esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

215.

List serbskeho studenta ze zajea

Lubi serbscy brata!

Nkotre dny hie a Wy budee k prnjemu razej zasy w nahladnej libje zhromadeni pi hownej skhadowancy. Wjele so woi Was woakuje a cyy serbski lud, haj samo we wukraju, hlada ze zajimom na wobzamknjenja a pody tuteje skhadowanki.

Kak sym so ha dotal wjeseli, zo budu mc pitomny by tutemu wanemu wuradowanju, zo bych sknnje sam moh wide, kajki wuspch je ha dotal wulke narodne hibanje we uicy wupodio. Tola pecy hie leimy sputani za grotom, byrnje te mr dawno podpisany by a de wote dnja akamy podarmo na sknne wumenje a horcoadany na wrt. Smy pedani, zabyi! Nichton wjacy na nas njespomina!

Njemu-li tak mjez Wami by, chcu Wam znajmjea nto sowkow pipsa, zo bye wideli, zo te my w cuzbje sobu dl bjerjemy na naej serbskej wcy! Pez listowanje z mojimi peelemi sym sebi trochu pehlad wo naroanym hibanju serbskeho luda wot 11. novembra ha do densnieho dnja doby. Dokel so njeje wo tak stao, jako smy so nadijeli, je naa swjata winowatos, mjez sobu krue zwjazani, mu pi muu da a twari za lpi pichod naeho lubowaneho luda. Kdeho, hie trku Serbscy eujaceho, dyrbimy wro doby a tak twori krutu njepewinjomnu zhromadnos, -w kotrej kdy jednotliwy w, wo o so jedna a za o so tu da.

K tomu pak, lubi serbscy bratea, je najwanie: pezjednos! Njepezjednos je bohuel na stary brach - njewjede k niemu. Tu prjec ze wej hordosu, ki.moha druheho zrani, ale z pezjednosu chcemy witcy so poda do da za na luby narod. W pezjednosi jenicy lei mc! W zhromadnym dle kiwa nam wuspch a lpi pichod! Naeho luda wosud njesm wjacy by tak zrudny, ka dotal, rae zerja, zerja swobody dyrbja za na lud zaswita. Hladajmy na naich zboowniich sowjanskich bratrow! Woni su docpli jich ideale. A wse buda nam k pomocy, hde bude mno. Jim memy skori nau nuzu.

Tu brata hie jnu: Do da! Wude je rola, ki ma so wobdowa. Njemu docaka wokomik, hdy budu so mc Wam pizamkny. Stajnje chcu by a wosta Wa swrny sobjudae!

Bh je z nami, wjede nas!

Z wutrobnym serbskim postrowom

W Montierchaume, 19. julija 1919.
Wa swrny towa
Jan Cy-urianski.
Serb. student. 1919.

zpt na obsah - Dal: Postae, Serbja!