esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

56.

Slepjanski hrd

Za as rubjenych hrodow, hdy mjachu ryerjo swoje wjesele na rubjenistwje a w tym swoju es pytachu, do wsow a mstow wupadowa a ludi w stajnym strae dere, te w Slepom rubjeny hrd stojee, kotry b sylnje wobtwjerdeny. Kowokoo be wulka murja natwarjena, a ped njej b huboka hrjebja z wodu napjelnjena. Te cya wjes be z nasypom a z hrjebju wobdata, ka je to ha do nowieho asa zjawne byo, doni so nasypy njerozrunachu.

Hrd samn, ka so powda a ka me so z wurytych dopokazankow z nowieho asa pzna, nimale srjed wsy, k podnju wot cyrkwje, na ntiej Handrejkoc a Starych Kaporikoc zahrode (gurje) stojee. Jeho pooenje be tajke, zo b wot toho boka, hde njeb pez wjes kitowany, jara eko, k njemu so pedoby; peto za murjemi so wulke haty a tonida wupesrachu, kotrych ani konjej ani muej njeb mno pepowa. Z trjebinskich hrkow so woda po roach wodee, a ped hrodom tak ka slepjanska wa wysoko hrajee. K ponocy hrodu pak wjes leee, kotra be te wobronjena. Jeniki puik z hrodu na wjesnu drohu wjedee, ntii "wugon" nimo Kulinkec. Po nim su ludo we wjnskim asu skt ze wsy honili, a nadobu, a wo to su mli, wunoowali. Pez wodu su pawida mli, z khjcow a witkow spleene, kotre woy ahachu. W "maym hae" su witko khowali; tam su swj "slpy schow" mli a wot toho ma wjes swoje mjeno Slepo. Druzy mnja, zo su pawidam po nmskim "Schleppe" abo "Sleppe" narjekli a zo je z toho mjeno Slepo.

Wjesna droha, kotra z wjeora k ranju de, be na wobmaj bokomaj, hde so wjes kni, z wrotami a z wisacym mostom zawrna; wrota k wjeoru rkachu "mae", te k ranju "wulke". Nimo toho srjed wsy pu do wsow wjede, kotre k ponocy lea; tam "srnje" wrota stojachu, kotry wujzd je ha do densnieho dnja swoje mjeno wobkhowa.

Hdy pak je so dawno rozpadany hrd natwari, t je w nim we welakim asu nad Slepom knjei, to docya znate njeje. Z doby wak, hdy je Slepo pod muakowske knjestwo pilo, so sldowace powda: w jdnatym stotku nad Slepom a wokolnosu sote knjeetej, Katarina a Fryjina; wonej stej, hdy je so jow kesijanska cyrkej zaoia, boi dom natwarioj. Hdy b tn dotwarjeny a wa ha na tyrirk natwarjena, mjez sotromaj zwada nasta, a wa so njedotwari.

K zwade pak btej sote tohodla pioj: Katarina haty a Fryjina holu lubowae. Tu so sta, zo mokre a zymne lta pidechu, a pez napjate haty bu zemja hie wnia, a husiny wokoo hatow hinjechu. To Fryjinu tak rozmjerza, zo da do wulkeho babineho hatu hrjebju wury. Woda so dele zwala a z njej sobu rjane ryby wupuwachu. Z tym b zwada hotowa.

Fryjina so na to do Muakowa sahny, Muakowske knjestwo zaoi a Katarinu z jejnymi hatami w Slepom wostaji; ale wa b so pestaa twari.

Prjedy tutoho asa - hdy, to wste njeje - be wsty Prilop iwy; wn surowe knjestwo nad Slepom wjedee, a ped nim witko tepotae. Tnsamy Hrdkowskich knjei zbi; tola po dljim wojowanju tam a sem hrdkowskim rjuanski knjez pomhae; Prilop bu pewinjeny a dyrbjee ka. Na to Slepo pod Hrdk suee; ale po nic dohim asu so Prilop wri, a dokel jemu muakowske wsy pomhachu, bu Slepo zaso wuswobodene. Ha je tutn Prilop muakowske knjestwo zaoi abo ha jepopeehnjenju Fryjiny ze Slepoho tuto knjestwo nastao, zwsene njeje; ale stari ludo powdaju, zo je so slepjanske knjestwo tehdy do Muakowa pepooio, jako bu wa ha do wysokose tyrirka natwarjena.

M. Handrik, Luica 1901.

zpt na obsah - Dal: Budyin