Jan Amos Komenský (Comenius)

zde vystavené texty:

 • Centrum securitatis (Hlubina bezpečnosti) - to jest světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží.
 • Fortius redivivus (Fortius oživlý), nebo jak zahnati lenost ze škol. Přeložil Jaroslav Havelka, ředitel učitelského ústavu.
 • Haggaeus redivivus to jest křesťanských vrchností, kněží Páně a všeho pobožného lidu, z antikristského babylonského zajetí a rozptýlení navrátilých, k živé a vroucí pokáním svatým horlivosti a k horlivému vzdělání a znovu spořádání domu božího (jenž jest církev) horlivé a vroucí jménem božím napomenutí.
 • Historie o těžkých protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu Páně 894, až do léta 1632, za panování Ferdinanda II. S připojením historie o persekuci Valdenských r. 1655 stalé.
 • Listové do nebe, v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a rozeznáni býti žádají; spolu i s odovědmi oběma stranám danými, až i s odložením vejpovědi k budoucímu, konečnému, generálnímu, nejspravedlivějšímu soudu a jasnému rozeznání mezi stranami.
 • Moudrost starých Čechů za zrcadlo potomkům vystavená. (momentálně nefunkční)
 • Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo, k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli souženích a nebezpečenství utíká, přichráněn a zachován bývá.
 • O poezi české
 • O sirobě, to jest o potracování milých přátel, ochránců a dobrodinců.
 • Otázky některé o Jednotě Bratří Českých.
 • Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, kterouž Bůh vyvoleným svým v slovu svém ukazuje, Duchem svým vnitř vnuká a ji v nich, k nevypravitedlnému jejich potěšení, rozličnými odpornými věcmi rozněcuje a k plnosti přivodí.
 • Stručná historie církve slovanské založené přímo apoštoly, rozšířené od Jeronyma, Cyrila a Metoděje, zakořenělé zejména v národě českém a dovršené v Jednotě Českých bratří. (Ecclesiae Slavonicae brevis Historiola / Historia Fratrum Bohemorum). Přeložil Dr. Josef Hendrich.
 • Truchlivý, díl první (smutné a tesklivé člověka křesťana nad žalostnými vlasti a církve bídami naříkání,...) i druhý (rány obnovující a jitřící se v člověku teskností v čas dlouhotrvajících Božích metel a těžkostí...).
 • Zpráva a naučení o kazatelství, kterýžto rukopis pro jeho řídkost a vzácnost přepsal Jozef Gerža, duchovní pastýř církve evanjelické vyznání helvetského prosetínské na panství kunštátském v Marghrabství moravském leta Páně 1807.

texty dostupné jinde:

další odkazy:

knihy Komenskeho ke koupi:

 


Česká čítanka