

14 Také zde byla původně slovní hříčka: quanto nobilior, tanto mobilior (čím ušlechtilejší, tím pohyblivější); a quanto torpidius, tanto turpius (čím línější, tím ošklivější). Než, jak praví Beeger, tyto příklady dobře neodpovídají pravdě. Podle toho by byl nejušlechtilějším měsíc, pak země a konečně teprve slunce.

15 I bude jako strom, který štípen jest podle vod tekoucích, jenž ovoce své vydá časem svým; a list jeho nesprchne: a všecko cokoli činiti bude, šťastně se mu povede. Žalm 1., verš 3.

17 Citát upravený z obou veršů 10. a 12.

18 Achilles, známý hrdina řecký z trojské války, t. j. statečný.

19 Kašpar Scioppius (vlastním jméném Schoppe), narozen r. 1576 v Neumarcku ve Falci, klasický filolog německý, politik, diplomat a jeden z nejostřejších kritiků 17. století, zemřel 1649. Muž velice učený a nadaný, napsal mimo jiné i spis: Graminatica philosophica, již zde Komenský míní. Scioppius si velice vážil Komenského.

zpět na obsah