Česká čítanka - Dačický- Paměti -

[1611-1615]

Léta 1611

V neděli in Excelso throno panna Kateřina, rozená Lipanská, jsa předtím oddána k manželství panu Janovi Chotouchovskému, jemuž v tom N. Strupin překážku učiniti usiloval, pravě jse s touž pannou jmíti slib manželský, jest témuž panu Janu Chotouchovskému na Hostačov přivezena.

Zemřeli na Horách Kutnách: Salomena, manželka Vavřince Dvořáka, mlynáře, Simeon, starý kožišník, a v městě Brodě Českém pan Jan z Větčína.

Mathaeus Sartorius, opat kláštera Sedleckého při Horách Kutnách, jenž tu nedávno dosazen byl, jedouce s převorem svým Dobiášem Meirem a s čeládkou svou skrze město Přeloučí a jedouce odtad a potkav nějaké ženy a lajíce jim, vystřelil z ručnice a jednu postřelil; pročež vyběhli někteří z Přeloučí, a dohonivše téhož opata, jej i převora jeho hrozně zamordovali, a coť při sobě jměl, i koně vozní, pobrali. Tělo jeho mrtvé do kláštera Sedleckého přivezeno; převor není nalezen, praveno, že někde do vody uvržen. Nebylo slyšeti, aby o to na koho nastupováno a trestáno bylo.

Zemřeli na Horách Kutnách: Dorota, řečená po prvním manželu jejím Koktová, Jana Brožana, kožišníka, manželka; Maruše, manželka Václava, apatekáře z dolejší apateky, jinak po prvním manželu svém Hamrlka; Anna, pozůstalá vdova po Janovi Zygelovi u kostela sv. Bartoloměje; Vít Jílovský, jinak starý Pečecký, vdovec, letitý člověk etc. etc.

Pan Václav Šatný z Olivetu umřel také tu na Horách Kutnách, v domě svém, zůstávaje neženatý, v pondělí, druhého dne měsíce máje po památce Filipi et Jacobi apostolorum, a potom v neděli Křížovou u kostela sv. Barbory podle předkuov svých pohřben.

A v městě Čáslavi umřel Kašpar Purcl, mladý člověk, kterýž rozvedše jse s Dorotou Šprlinkovic, manželkou svou, pro její nespůsoby, tam jse do Čáslavě, vlasti své, k máteři zase od Hory Kutny odebral.

Na Královicích umřela paní Lukrecie, rozená Lažanská, manželka pana Voldřicha Byšického. Do Hory Kutny přivezena a odtad ku pohřebu do kláštera Sedleckého, nebo římského náboženství byla.

V městě Čáslavi umřel pan Jakub Sixt, podagricus.

Václav, příjmím Štětka na Horách Kutnách, jsa po třetí vdovcem, pojal k manželství pannu Kateřinu, dceru nebožtíka Adama Aglasina, v městě Brodě Českém.

Václav Trnka, prokurátor, řečník, pojal k manželství Annu, pozůstalou vdovu po Janovi Machovském.

Jan, syn Matěje Kalousa, pekaře na Horách Kutnách, ten čas rychtáře městského, pojal v Praze k manželství pannu Alžbětu Volavkovic, sirotka, a do Hory Kutny mu přivezena.

Umřel Štěpán řečený Zima v předměstí hloušeckém, jsa od dávna servusem p. šepmistruov.

Též umřel pan Jakub Hořanský z Bítova u pana Jana Vopršala ze Zher v předměstí čechovském, zetě svého, starobylý upřímný Čech, věku svého jsa stáří okolo let 80, a u chrámu Barborského pohřben.

Jan Balbín z Vorličné, syn nebožtíka pana Václava Balbína na Vovčácích, pojal k manželství pannu Kateřinu, dceru nebožtíka pana Mikuláše Hlaváče z Vojenic. Actum Montibus Kutnis.

Umřel Jan Menšík, koželuh v předměstí páchovském etc. etc.

Léta 1612

V kraji Kouřimském umřel pan Mikuláš Krabice z Vejtmile; ryšavý člověk byl a v městě Kouřimi jest pohřben. Manželka jeho, vdova po něm zůstalá, paní N. z Votína, před níž jměl předešle k manželství paní Dorotu, rozenou z Říčan.

Kolo mlejnské udávilo až do smrti Jana Kuchynku, mlynáře, v mlejně Augustina Šmilaura.

Umřel u Hory Pavel Řezníček, kterýž uberlaufy z dolu řečeného Starý šlojíř na cougu králickém brával.

Umřel Mikuláš Řísnický z Řísnice ve dvoře svém ve vsi Mezholezích a v kostele na Vysoké nad Suchdolem, vrchu tak řečeném, pohřben jest.

Též umřel v Zbraslavicích, leže tam nemocen, pan Simeon Těmín z Těmic, jsa vdovcem, a do vsi Pertoltic, kdež sídlem byl, ku pohřebu dovezen.

Vstoupili v stav manželský: pan Šimon Prachatický, jinak Šilhánek, z města Kolína nad Labem, se pannou Anežkou, dcerou nebožtíka Wolfa Herolta na Horách Kutnách, a do města Kolina jest jemu dovezena.

Umřel Jonáš slepý, kunštovný a šprýmovný.

Komisaři opěty nařízeni jsou na Hory Kutny k vyhledání neřáduov při týchž Horách. Totiž pan Adam starší z Valdštejna na Žehušicích, pan Adam Slavata, jenž tu na Horách Kutnách bytem zůstával, pan Pavel Hrabaně z Přerubenic na Pečkách, ale nic není spůsobeno, nebo žádný napraviti nechtěl, a tak to opěty do dlouhé truhly položeno. Při té komisí arestováni jsou vězením rathauzským Georg Kulden, hutmistr, a Lorenc, šmelcíři horní, že by neupřímně a škodně šmelcovali.

Pan Hannibal z Valdštejna, jsa nejvyšším mincmejstrem, přítomen té komisí nejsa, nic tomu neřákal nebo nechtěl, anebo tomu nerozuměl, s svou také škodou.

V klášteře Sedleckém umřel opat téhož kláštera, Jan Radotinský, jsa tu nedávno opatem učiněn.

A na Horách Kutnách zemřeli: Matouš, příjmím Haňkuře, havéř, Mandalena, pozůstalá vdova po Jiříkovi starším z Řásné, zlatníku za domem Vorlovským, a Mates Loška, konvář od Kotků etc.

Pan Václav Břežský z Ploskovic, jsa hojný v letech a starobylý Čech, umřel na Bohdanči, sídle svém, a tam pohřben. Nenáviděl Němcův, jenž v Čechách vládli.

Pan Prokop Dvořecký z Olbramovic nařízen a vyslán jest na Hory Kutny, v komisí jmaje sobě k tomu přidané některé jiné osoby, přijevše do Hory Kutny, rejtunk a svolání vší obce městské a horní na Vlaský dvuor nařídili k svobodnému nedostatkuov a neřáduov při těch horách mluvení a oznamování. Po mnohém pak zpráv dávaní a vyhledávání Šebestián Helcl, byv hofmistrem horním, jest z toho ouřadu složen, Mikuláš z Řásné z urburéřství, Pavel Škréta z ouřednictví mince, Hans Špis, jsa puchalterem horním, a někteří jiní oficírové horní na závazek bráni, arestováni do dalšího vyhledání a opatření. Místrně jse dálo a vina dávána týmž oficírům horním. Místo pak složených ouředníkuov horních učiněn hofmistrem horním Jan Piscis, byv předním písařem radním městským, Jan Šoltys Slánský ouředníkem mince, Ludvíkovi Kavkovi, jenž štolmistrem horním na Kaňku zůstával, urburéřství poručeno do dalšího opatření.

Po přízepsaném nařízení a obnovení ouředníkuov horních ustaveny jsou dvě šibenice, jedna na Kaňku a druhá u Labe, k vejstraze zlodějství.

V sobotu po neděli Laetare v domě šenkovním Václava Štětky zabit jest v svádě a šarvátce Hans, příjmím Pek, havéř z Hloušek, Němec, od Jana Šebesty, poddaného pana Jana z Kolovrat; a hned vzat tejž Jan Šebesta do vězení. Potom to placením spokojeno.

Martínek, pachole pana Jana Kamberského, upadše v domě Krbcovském dolů s pavlače, zabil jse.

Václav, jediný syn pana Pavla Hrabaně na Pečkách, odjev do Prahy a jsa nemocen, tam v Praze umřel, mladý, neženatý; domů na Pečky přivezen a tu pohřben.

V pondělí po neděli Provodní Kateřina Svobodovic, vdova po Danielovi Šlejnýřovi na Horách Kutnách, zahořekovavše sobě pro nětco a přišedše na Kaňk, uvrhla jse do jeho hluboké radšachty, jenž sluje Panská šachta, a tak jse zoufale zabila; a zdropocená vytažena, že sotva poznána býti mohla. U kostelíka poutnického Mariae Magdalenae nedaleko téhož Kaňku jest zakopána. O Deus omnipotens, ne nos inducas in tentationem!

Mikuláš z Řásné na Kaňku, jenž urburéřem horním byl a z toho ouřadu složen, vešel s manželkou svou a dítkami v spěšnou nemoc a nedlouho stonaje umřel; a tam u kostela kaňkovského pohřben. Praveno bylo, že by jse jim nějaká jedovatá věc omylem a neopatrnosti do jídla dostala, v nebytí jeho doma až při jídle; nebo s alchymií zacházíval, k čemuž že jse prudkých jedovatých věcí potřebuje, což nebezpečno jest. Nebo brzo potom kolikýsi den i manželka jeho Anna také umřela. Byla dcera nebožtíka Jiříka Vodičky v městě Králové Hradci.

Umřel Jan, syn Jeronyma Karlovského, jinak Budských; náramně hluchý byl od přirození; po němž pozůstala v vdovství Alžběta Vraštička, manželka jeho. Na Konárovice dovezen a tam pohřben.

Opěty komisí hlavní sněmem předtím nařízená na Horách Kutnách jest vykonána, a přijeli v té komisí páni tito: pan Adam z Šternberka, nejvyšší purkrabě pražský, pan Vilém Slavata z Chlumu a z Košumberka, nejvyšší sudí dvorský, pan Theobald Švihovský z Ryzmberka; z rytířstva: pan Jan Janovský z Klenového, nejvyšší písař zemský, pan Gerštorf, pan Diviš Černín z Chudenic, pan Prokop Dvořecký z Olbramovic etc.; k nimž do rady povoláni byli a přijížděli: pan Adam starší z Valdštejna a na Žehušicích, pan Heralt Václav Libštejnský z Kolovrat a na Janovičkách, pan Pavel Hrabaně z Přerubenic a na Pečkách. A tu na Hory Kutny na Vlaský dvuor se sjížděli a scházeli do rady a ty horní neřády vyhledávali a vyslejchali i jiná některá od lidí vznášení a žádosti, při čemž sobě ouřad městský s obcí do ouřadu horního některé artikule kladli a stěžovali. A tak vyřčeno jest tou komisí toto: Faltin Kytner, Němec, jenž fedruňkem jiných Němcuov perkmistrem horním učiněn byl, jest z toho ouřadu složen, a nařízen k tomu ouřadu Matyáš Jílovský. Jiříkovi Fuldovi, jenž písařem mince byl, dáno odpuštění a do vězení vzat, že něco přemluvil. Hans Špis, také Němec, složen z puchalterství a vzat na závazek a dána ta povinnost Mikulášovi Vodňanskému. Zikmundovi Brodskému na Kaňku dáno štolmistrství; Šebestiánovi Helzlovi, jenž za nemocného jse položil a v domě Stejškovském v rynku obejval, stráž a varta nařízena. Lorenc šmelcíř dán také do vězení a Janovi Hesovi šmelcování poručeno. Při tom nařízeno, aby jse zase drobná mince dělala, nebo jse bylo mnohým do toho nechtělo a vechslem tolaruov sobě toliko naháněli. Také napomenuto a oznámeno, aby cechové, totiž řemesla a pořádkové na týchž Horách Kutnách, obzvláštní pavuňky ujímali, těžili a nakládali, nechtějí-li v berních zemských s jinými městy srovnáni býti a na sebe uvésti.

Jak to pak stálé a užitečné bylo, o tom dáleji a na boží milosti; nebo ty hory nechtějí nežli upřímnou práci a věrnosti bez ošemetnosti.

V předměstí hloušeckém v Mečkase, domě tak řečeném, umřela paní Lidmila, manželka pana Matyáše Šlechtína z Sezemic, a do Kluk pana Lukaveckého dovezena a tam pohřbena jest. Byla rodu Břežských z Ploskovic.

A v témž předměstí umřel také Jiřík Smolík, letitý člověk, nikdá jse neoženivše.

Zemřeli také na Suchdole: pan Bohuslav Voděradský z Hrušova, poslední toho rodu a štítu mužského pohlaví po meči. Na Dobřeň dovezen a tam při předcích jeho v kostele pohřben. Vdova po něm pozůstala, paní Mandalena, rozená Pešička z Komárova.

Na Třeboníně umřela paní Voršila, kteráž byla k manželství jměla nejprve pana Jana Balbína na Vovčářích a po něm pana Václava Humpoleckého, třetího pana Adama Konecchlumského; do Hory Kutny přivezena a v kostele Námětském pohřbena.

Jíra, tesař umělý, vysokého zrostu člověk, dělaje řemeslem svým u Mikuláše Kocurovského, maléře v předměstí hloušeckém, upadl těžce a tím pádem usmrcen.

Opatem sedleckým učiněn Michael Coculus, převor téhož kláštera; a k tomu potvrzen skrze N. opata zbraslavského, visitátora téhož kláštera.

V Praze umřel Jan Vodňanský z Čažarova, jenž jse tam byl z Hory Kutny dal a dostal.

Adam Bohuslav, syn nebožtíka Simeona Těmína, mladý člověk neženatý, jsa nemocen na zdraví, dal jse do Hory Kutny k hojení. A pozhojiv jse, dal jse nešetrně v jízdu na koni a tak sobě zase nemoc obnovil; a složiv jse zase tu na Horách Kutnách v domě Krbcovském, u pana Jana Kamberského, ujce svého, jenž v témž domě obejval, umřel v tu neděli po památce sv. Petra a Pavla ap.. Tělo jeho do kostela sv. Bartoloměje vnešeno; odtad potom vzato a v kostele sv. Barbory pohřbeno jest.

Petr Freisichselbst, jinak Stejšek, na Horách Kutnách oddán bezděk k manželství s Annou Marií, rozenou Těminkou z Těmic, s kterouž neoddávaný přebejval a syna s ní splodil. Bratří její k tomu ho jměli, přišedše na něj i s knězem nenadále, že k oddavkuom svoliti musel. Kterážto Anna Marie jměla prve k manželství Adama Prechta, jenž jí brzo umřel. Actum těch oddavků slavných v pondělí po památce Mariae Magdalenae v domě, jenž sluje Chlumovský, v předměstí čechovském, kde tejž Petr obejval.

Paní Johanka, rozená Kapounka z Svojkova, manželka pana Mikuláše Skalského z Dubu, umřela v domě jich na Koňském trhu, za velkými krámy masnými řeznickými na Horách Kutnách, a při kostele sv. Barbory pohřbena. Jměla předešle k manželství pana Jiřího Jana Maternu z Květnice.

V dole horním řečeném v Kocouřích, při Horách Kutnách, u kostelíku sv. Martina za městem umrtveni jsou dva havéři smradem dolovým smrteldným, jedovatým, jemuž švub říkají.

Zemřeli na Horách Kutnách: Kateřina, vdova, stará baba, kteráž před lety jměla k manželství kněze Jana Semína, děkana na týchž Horáeh Kutnáeh, a po něm N. Píska, zvoníka; též Rozina Valentovic, mlynářka, manželka Jana Opple; Pavel Strejček, kramář; Dorota Čechtická, stará, kteráž byla k manželství jměla pana Adama Čechtického, jenž horním urburním písařem bejval, po něm Václava Vodičku, bakaláře školního.

V pátek den památky sv. Václava v noci na sobotu shořal duom Andreasa Mozola, řečeného Sojkovský, při fortně Hloušecké.

Umřel v Praze Adam Cyrill, kramář, byv šlakem poražený, a ochromený; a předešle živnost svou kramářskou v domě u Porybných, jinak u Slonů, v městě Hoře Kutně dlouhý čas vedl a provozoval.

V kraji Hradeckém umřel Matyáš Vodolinský z Vodolína od Hory Kutny.

Mense decembris pan Vilém z Vřesovic uveden jest na Hory Kutny k ouřadu nejvyššího mincmejstrství skrze komisí k tomu nařízenou, nebo předtím pan Hanibal z Valdštejna z toho ouřadu propuštěn byl.

Léta 1613

V pondělí po památce Tří králuov mudrcuov vnově volený nejvyšší mincmejstr království Českého pan Vilém z Vřesovic obnovil a sadil na rathauze na Horách Kutnách konšely městské, učiniv prvním konšelem Dobiáše Třísku Táborského a rychtářem městským učiněn Jan Strejc Písecký.

Pan Mikuláš Vachtl z Pantenova pojal k manželství paní Kateřinu, pozůstalou vdovu po Zikmundovi Lindnarovi. Actum na Horách Kutnách.

Měsice února, Februarii, umřela na Horách Kutnách paní Judith, manželka Samuele Barbary, dcera nebožtíka Ludvíka Karla z Řásné; též Marta, vdova po Cyprianovi Trnkovi, krejčím.

O masopustě pan Věněk Malovec z Malovic pojal k manželství, jsa vdovcem, paní Annu, dceru nebožtíka pana Joba Třídvorského z Votína v městě Kouřimi, pozůstalou vdovu po panu Mikulášovi Krabicovi z Veitmile. Actum v městě Kouřimi.

A vstoupili také v stav manželský: pan Voldřich Vostrovec se paní Annou, rozenou Hrabaňkou z Přerubenic, pozůstalou vdovou po nebožtíkovi panu Zdeňkovi Maternovi z Květnice; což jse stalo mimo vůli pana Pavla Hrabaně, otce jmenované paní Anny. A v Praze svadba vykonána.

Samuel, syn Jindřicha Labušky, suken kroječe na Horách Kutnách, jeda z města Čáslavě, zastřelil z ručnice Jana Žandovského, pacholka kočovského, jenž ho vezl; pro kterýžto skutek pan Adam Slavata na téhož Samuele právem nastupoval, pravě toho zastřeleného býti svým poddaným; dostal pokuty podle zřízení zemského tři sta kop gr. českých.

Ve vsi řečené Zboží na panství poděbradském umřel Matyáš Novomlejnský, jinak Zlonický, od Hory Kutny, jenž jse byl tam v též vsi Zboží osadil.

Zemřeli: Voldřich Houska, jediný syn paní Mariany Houskové, vdovy, kteráž tu na Horách Kutnách obejvala, k níž mrtvý nejprve do Hory Kutny a potom jinam ku pohřebu dovezen; v Praze: Voršila, manželka Martina Vilheima, jenž nejprve na Malešově a potom na Kolíně hejtmanem bejval; na Bečvářích: paní Alina z Svárova, manželka pana Jaroslava Myšky ze Žlunic; na Bohdanči: paní Alžběta Mírkovna z Solopisk, pozůstalá vdova po panu Václavovi Břežském z Ploskovic; pan Jiřík Gerštorf na Cholticích; na Horách Kutnách: Mandalena Bařetinská, nožířka, vdova, a Jan Klabal, mladý člověk, neženatý, ayn nebožtíka Jana Klabala, konváře, s Mandalenou Husovic splozený.

Pan Jan Jiří Žďárský pojal k manželství pannu Alžbětu, šlechtičnu, rozenou Berkovnu z Dubé, kteráž na Třebečicích nedaleko Hory Kutny při paní Aleně z Bukové, rozené Lažanské, paní máteře své, a panu Zikmundovi mladším Maternovi, otčímu svém, zůstávala.

Jan Oppl na Horách Kutnách pojal k manželství Dorotu, dceru N. pekaře z Čáslavě města.

V předměstí hloušeckém při Horách Kutnách, v domě řečeném Přibíkovském, umřel pan Ondřej řečený Šterna, manžel paní Kateřiny Dalčické; a brzo po něm umřel Václav Kubín, mlynář hotmilský, po němž vdova zůstala manželka jeho Lidmila, dcera nebožtíka Jiříka Lavičky, řezníka.

Ve středu 5. dne měsíce června hrom zabil v předměstí kolmarském na Horách Kutnách jakousi ženu šafářku. Téhož měsíce června dne 11. v městě Čáslavi vstoupili v stav manželský: Mikuláš, syn Jana Šoltysa od Hory Kutny, se pannou Salomenou, sirotkem Matrasovým z města Kolína nad Labem; a jest jemu do Hory Kutny přivezena.

Umřel Jiřík Dušnický tak řečený, posel p. starších havéřských hor stříbrných.

Téhož měsíce pan Adam, syn dobré paměti pana Bernarta Materny z Květnice a na Přítoce, se paní Annou Malovkou splozený, pojal k manželství pannu Marianu, dceru dobré paměti pana Václava Břežského z Ploskovic se paní Alžbětou Mírkovnou z Solopisk splozenou.

Též vstoupili v stav manželský: pan Albrecht Leskovec se pannou šlechtičnou, pannou Dorotou, dcerou pana Adama Slavaty z Chlumu a z Košmberka, obejvajícího na Horách Kutnách. Actum Pragae.

Samuel Kavka v České ulici, gegenhandler hutí horních, pohodše jse s Kateřinou, manželkou svou, z ručnice ji zastřelil; pročež do vězení vzat a zase propuštěn jsa, při pohřbu zastřelené manželky své za márami šel. Počálo jse naň o to nastupovati, ale to potom zmizelo. Byla dcera nebožtíka Jana, příjmím Zdravého, od Kubků, již byl on, Samuel Kavka, vdovu pozůstalou po Václavovi Vocelovském, probéři horním, k manželství pojal.

Umřel Martin Mareš, řemesla ševcovského, stáří věku svého let 90.

V sobotu po památce sv. Jakuba apoštola v noci hrom zapálil dvuor Dobiáše Třísky v předměstí kolmar.ském; shořel ten dvuor i s obilím vnově sklizeným.

V pondělí 20. dne měsíce Augusti, srpna, v městě Kolíně nad Labem o jarmarce někteří mladí lidé pobídli jse všetečně k plavení po řece Labi, a jmaje plavce neumělého, lodí jse s nimi zvrátila a dva jse z nich utopili, totiž Jakub, mládenec řemesla kožišnického, a N. dcera nebožtíka Jana Jedličky, obé od Hory Kutny; jiným sotva spomoženo. Těch dvé mrtvých do Hory Kutny přivezeno a u kostela Námětského pohřbeni. Při všeiečnosti bývá rádo hostem neštěstí.

V outerej po památce sv. Bartoloměje apoštola 27. dne měsice Augusti, srpna, pan Štefan, syn pana Jindřicha Mírka z Solopisk, pojal k manželství pannu Kateřinu, dceru nebožtíka pana Joachyma Kalenice na Zručech, a tam svadební jich veselí vykonáno. I

V Praze umřel Konrád Škréta z Závořic, byv při komoře české puchalterem; na dary nesytý.

Měsíce Septembris, září, v outerej po památce sv. Matouše apoštola24/9 Matyáš Jílovský, ten čas perkmistr horní při Horách Kutnách, vstoupil v stav manželský se pannou Mandalenou, sirotkem, dcerou nebožtíka pana Matyáše Freisichselbsta, jinak Stejška, na týchž Horách Kutnách s paní N. Mírkovnou z Solopisk, manželkou téhož pana Matyáše Freisichselbsta, splozenou; oddavky a svadba jich ve vsi Poličanech ve dvoře téhož pana Matyáše Jílovského vykonána.

Zemřeli v Praze: pan Jan Bunson, Samuel Nejepinský, jinak Horáček z Ledče, a brzo po něm paní Alina, manželka jeho, rozená Lukavecká z Lukavce, dcera pana Tristrama Lukaveckého. A v kraji Kouřimském na Křenicích: Pan Daniel Skalský z Dubu. V kraji Čáslavském na Hostovlicích: paní Lukrecia, rozená Benedka z Nečtin, pozůstalá vdova po panu Heřmanovi Bohdaneckém z Hodkova, hojná v letech, a v Bračicích pohřbena. V Praze: pan Jiřík Švik z Lukonos. Na Klucích v kraji Čáslavském: paní Kateřina, rozená Střelka z Rokyc, manželka pana Lukaveckého z Lukavce, etc. Jan, syn Eliáše Knoura, kožišníka na Horách Kutnách, pojal k manželství N. Kateřinu, vdovu z Kouřima.

V Praze zemřeli mezi jinými: Jiljí Perger, jsa primasem novoměstským; Pavel Šindl, Vít Dentulín, prokurátorové rozepří soudných.

Měsíce Novembris, listopadu, umřel na Slušicích pan Adam Bohdanecký z Hodkova, syn nebožtíka pana Heř, mana Bohdaneckého, zůstav v dluzích zamáchaný.

V kraji Kouřimském umřel pxn Pavel Malovec na Voděradech.

Přimoří to přece trvalo; na Horách Kutnách po 5, 6, 7 osobách mrtvých těl pohřebovali za jeden den. Mezi jinými umřel také Matyáš Paulsbertel, rodilý z města Jihlavy v markrabství Moravském, doctor medicus, jenž jiné platně hojil, Sebe zhojiti nemohl, právě, že sebe pro jiné obmeškal. I Byl nakulhavý na obě nohy, na obě strany, a tu se na Horách Kutnách osadil, pojav k manželství Alžbětu, dceru nebožtíka kněze Jakuba Melisea, děkana tu na Horách Kutnách, a nesvorně s sebou zacházeli. U kostela sv. Barbory pohřben.

Víceji zemřeli na Horách Kutnách: Dorotka, dcera Eliáše Knoura, kožišníka, na obě strany kulhavá, Kateřina Chlubnová, vdova, N. manželka Paule, kotláře z dolejšího města, Václav Štětka Štětkovský, v sobotu v noci na neděli Gaudete, 15. dne měsíce Decembris, prasince, jsa starším šepmistrem; Eliáš Knour Javornický, kožišník, jmaje k manželství Justinu, dceru nebožtíka Jana Šetelky, probéře horního tu na Horách Kutnách, Jeronym starý Karlovský od Budských, jenž jse psal z Lochonic, hojný v letech, jmaje k manželství paní Alžbětu Budskou z. Bud.

Samuel, syn Jiříka Šrámka, jinak Růžičky, suken krojiče z Hory Kutny, dostav jse do města Čáslavě, tam umřel, jmaje k manželství Lidmilu, dceru Matěje Kalousa, pekaře na týchž Horách Kutnách; Anna Moravcová, vdova. Z okolních: na Suchdole paní Rejna Řísnická z Křečovic, vdova po panu Mikulášovi Řísnickém ve vsi Mezholezích, pan Petr Dobřenský z Dobřenic, urostlý člověk, nikdá jse neženivše; jemuž přezděli "sladký Petr" od toho; že rád sladké věci jídal. V Zbraslavicích v kostele pohřben.

V Heřmanově Městci umřel pan Ladislav Berka, jenž byl z markrabství Moravského poustoupil před nebezpečenstvím, jsa v nenávisti některým v témž markrabství.

Léta 1614

V outerý po památce Tří králů pan Jan, syn pana Jana Chuchelského z Nestajova, pojal k manželství paní Marianu Houskovou, vdovu, rozenou Štampašku, obývající na Horách Kutnách.

Umřel Matěj Všetečka, koželuoh v předměstí páchovském.

Ve středu památky Trium regum oddali jse k manželství kněz Adam přespolní s Dorotou Pavlíčkovou, vdovou. Umřela Lidmila, pozůstalá vdova po nebožtíkovi Pavlovi Kambalkovi, mincíři v předměstí čechovském.

Paní Kateřina, rozená Báderská z Oujezda, manželka pana Jana Naksery v městě Kolíně nad Labem, kteráž předešle jměla k manželství Hendrycha Kutovce, umřela ve mlejně svém u města Kouřima a v Střebovli pohřbena jest.

Na Horách Kutnách umřela Káča Rejnyška, jinak Štercová, vdova; a v městě Kolíně Anna, stará forštka, od pádu ze schoduov, jsa opilá.

Paní Dorota, dcera pana Adama Slavaty etc., manželka pana Albrechta Leskovce etc., přijevše tu ku panu otci svému na Hory Kutny nemocná, umřela a v chrámě Barborském pohřbena jest.

Jan, syn nebožtíka Daniela Pražáka na Jindicích, pojal k manželství pannu Annu, rozenou Dráchovskou z Dráchova. Actum ve vsi Dolanech, nedaleko Hor Kuten.

Na Horách Kutnách Jan Šoltys Slánský zsložen z ouřednictví mince a vložen ten ouřad na Augustina Šmilaura Jihlavského.

Pan Zikmund Kord Dobřenský z Dobřenic umřel ve vsi Kobylnicích, po němž vdova pozůstala paní Johanka, rozená Horňatecká z Dobročovic, bez dětí; na Dobřenice do kraje Hradeckého ku pohřebu dovezen.

Matyáš Jílovský propuštěn z ouřadu pergmistrství horního.

V městě Kolíně nad Labem umřel Jan Dobešovský z Malejovic, dav jse předtím oddati s N., kuchařkou svou, s níž dorostlé děti jměl. A na Horách Kutnách umřel Fridrich řečený Haker, rodilý z Armaberku, jenž jse byl před léty tu na Hory Kutny dostal a při službách horních zůstával, dvakráte jse oženivše; pozůstaviv v vdovství Judity, manželky své, již byl vdovu po panu Alexandrovi Elšicovi pojal.

Ve čtvrtek po neděli velikonoční Lukeš sládek, jsa náramně napitý vínem páleným, umřel tak opilý v domě Káči Chrapačky, vdovy, tu když pil a řádoval; tak k smrti pospíchaje, o život jse připravil.

Umřel N. Kába, havéř.

Pan Petr Lukavecký na Klucích, jsa vdovec, pojal k manželství paní Johanku, rozenou Dobřenskou z Dobřenic, pozůstalou vdovu po panu Zikmundovi Haugvicovi.

Měsice Aprilis, dubna, vyhořaly Korotice, sídlo pana Petra Lukáše Rašína z Rysnburka.

V outerý po neděli Cantate vstoupili v stav manželský: Jakub, syn Jana Rozy, s Dorotou, dcerou Jana Letíka, prokurátora, řečníka na Horách Kutnách.

Pátého dne měsíce máje umřela na Horách Kutnách paní Mandalena, rozená Radkovcovna, manželka Jaroslava Hrabaně z Přerubenic.

Vstoupili v stav manželský Jiřík, syn nebožtíka Jana Sošky od Hrůzů, s Lidmilou, dcerou Joachyma Šprlinka, v outerej 3. dne měsíce Junii, června.

Téhož měsíce umřela na Pečkách, nedaleko Hor Kuten, paní Kateřina rozená z Říčan, manželka pana Pavla Hrabaně, jenž před ním jměla pana Hendrycha Hrabani, strejce jeho, již byl také vdovu pojal.

Předtím oddáni k manželství: kněz Blazius, příjmím Borovský, vdovec jsa, s Alžbětou, pozůstalou vdovou po Matyášovi Paulsbertlovi Jihlavském, doctoru medicinae na Horách Kutnách.

Umřel Bartoloměj Štěrba od Pokšíků, po němž vdova zůstala Dorota, dcera Václava France od Vyzinů.

V městě Kolíně nad Labem umřela paní Dorota Plakvicová, vdova, rozená Báderská z Oujezda.

Předtím, též roku tohoto, v neděli po památce Nanebevstoupení Krista Pána , pan Tomáš z Proseče a na Jirnách vstoupil v stav manželský se paní Marketou, rozenou Skalskou z Duba, vdovou po panu Adamovi Bohdaneckém z Hodkova pozůstalou. Actum na Horách Kutnách.

Umřela Mariana Poláková, truhlářka, vdova.

Umřel na Zhoři v kraji Čáslavském pan Matěj Salava z Lípy, nikdá jse neoženivše.

V outerej den památky sv. Jana Křtitele dosazen jest na opatství Sedleckého kláštera Bartholomeus Pica Straka, rodilý z města Hradce Jindřichova, mladý člověk, skrze visitátora Georgia Urata, opata zbraslavského, v přítomnosti Michala Cuculusa, jenž byv opatem téhož kláštera Sedleckého, učiněn jest opatem velehradským v Moravě.

Měsíce Julii, července, umřel Jan Krumpléř hluchý.

V outerej po památce s. Petri et Pauli apostolorum vstoupili v stav manželský: Melichar Collidius, mistr školy vysokostelské, s Kateřinou, pozůstalou vdovou po Václavovi Štětkovi Štětkovském.

V neděli 6. Julii umřela Lidmila, manželka Dobiáše Třísky.

Jiřík Hrdík, rodilý v městě Jičíně, jsa konšelem spoluradním městským na Horách Kutnách a drže ouřad staršího šepmistrství, umřel v domě svém na trhu Rybném v tu středu po památce Rozeslání apoštolů, 16. dne měsíce Julii, července, zanechav po sobě v vdovství Mandaleny, dcery nebožtíka Tomáše Klabala, konváře.

Jakýsi mladý selský člověk, jménem Tomáš, jsa vzat do vězení pro své zlé činy a k outrpnému právu dán, přiznal jse také k cizoložství, v čemž jse dotejkalo Anny, manželky Jana Labušky, suken kroječe; pročež na sebe těžké nastupování a nepěkné slovo jměla. A ten lotras ortelován a mečem sťat jest tu při právě Horách Kuten v pátek po památce Rozeslání apoštolů, 18. dne měsíce Julii.

V pondělí po též památce Rozeslání ap., 21. Julii, vstoupili v stav manželský pan Jan Diviš, syn nebožtíka pana Václava Březského z Ploskovic a na Bohdanči, se pannou Johankou, dcerou nebožtíka pana Bernarta Materny z Květnice na Přítoce, splozenou se paní Annou z Malovic. Actum na Horách Kutnách.

A nazejtří v outerej Karel, syn nebožtíka pana Jiříka mladšího z Řásné, pojal k manželství pannu Kristinu, dceru nebožtíka kněze Mikuláše.

Potom ve středu 23. Julii nejvyšší mincmejstr pan Vilém z Vřesovic obnovil a sadil na rathauze šepmistry a konšely městské; a učiněn prvním Jan Šoltys Slánský a rychtářem městským učiněn Adam Strakonický, jinak Jelínek, krejčí.

Mense Augusti, srpna, umřela Alžběta z Radvánova, pozůstalá vdova po Matesovi Lošském, konváři od Kotků, již byl vdovu pojal.

Též umřel Pavel Duda, pošetilý, syn nebožtíka Stilfryda Doubravy, krejčího.

Mandě, děvečce, šenkéřce od Bakalářů, domu hostinského, kázali vyšoustnouti pardus u planéře pro smilství, kteréž na sebe sama pravila, ch.tíce Matouše, hausknechta téhož domu, muže jmíti k manželství; ale nemohlo jí to postačiti, nýbrž místo manžela pardusu dostala pro své vlastní.

Zemřely na Horách Kutnách: Dorota Vančurka, mlynářka z Hlouček, Anna Vodvářková, šenkéřka, Barbora Lukšová, manželka Melichara Lejčka, zámečníka; brzo po ní tejž manžel její.

Když tak od dávných časuov Hory Kutny žádných oužitkuov pavováním horním a nákladním Jeho Milosti císařské nevynášely a žádní užitkové přivozováni Jeho Milosti nebyli, učiněno a odesláno jest od Jeho Milosd eísařské v království Českém místodržících a rad Jeho Mflosti poručení, oznámení a nařízení, jménem Jeho Milosti a to vuobec na Vlaském dvoře vyhlášeno, že Jeho Milost císařská hory kaňkovské upouštěti ráčí a na ně dáleji nakládati neráčí.

Umřel Šimon Pampa, syn nebožtíka Jana Pampy, havéře; jenž byl nemálo pavováním hor v dole řečeném Štěstí na cougu kuklickém nabyl, ale tejž syn jeho toho potom brzo odbyl.

Víceji zemřeli: Adam Štětka, pekař, Jan Kruliš, zeť Jana Žabky, řezníka, Tomáš Šprlink, Lidmila Bzinková, vdova, etc., vše na Horách Kutnách.

V Praze vstoupili v stav manželský: Karel Přebozský z Zásmuk se pannou Alžbětou, rozenou Horňateckou z Dobročovic.

V outerý ante festum s. Barbarae v advent Jan, mydlář z dolejšího města, příjmím Veška, pojal k manželství, jsa vdovcem, pannu Dorotu, dceru pana Václava Sixta Čáslavského, ten čas Jeho Milosti císařské rychtáře na Horách Kutnách. Předce jse ženili a vdávali, nic na mor nedbajíce.

Vše v tu ránu boží morovou zemřeli na Horách Kutnách Jindřich Tříska, pekař, panna Dorota Kozlovic, paní Eliška, rozená Střelka z Rokyc, pozůstalá vdova po nebožtíku panu Joachymovi Kalenicovi na Zručech, Jakub Skřivan; Dorota Krumpléřka, pozůstalá vdova po Janovi Krumpléřovi hluchém, etc.

Pan Mikuláš Skalský z Dubu pojal k manželství, jsa vdovcem, pannu Lidmilu, rozenou Ježovskou.

Léta 1615

Panna Kateřina, dcera nebožtíka pana Zikmunda Freisichselbsta, jinak Stejška, dopustila jse kratochvíle a dostavše dětátka žalovala na jakéhosi žáka školního tu na Horách Kutnách, a obvinivše jej v konsistoři pražské, jest mu přisouzena k manželství a s ní jse oddati musel. Alleluja!

Vstoupili v stav manželský pan Hertvik Skalský z Dubu se pannou Kateřinou, rozenou Salavkou z Lípy, což v Praze vykonáno.

Zemřeli: Juliana šenkéřka, Němkyně, vdova po Šimonovi Herešovi, šenkéři, pozůstalá; a Jan Hlavsa u mlejna hotmilského při Páchu.

V sobotu 24. dne měsíce Januarii, ledna, zamordován jest zrádně Jan, příjmím Kučera, v domě svém v předměstí kolmarském při městě Horách Kutnách, jsa rychtářem v témž předměstí; a peníze jeha pobrány jsou. Manželka jeho, přišedše domů z města z trhu, tak jej zamordovaného, an hlavu měl rozvrácenou, v světnici nalezla; jak a kdo ten hrózný nešlechetný skutek spáchal, vyjeveno není.

V předměstí čechovském umřel David, syn nebožtíka Floriana Farinesta, jenž šafářem mince bejval.

Též umřel Martin Hranický od Bakalářů, domu hostinského, manžel Sabiny, hospodyně téhož domu, k níž jse byl vdově, po Janovi Rotlebovi pozůstalé, tu přiženil pro statek; a chtěje babu přečkati, sám prve umřel.

Ve mlejně dolejším, pode dvorem řečeným Hranice, když mlynáře hospodáře doma nebylo, tovaryš mlynářský v témž mlejně zamordoval hospodyni, mlynářku téhož mlejna, a pobrav peníze, dal jse preč; ale potom vyzvěděn a jat jest a ku právu do města Hory Kutny dodán, zmučen, na rynk vyvezen, kleštěmi trhán, na místo popravní vyveden a do kola vpleten jest. Děvka, jenž byla u té mlynářky sloužila a na Kaňk jse od ní dala, také vzata a u pranéře mrskána a cejchována, protože od téhož zločince, když ucházel a na Kaňku jse zastavil, něco těch peněz pobraných od něho přijala a to zatajila a s ním, jakž na trápení vyznal, zle živa byla. Zle na tom světě!

Zemřeli na Kaňku: kněz Daniel, farář na témž Kaňku, mladý člověk; a na Horách Kutnách Jan, vlastní bratr jeho; byli synové nebožtíka kněze Petra, faráře námět-. ského; též Dorota, dcera Jindřicha Labušky na Tarmarce.

V outerej po neděli řečené Devětník v masopust pan Mikuláš Puchart Voděradský z Voděrad pojal k manželství pannu Annu, dceru pana Zikmunda mladšího Materny z Květnice na Třebečicích. Actum v domě Mejšňařovském na Horách Kutnách.

Zemřeli: Anna, manželka Jana Žabky, řezníka, Jan Straka, řemesla ševcovského, dav jse do špitála v starosti své a nedostatku; Jan Boleslavský, jinak Račický, kožišník; byvše prve sousedé, v nouzi vešli.

Vstoupili v stav manželský: Matouš Podstatek, jsa vdovcem, se paní Kateřinou Dalčickou, pozůstalou vdovou po Ondřejovi Šternovi v Houškách. Actum v neděli masopustní Esto mihi.

Vše na Horách Kutnách zemřeli: N. manželka Jiříka Fuldy, Jakub Roza, Jan Charamza, lazebník.

Umřela Dorota, manželka Jana Khynvice.

A ve čtvrtek po neděli masopustní Esto mihi umřel jest v předměstí čechovském v domě svém za branou Kouřimskou pan Jan Vopršal ze Zher, byv stáří věku svého 64 léta, a pohřben jest u chrámu sv. Barbory tu na Horách Kutnách, pozůstaviv po sobě v vdovství manželky své paní Mandaleny, rozené z Bítova, dcery pana Jakuba z Bítova v Hořanech.

Ve středu po neděli postní Reminiscere N., písař pana Adama Materny, zabil Hansa, služebníka pana Mikuláše Pucharta, pobídše jse k bitvě za branou Kouřimskou.

Ve středu postní po neděli postní Laetare u Bakalářů, v domě hostinském, vsadili na kuoň Karla pacholátko, syna nebožtíka Václava Rotleba; a když na něm jel, kůň ten jse splašiv, to pacholátko usmejkal až do smrti.

Umřela Marie, manželka Matěje Trojana, jenž jse byl tu s ní na Horách Kutnách osadil.

Též umřel Mikuláš, řečený příjmím Horníček, váčkář, smyslu nezdravého a pošetilý, jenž o víře křesťanské nic nesmejšlel a nedržel a rouhavě mluvíval; což mu jako bláznu pomíjeno bylo.

Jeho Milost císařská Matyáš, český, uherský etc. král, i se paní manželkou svou Annou, jeda z Rakous do království Českého, jsou pod Kaňkem na silnici od nejvyššího mincmejstra pana Viléma z Vřesovic a Horníkuov vítáni a suplikací s darem od stříbra přistrojeným Jeho Milosti císařské podána a prošeno, aby těm horám k spuštění jse schylujícím, spomoženo bylo.

Zemřeli: Keruše, kuchařka, 21. Junii a Václav, uzdař, nazejtří; a v pátek na sobotu po památce Rozeslání ap. umřel pan Jeronym Labuška, suken krojič na Tarmarce, mincíř.

Pan Václav Chotouchovský prodal statek svuoj, zámek Žleby, s příslušenstvím k témuž zámku náležitým, v kraji Čáslavském ležící, panu Heřmanovi Černínovi za šedesáte tisíc kop gr. českých, a davše jse do města Hory Kutny, tu na Hrádku nad Páchem, jejž koupil, se osadil a obýval.

Mense Augusti, srpna, v městě Čáslavi umřel Johannes Palladius, písař radní městský, po němž vdova pozůstala Anna, dcera Eliáše Knaura od Hory Kutny.

Umřela Mandalena, pozůstalá vdova po Jiříkovi Hrdíkovi na Rybném trhu na Horách Kutnách; byla dcera nebožtíka Tomáše Klabala, konváře.

Též zemřeli měsíce Septembris, září, v městě Kolíně: Pavel, příjmím Černý, jinak Hlinský, manžel Anny, dcery Joachyma Šprlinka od Hory Kutny, jenž jse tam byli z Hory Kutny dali a osadili; a na Horách Kutnách Anna, manželka Joba Nejbaura.

V sobotu po památce Narození blahoslavené Panny Marie shořal duom Kavkovský v předměstí čechovském.

Umřela Eva, manželka Jana Špisa, ve čtvrtek 17. dne měsíce září, Septembris, den památky sv. Lidmily; byla rodem z města Kolína, jmaje předešle dva manžely: Jeremiáše Šentygara, apatekáře, po něm Tomáše Herolta tu na Horách Kutnách.

Ve Vesci, v kraji Čáslavském, umřela paní Anna, manželka pana Kryštofa Častolara Dlouhoveského; byla rodu Loubských po meči. A na Horách Kutnách Melichar Geller, jirchář, Němec, v dolejším městě.

Víceji v městě Kolíně: Mikuláš Peicerinus, řečený po první manželce své Lošanecký; a na Horách Kutnách Dorota, manželka Andreasa Hubeusa, písaře radního pánuov šepmistruov.

Též Jiřík Starý od pánuov Klusákuov, Kateřina Kalinka, manželka Bartoloměje Svobody, jenž v vlnách kupčil; jměla předešle dva manžely: Jana Kalinu, soukeníka, po něm Václava Jelínka, téhož řemesla, žádných dětí nemajíce.

V neděli v noci na pondělí, den památky sv. Lukáše, 18. dne měsíce října, jeden mladý člověk řemesla koželužského, Eliáš jménem, dostav jse pro šarvátku do vězení a jsa v té šarvátce stlučen a zeprán, umřel hned v témž vězení; jiní, jenž v té šarvátce byli, jsou týmž vězením ujištěni.

Potom ve čtvrtek nejprve přišlý, v noci na pátek, pan Jan Chuchelský, jmaje nevoli v domě hostinském, řečeném u Bakalářů, zabil Jiříka, trubače polního, přespolního Němce, Pommera, jenž přisluhoval panu Hertvikovi Skalskému.

Umřel na Horách Kutnách 17. dne měsíce Novembris, listopadu, pan Augustin Šmilaur, rodem z města Jihlavy, jsa ouředníkem mince tu na Horách Kutnách. Zůstala po něm vdova paní Judith Pulcerin, odtadž z Jihlavy, manželka jeho. Jměl prve k manželství Marianu, pozůstalou vdovu po Jakubovi Holém od Hutníčků, dceru Jana Pecha z Kouřima, při níž jse tu na Horách Kutnách osadil; jenž předešle k manželství jměla Pavla Hraběšinského, také vdovce, písaře radního p. šepmistrův.

Téhož měsíce Novembris dne 24. v outerý před památkou sv. Panny Kateřiny vstoupili v stav manželský mistr školní N. Cyrus s Dorotou, vdovou, pozůstalou po Bartolomějovi Štěrbovi u Pokšichů.

Zemřeli na Horách Kutnách: Kristiana Drštkářka, baba asi devadesátiletá; Zuzana, vdova pozůstalá po Martinovi Kochanovi, prokurátoru (byla dcera nebožtíka Jana Veverina na Rybném trhu); Matěj, starý kuchař dvorský, a Václav Petřek, starý havéř.

Též zemřeli: Kateřina Bukáčovic, manželka N. mlynáře, jenž předešle jměla k manželství Jiříka mladšího z Řásné; Sabina od Bakalářů, pozůstalá vdova po Martinovi Hranickém, kteráž před ním jměla k manželství Jana Rotleba, truhláře, mincíře; Matěj Trojan od Šadů, nedávno ovdovělý atd.

zpět na obsah - Další: [1616-1620]