Česká čítanka - Dačický- Paměti -

[1616-1620]

Léta 1616

Umřel na Horách Kutnách pan Adam z Říčan, manžel Marty Barbory, dcery nebožtíka Jeronyma Karlovského od Budských.

N. Janský ve vsi Horušicích zastřelil nešlechetně pojednou, jedním vystřelením z ručnice, N., vlastní matku manželky své, a N. Zemánka, myslivce, v svádě; pročež těžkost a dlouhotrvající vězení (jsa podán ku právu do Hory Kutny) jměl.

V masopust Václav Holoubků, jsa mistrem školním na Horách Kutnách, oženil jse v městě Kolíně nad Labem, pojav k manželství Marianu, dceru Pejrovu z domu hostinského, a tam jse osadil.

Umřel Matouš Čáp, starý posel.

Dva mladí tovaryši řezničtí, Jan a Karel, přespolní, byvše na Horách Kutnách, ukradli Janovi Žabkovi, řezníku, sousedu, nemálo peněz a odšedše hejřili nato v městě Hranicích na Moravě; i vešli tam v podezření a dáni do vězení. O čemž zvěděv tejž Jan Žabka, tam jse za nimi vypravil, a vyzdvihše je odtad, dopravil je do Hory Kutny a jsou k útrpnému právu dáni, a přiznavše jse k té krádeži, jsou ortelováni a zvěšeni, v pátek před poslední nedělí masopustní. Neveselý masopust jměli!

V domě velkém vnově vystaveném v předměstí čechovském na Trávníku proti kostelu sv. Barbory umřel jest pan Adam Slavata z Chlumu a z Košmberka, pán věku svého stáří okolo let 70. A tu na Horách Kutnách obejval. Zanechal po sobě v vdovství paní Sibyly, rozené hrabinky z Mansfeldu, manželky své. Skonáni života jeho v sobotu po památce sv. Matěje apoštola Páně v hodinu nešporní 27. dne měsíce Marci, března, po neděli postní, řečené Smrteldná. Jest v chrámě sv. Panny Barbory v kaple za velkým oltářem (kdež sobě byl zvolil) pohřben.

Ves Veletov za Labem řekou, náležející k obci Hor Kuten, k záduší špitálskému, v ten čtvrtek na noc před nedělí Květnou, Palmarum, 24. dne měsíce Marcii, března, vyhořala i s kostelem a několik lidí tím ohněm usmrceno a zahynulo.

Zemřeli také těch časů: Matěj Macek, řezník, Anna, manželka Jakuba Marše, Lidmila, dcera Maruše Náchodské, vdovy, při Páchu, v předměstí páchovském; Jiřík Trojan, havéř letitý, vše na Horách Kutnách etc.

Vašek, jinak Daněk, landkočí z Hory Kutny, veza přes pole Dorotu Vackovou, z předměstí kolmarského sousedu, s Kateřinou dcerou její a pacholetem, stopili jse všickni čtyři i s koňmi kočovskými v řece u Kácova. Ten kočí opovážlivě řeku (an voda velká byla) přejeti chtěl a tak je i sebe o životy připravil.

Zemřeli: Dorota, stará zámečnice, Lukšova vdova, Anna, manželka Ondřeje Michalova, řezníka na Horách Kutnách; též Petr z undrláku, o kterémž praveno, že byl stár dvě kopy let.

V outerý po neděli Provodní vstoupili v stav manželský: Andreas Hubeus, písař radní pánuov šepmistruov, vdovcem jsa, s Annou, dcerou nebožtíka Martina Kochana, prokurátora.

Valentinus Šembek, rozený Prušák, předešlý opat kláštera Sedleckého, potom Zlaté Koruny, jmaje na sebe těžké pro svá přečinění od vrchnosti své duchovní nastupování, nedostal jim a pobrav, což mohl, i Mandičku svou, dceru Mikuláše Koryntského, tejně s ním oddávanou, ujel z Čech do Moravy, ten tam.

Konšelé města Hory Kutny obnovení jsou na rathauze v pondělí, den památky sv. Marka evanjelisty Páně, 25. dne mésíce aprilis, dubna, skrze pana Viléma z Vřesovic, nejvyššího mincmejstra, a rychtářem jich učiněn Jan Němčický, řezník v České ulici.

Při obnovení tomto a sazení konšeluov Radslav Hlavsa z Liboslavě, jsa také jedním konšelem zvolen, toho k sobě přijíti jse spečoval, zastíraje jse stavem rytířským; o čež i do Prahy jse vypravil, aby v to potahován nebyl, však nemoha toho obdržeti, svolil.

U outerej po památce sv. Filipa a Jakuba apoštolích Páně, 3. dne měsíce máje, pan Voldřich Byšický z Byšic a na Kralovicích, jsa vdovcem, pojal k manželství pannu Dorotu, dceru pana Jindřicha Mírka z Solopisk.

Ve čtvrtek po též památce ve vsi Bylanech pana Adama Materny vyhořaly čtyry dvory ohněm domácím.

Téhož měsíce máje na Horkách, tři míle.od Hory Kutny; umřel pan Věněk Malovec z Malovic a do Zruče dovezen, jsa tam v kostele zámeckém pohřben, zanechav v vdovství manželky své, paní Anny Třídvorské z Votína, bez dětí.

A ve vsi Křečovicích umřel pan Voldřich Vostrovec; zanechav v vdovství manželky své, paní Anny, rozené Hrabaňky z Přerubenic, dcery pana Pavla Hrabaně na Pečkách, již byl vdovu pojal.

Na Horách Kutnách v předměstí hloušeckém umřel Matouš, příjmím řečený Poustatek, manžel Kateřiny Dalčické z Vostrova.

Téhož měsíce června pan Albrecht Bavor Kalenice z Kalenic na Zručech pojal k manželství paní Annu Marii, vdovu v městě Jihlavi, a na Zruče mu přivezena.

Johannes Roza, soused na Horách Kutnách, manžel Anny Bzenecké, zasteskše sobě něco, odešel z města a kolikýsi den nalezen jest mrtvý v rybníce nedaleko Nových Dvorů páně z Žerotína. Actum měsíce června.

Měsíce Julii, července, na Hrádku nad Paďousy, v kraji Kouřimském, umřela paní Johanka, rozená Dobřenská z Dobřenic, manželka pana Jana Kryštofa Myšky ze Žlunic.

Samuel, syn nebožtíka Mikuláše, trubače od Hory Kutny, zastřelen nešlechetně z ručnice, při svadebním veselí Jiříka mladého Kochana od Hory Kutny v Plaňanech.

V outerej 19. dne měsíce Julii, července, vyhořalo půl vsi Hlízova pod Kaňkem. Děvče jakési, vaříc lusky, zapálilo.

Mikuláš, šenkéř, soused na Horách Kutnách od Holejch, jmaje velkou vyrostlou bouli za krkem, kteréž mu přibejvalo, dal to řezati; a tak sobě bolest učiniv, umřel.

V pondělí den památky sv. Jakuba apoštola Blažej Maštaléř, jsa v domě šenkovním Petra Capona, vypobízel k bitvě Václava, služebníka páně Voldřicha Holického z Šternberka, a jest od téhož Václava zabit; tak sobě smrt vypobízel.

Vyhořely dva dvory kutliřovské v kraji Kouřimském, poddaným obce městské Hor Kuten.

V neděli po památce sv. Anny umřela Estera, manželka kněze Václava Štefana Teplického, děkana na Horách Kutnách.

A nazejtří v ponděli, prvního dne měsíce Augusti, srpna, umřel Pavel Ledský, jinak Vodranecký; po něm vdovou zůstala Lidmila, manželka jeho, dcera nebožtíka Tomáše Klabala, konváře, již byl týž Pavel vdovu po Eliášovi Kneblovi, probéři horním, Němci, pojal a tu jse na Horách Kutnách osadil.

Jan Zachů od Mečířů uloudil kradmo k manželství sobě Mářu, dceru Dobiáše ve vsi Hořanech.

Ve čtvrtek 4. dne měsíce Augusti, srpna, umřel Ondřej Michalů na Horách Kutnách, jsa vdovec.

Též umřel Jan Hošek, natřeštěný, syn nebožtíka Jakuba Hoška, bakaláře.

Umřela na Horách Kutnách pani Kateřina, manželka pana Jana Voldřicha Klusáka z Kostelce, rozená Benedka z Nečtin, a v kostele Barborském jest pohřbena.

V kraji Čáslavském, na Hostačově, umřel pan Jan Chotouchovský z Nebovid a pohřben v Starkoči.

Albrecht, syn pana Tristrama Lukaveckého z Lukavce, pojal k manželství paní Martu Barboru, dceru nebožtíka pana Jeronyma Karlovského z Lochonic od Budských, zůstalou vdovu po panu Adamovi z Říčan.

V městě Brodě Českém umřel mistr Melichar Daník, jsa prvním konšelem v témž městě, zanechav v vdovství Doroty, manželky své, dcery nebožtíka Jindřicha Šada na Horách Kutnách.

Těch také časuov Jan Pražák, syn Daniele Pražáka z Prahy a na Jindicích, odjevše někam preč, zase jse k manželce své N., rozené Drachovské z Drachova, nenavrátil; nepovědomo, kam jse poděl.

V středu po památce sv. Bartoloměje umřel v domě hostinském u Bakalářů Karel Werdeman, člověk přespolní, Němec, jsa šlakem poražen, a v klášteře Sedleckém pohřben.

Pan Zikmund mladší Materna z Květnice umřel na Třebečicích, sídle svém nedaleko Hory Kutny, a v klášteře Sedleckém jest pohřben, nebo, byv prve religionu evanjelitského, k náboženství římskému přistoupil. Nad hrobem praporec malovaný pohřební, též rundel, štít jeho, šturmhaub s peřím, rapír a vostruhy, vše pozlacené, jest zavěšeno.

Eva, manželka Šimona Příbramského od Kola, odjevše z Hory Kutny do Moravy navštěvovati dcery své, tam umřela.

V pátek 7. dne měsíce Octobris, října, v kraji Kouřimském v Chocemicích umřela jest paní Apollona, vdova po nebožtíku panu Bohuslavovi Horňateckém z Dobročovic, rozená Mracká, zanechavše po sobě pěti synuov a pěti dcer svých, vše dorostlých, s týmž panem Bohuslavem, manželem svým, splozených. V Žabonosích pohřbena.

Též umřela paní Veronika, rozená Berkovna, manželka pana Herolta Václava Libštejnského z Kolovrat na Janovičkách.

Na Horách Kutnách zemřeli: Cyprián Trnka, krejčí, a paní Kateřina, manželka pana Davida Lorencdorfa z Lorencberku, nedávno jse do Hory Kutny z Českého Šternberka dostavše, život svuoj tu sedmého dne měsíce Novembris, listopadu, dokonala a u chrámu sv. Barbory pohřbena jest; byla rozená Dejmkovna z Těptína.

Téhož měsíce Novembris na Chlumě v kraji Čáslavském u pana Petra Salavy umřel Jiřík Bračický z Chořov, nikda jse neženivše; jmenován byl vůbec Kunštat Král. Do vsi Svatého Jakuba na páně z Žerotína grunty přivezen a pohřben.

Vše toho měsíce Novembris zemřeli na Horách Kutnách Jan, příjmím Hlas, mincíř, a Anna, sestra Doroty, mlynářky novomlejnské, nebožky.

A v outerej po památce Obětování blahoslavené Panny Marie oženil jse kněz Václav Štefanus Teplický, děkan na Horách Kutnách, jsa vdovcem, juž šedivý, pojav k manželství Dorotu, vdovu z města Čáslavě, jenž prve dva kněze k manželství jměla.

Vyhořal Tejnec nad Labem řekou.

Před památkou sv. Ondřeje apoštola před30/11 umřel Jindřich Kunětický, hodinář v České ulici.

Pan Otto, purkrabě z Donína, pojal k manželství pannu Kateřinu, dceru nebožtíka pana Bohuslava Voděradského na Suchdole; svadební veselí v Praze vykonáno.

Hory kaňkovské jsou od Jeho Milosti císařské upuštěny, avšak čtyry doly horní na témž Kaňku obec města Hory Kutny k pavování ujíti museli a také na pořádky cechovní a domy šosovní k nakládání na též doly (vemte kde vemte) jsou rozlosovány k dávání cupusuov téhodne každého.

V advent vstoupili v stav manželský: Jakub Mareš, vdovec, s Dorotou, dcerou Jana Žabky, řezníka, vdovou; a Šimon Příbramský od Kola, vdovec, s Marianou, vdovou u Holejch. Mnozí na tom zhoršení jměli, že jse to dálo v advent, ale kněz Václav, děkan horský, to schvaloval pravě, že to není škodné, ani Bohem a Písmy svatými zapovědíno, ale věc svobodná a Pánem Bohem nařízená.

Zemřeli v kraji Čáslavském: Na Chlumě pan Petr Salava z Lípy, zanechav manželky své v vdovství, paní Zuzany z Šaratic; a pan Karel Háša z Oujezda u pana Střely na Křivsoudově; a pan Jan Hradecký v městě Kolíně nad Labem. Též pan Jan Starý Slavíkovec v kraji Kouřimském.

Léta 1617

V pátek po památce Trium regum Petr Netolický, ouředník z Žehušic, přijev nemocný do Hory Kutny na léky, ale nezhojiv jse, umřel a vzat k pohřbu na Žehušice.

Paní Kateřina, rozená Kamejtská z Elstiboře, manželka pana Mikuláše Horňateckého z Dobročovic, jsa nemocná do Hory Kutny přivezena, tu umřela v domě Krbcovském v ochtáb památky Tří králuov a v kostele sv. Panny Barbory jest pohřbena.

Též umřela na Horách Kutnách Lidmila, pozůstalá vdova po Pavlovi Ledském, jinak Vodraneckém, ve středu v noci na čtvrtek, 18, dne měsíce ledna. Víceji: Jan Kuchynka, Anna, manželka Fejta mečíře, Němce, Václav, syn Jiříka Růžičky, jinak Šrámka, na Tarmarce, Jan Zrucký, hospodář od Vorlů, domu hostinského. V Praze: pan Karel Mazanec z Frymburku, jenž na Mimoni, potom na Čestině Kostele obejval. V Kolíně městě nad Labem pan Jan Straka z Nedabylic, podagricus. Na Horách Kutnách: Mandalena Kučerka na Kolmarce, předměstí, pozůstalá vdova po Jiříkovi Kučerovi, jenž zrádně zabit.

V masopust N. Jakub, sládek na Tarmarce, mladý člověk, pojal k manželství Evu Bubákovou ze vsi Přítoky a po té svadbě desátý den umřel, s smyslem jse pominuvše, i otekl; praveno, že mu v manželství ďábelským, nešlechetným uměním překáženo bylo.

V pondělí den památky sv. panny Doroty, 6. dne měsíce Januarii, února, umřel ve vsi Dolanech pan Jan Firšic z Nabdína, zanechav manželky své po sobě v vdovství, paní Mariany, rozené Malovky z Malovic; v kostele sv. Barbory v kaple mincířské pohřben jest a nad hrobem jeho praporec pohřební, rundl, štít, šturmhaub s péřím, rapir a vostruhy okrášlené a malované zavěšeno.

V domě pánuov Maternův na Horách Kutnách umřel pan Kryštof Kapoun z Svojkova, neženatý mladý člověk, pohřben u chrámu Barborského.

Víceji zemřeli tu na Horách Kutnách: Jiřík Kutlíř v předměstí kolmarském; před ním Jan Litomyšlský, soukeník, N. stará Macková, řeznice, vdova, Kateřina, manželka Jiříka Trymaura od Beranů, Uhra.

Pan Vilém z Vřesovic, nejvyšší mincmejstr, obnovil konšely městské na Horách Kutnách v outerej 14. dne měsíce Marcii, března, po neděli postni Judica, učiniv prvním Jana Piscisa, jenž prve byl horním hofmistrem; rychtářem městským učiněn Jan Kosař, řezník z Melhauzu.

Puchalterství horní odňato Mikulášovi Vodňanskému a dáno Jiříkovi Fuldovi, písaři. Ludvík Kavka učiněn nejvyšším těch hor perkmistrem a z těch dvou předních starobylých ouřadů horních, totiž hofmistrstvi a urburéřství, sešlo. Vždycky opravovali, dejž Pán Buoh šťastně, užitečně, věrně a upřímně.

V sobotu v noci na neděli Květnou umřela Estera, manželka mistra Capona, písaře radního pánuov šepmistruov, již byl vdovu pojal. - Umřela Káča Košťálka.

Jan Piscis nadepsaný, jsa nedávno učiněn prvním konšelem města, jsa zdráv a procházeje jse v Zelený čtvrtek před Hody velikonočními, přišel domu a roznemohše jse nazejtří u Veliký pátek umřel. Smrt jeho tak rychlá divná byla lidem, což mnozí podle smysluov svých vykládali soudem marným. Byl rodem z města Mejta, a dostav jse do Hory Kutny, byl mistrem a správcím školy vysokostelské, a oženiv jse, vzat za písaře radního pánuov šepmistruov. A tak jse tu na Horách Kutnách osadiv, tří manželek dostal, z nichž třetí, jménem Sibylla, dcera nebožtíka Ludvíka Šafara (jenž takéhofmistrem horní bejval), jej živobytím přečkala; a tu byl vdovu pojal. V kostele Námětském jest pohřben; jehož nejvyšší pan mincmejstr, pan Vilém z Vřesovic, také osobně (nebo ve všem svoloval) ku pohřebu provázel. Hned po smrti jeho a místo něho učiněn primasem Dobiáš Tříska.

Potom hned v sobotu Bílou umřel také na Horách Kutnách Václav Franc od Vyzinů, rodilý z města Chrudimě a psal jse z Liblic, byv také jeden konšel města, a z města Kolína nad Labem jse byl do Hory Kutny dostal a tu na Horách Kutnách osadil, zanechav po sobě v vdovství Kateřiny, manželky své, již byl vdovu tu na Horách Kutnách pojal. V kaple mincířské v kostele Barborském pohřben.

A v pátek po neděli Resurrexit, velikonoční, umřel také Mikuláš, řezník, syn Ondřeje Michalova, řezníka, po němž zůstala manželka jeho, Kateřina Judeksovic s dítkami, již byl, jsa vdovcem, pojal. Víceji, v Brodě městě Českém, Jan Brožan od Hory Kutny, jenž jse tam byl od Hory Kutny dal a osadil; v Praze pan Simeon Kohout, rada nad apelacími; a ve vsi sv. Jakuba, nedaleko Hory Kutny, Žofie Leonora, manželka pana Petra Bračického, dcera nebožtíka Víta Dobše v Hlouškách.

V outerej 11. dne měsíce Aprilis, dubna, po neděli Misericordia, Samuel příjmím Barbara, jsa vdovcem po Juditě z Řásné, první manželce své, pojal k manželství Annu, dceru nebožtíka Jana Štěpánova, koláčníka na Horách Kutnách.

Téhož měsíce umřel Jan Žabka, řezník, jsa vdovcem.

V kraji Čáslavském na Dobrovítově umřela paní Johanka, manželka pana Burjana Šlibovského, po rodu jejím Strupinka, kterouž byl vdovu, pozůstalou po Janovi Hanušovi z Šaratic, k manželství vzal.

Na Horách Kutnách zemřeli Václav Kuchpvský od Vačkářů, nedávno jse oženivše, a Mates muzikář, rodilý z města Plzně, kterýž jse byl tu na Horách Kutnách oženil.

V neděli Exaudi po památce Nanebevstoupení Krista Pána pan Jan Kryštof Myška ze Žlunic na Hrádku nad Paďousy, jsa vdovcem, jměl svadební veselí na Klucích u pana Petra Lukaveckého, pojímaje k manželství paní Elišku, rozenou Dobřenskou z Dobřenic, pozůstalou vdovu po panu Balcarovi Robmhápovi z Suché.

A v městě Novém Bydžově paní Kateřina pana Mikuláše Vachtla z Pantenova, již byl vdovu po panu N. Lindnarovi ovdovělou vzal. A na Horách Kutnách Václav Hradecký, jenž ovsy k horám skupoval, Daniel Vopatovský, v domě Haknovském, jinak Kornhauze, za branou Kolínkou.

A ve vsi Kbele v kraji Kouřimském pan Jan Diviš Hostačovský z Petrovic, po němž vdova pozůstala paní Anežka, rozená Horňatecká z Dobročovic. Item na Horách Kutnách Kakub Bzenecký, byv vážným vobecním v rathauze, přitom i konšelem městským; Adam mládenec, syn nebožtíka Matěje Luskáče, postřihače suken. Na Nových Dvořích páně z Žerotína paní Barbora, pozůstalá vdova po nebožtíku panu Mikulášovi Alexandrovi Rodovském z Hustiřan, Němkyně byla. Na Horách Kutnách Anna, manželka Martina Štíchy, již byl vdovu pojal.

Na Vesci, v kraji Čáslavském, pan Kryštof Častolar Dlouhoveský pojal k manželství, jsa vdovcem, paní N., rozenou Vojkovskou, vdovu. Actum měsíce máje.

Též a téhož měsíce máje vstoupili v stav manželský: pan Mstidruh Malovec z Malovic pojal k manželství paní Annu z Votína Třídvorskou, vdovu pozůstalou po strejci svém panu Věnkovi Malovcovi z Malovic. A pan Ladislav starý Hrobčický na Čestině Kostele, vdovec, pannu Polyxenu, dceru pana Zikmunda Kalenice z Kalenic.

V městě Brodě Českém, v domě hostinském řečeném u Třebických, umřela hospodyně téhož domu Kateřina Roubínková, manželka N. Kašparova, dcera N. Podschodského nebožtíka v městě Kolíně nad Labem, jenž předešle jměla k manželství N. Roubínka, odtudž z Kolína; byla veselá, zdvořilá a ráda splnila.

Jiřík, syn Jana Šoltysa od Hory Kutny, pojal k manželství N., dceru Kaprovic, a tam jse v Praze osadil.

Na Horách Kutnách umřela Lucie, dcera Mikuláše Kocurovského, maléře v Hlouškách, manželka Václava Jircháře na dolejším městě; domica Dominis Illuminatio.

Mense Julii, července, umřel také na Hórách Kutnách Karel z Řásné,. syn nebožtíka Jiříka mladšího z Řásné od Bukáčů, mladý člověk, jsa ženatý a probéřem horním, Též Anna od Alexandrů, podle Leksů, manželka Šebestiána Dynesa, šafáře mince, a Jan Podbranský. A ve vsi Kostelové Lhotě na panství brandejském pan Jindřich Nyklásek z Gitenic, kterýž předešle v Třebovli nedaleko města Kouřima obejval. Na Nesmiřicích Simeon, syn pana Jindřicha Mírka z Solopisk, a na Zručích Kalenicových pohřben.

Mense Augusti, srpna, umřel Jindřich, syn nebožtíka pana Václava Břeského z Ploskovic, na Břežanech, sídle svém, mladý člověk, neženatý; v Bohdánči pohřben.

Téhož měsíce dne 12. v sobotu post Laurentii umřel Šebestián Dynes, jsa šafářem mince.

V Starém Městě pražském umřel Adam Linhart, jenž jse tituloval z Nejberku, vznešený prokurátor a řečník při soudech zemských, čímž byl vzešel a zbohatl.

Na Pečkách, nedaleko Hory Kutny, umřela paní Anna, dcera pana Pavla Hrabaně z Přerubenic, zůstávaje v vdovství po panu Voldřichovi Vostrovcovi, jenž před ním jměla k manželství pana N. Maternu.

V Praze umřel pan Jiřík Funk, starý služebnik při kanceláři české na hradě pražském.

V outerej 5. dne měsíce Septembris, září, vstoupili v stav manželský: Zikmund, syn Václava od Zlatého jelena na Horách Kutnách, s Annou, dcerou nebožtíka Pavla Ledského, jinak Vodraneckého.

?rpb Paní Eliška, rozená Robmhapová z Suché, jenž byvše předešlé po N. panu Salavovi vdovou, k manželství dostala Bavora Baderského a s ním pro jeho nespůsoby rozvedena byla, přijevše do Hory Kutny umřela a v kostele Námětském tu na Horách Kutnách jest pohřbena.

Vít Fejt, mečíř, Němec, nedávno jse znovu oženivše, umřel 23. dne měsíce Septembris, září.

N., syn nebožtíka Adama Linharta, prokurátora z Prahy, dostav jse do Hory Kutny a jeda zase odtad, vzal těžký pád a skrze to umřel.

Vše na Horách Kutnách vstoupili v stav manželský: Václav, krejčí, s Justinou, dcerou Jiříka Třísky, dominica Omnia, 8. dne měsíce Octobris, října; a hned v outerej po též dominice Václav, jirchář z dolejšího města, se pannou Alžbětou, dcerou pana Václava Sixta, ten čas Jeho Milosti císařské rychtáře tu na Horách Kutnách.

Na Lhotce, nedaleko města Kouřima, umřel pan Jaroslav Hlaváč z Vojenic, zanechav po sobě v vdovství paní Evy, manželky své, již byl vdovu po panu N. Kasalickém k manželství pojal.

V outerej po památce Galli vstoupili v stav manželský: Karel, syn nebožtíka Jeronyma Labušky na Tarmarce, suken krojiče, mincíře, se pannou Dorotou, dcerou nebožtíka Pavla Ledského, Vodraneckého.

Téhož měsíce Octobris umřel v domě Krbcovském proti rathauzu Václav Kavka, jsa kvardejnem horním, zanechav po sobě v vdovství manželky své, dcery nebožtíka pana Ludvíka Šaffara, s dítkami.

A v outerej posledního dne téhož měsíce, po památce sv. Šimona a Judy ap., umřela Mandalena Husovic, manželka Jindřicha Klepsatle, kramáře, jenž jse tu byl z města Hradce Králové nad Labem do Hory Kutny k ní, vdově po nebožtíku Janovi Klabalovi, konváři, a potom nebožtíku Jiříkovi Fidlarovi z města Hostinného, též kramáři, pozůstalé přiženil; a byl jse do Čech z města říšského germanského Normberku dostal. Byla dcera Jana Husa, jenž starším nad havéři bejval. A hned nazejtří ve středu, den památky Všech svatých, v noci na čtvrtek umřel také Dobiáš Tříska, jsa prvním konšelem městským tu na Horách Kutnách, letitý člověk a dobrý hospodář, rodilý z města Tábora, jenž jse tu na Horách Kutnách, jsa řemesla pekařského, osadil.

Kašna, roura vodní nová, dubová, udělána a postavena jest u krámův chlebnic proti domu Vorlovskému a stará, jenž tu podle ve zdech pod stavením byla, jest opuštěna.

Při začátku měsíce Novembris, listopadu, umřel u vězení šatlavním Bartoloměj Svoboda, vdovec, krejčí, handlujíce v vlnách a jiných věcech; lidi, kteříž za něj slibovali a rukojmí byli, zavedl, a toho smrtí odbyvše, rukojmí svých v těžkosti zůstavil.

Ve středu po památce Obětování blahoslavené Panny Marie, 22. dne měsíce Novembris, listopadu, umřela na Horách Kutnách Lidmila Hořanská, vdova pozůstalá po Tomášovi Pokorném, krejčím na Rybném trhu; jměla předešle k manželství Jana Hořanského na Kaňku a byla dcera nebožtíka Tomáše Šprlinka, jenž horním hofmistrem bejval.

Vstoupili v stav manželský: Jakub, syn Václava Lavičky, řezníka, s Evou, dcerou Bubákovou ze vsi Přítoky, vdovou, v neděli 26. dne Novembris, listopadu; a potom v outerej, 28. dne téhož měsíce, mistr Petr Capo, písař radní pánuov šepmistruov, vdovec, se pannou Rejnou, dcerou nebožtíka Václava France z Liblic od Vyzinů.

Téhož měsíce Novembris vstoupili v stav manželský: pan Jan Talacko z Ještětic v Pašiněvsi se pannou Marií, dcerou pana Kryštofa Nypšice na Konárovicích; a panna Alina Kateřina, sestra její, se panem Šebestiánem Beřkovským.

Zemřeli na Horách Kutnách v advent před Hody vánočními: Jan Červenka, jinak Vodvařka, šenkéř, nedávno vdovcem jsa, jse oženivše, a Jan Pečecký ve špitále obecním, naříkaje na šafářku, že ho uhozením k umrtvení připravila.

Též umřela Rejna, vdova po nebožtíkovi Ondřejovi Šíchovi.

V dole horním, řečeném Fratích, na Kaňku, usmrceni jsou dva havéři smradem dolovým jedovatým.

Léta 1618

Komisaři jacísi, Němci, přijeli do Hory Kutny z Prahy k inventování horních věcí, a trvaje tu drahný čas na košt Jeho Milosti císařské, k tomu berouce z mince sobě za to plat peněžitý, jemuž libergelt přezděli, a nic jiného a užitečného Jeho Milosti císařské nespůsobivše a toliko to, což jim domácí ouředníci horní ukázali a o čem pověděli, sinventovavše a jse nahodovavše, zase odjeli. Darmochlebové!

Mense Januarii, ledna, umřela Anna, manželka Jiříka Růžičky, jinak Šrámka, na Tarmarce.

Judit, dcera nebožtíka Václava France od Vyzinů, vdána k manželství Martinovi N., postřihači, do města Chrudimě a tam jemu jest dovezena.

Když tak ty Hory Kutenské Jeho Milosti císařské nižádných užitkuov (mimo ouředníkuom horním) nepřinášely a dluhy toliko na minci Jeho Milosti císařské a na obec městskou uvozovány byly, jednáním o to nejvyššího mincmejstra pana Viléma z Vřesovic jsou ty hory nájmem témuž panu mincmejstru najaty a postoupeny, ačkoli o nájem těch hor páni Normberčané města říšského germanského státi počali, ale z toho sešlo; a tak jsou hory ty pod ten nájem témuž panu mincmejstru uvedeny a postoupeny v pátek 16. dne měsice Februarii, února, skrze komisaře jakési, Němce, k tomu nařízené, v přítomnosti pánuov šepmistruov a konšelův města Hory Kutny k tomu povolaných. Což jse dálo a konalo vše řečí německou. Žádný jse k ničemuž neohlašoval. Ale ten nájem nedlouho trval a brzo pominul.

Umřel Matouš, servus práva pánuov šepmistrův, při jehožto pohřbu kněz Václav Termenus, děkan horský, čině kázání, žehral hanlivě na Juditu, manželku téhož Matouše, že by jse k témuž manželu svému scestně a nemanželsky chovala.

Anna, dcera Jana Němčického, řezníka v České ulici, jmaje jmíti k manželství Jiříka Žabku, řezníka, a to zrušeno, vdána jest za Václava, mlynáře červenomlejnského syna, v outerej po neděli Sexagesima o masopustě, ačkoliv také jiný, N., písař přespolní, na touž nevěstu, že by s ní také slib manželský jměl, nastupoval.

Též v ten den outerní vstoupili v stav manželský: Zikmund, syn nebožtíka Jana Piscisa, s Dorotou, dcerou Jana Letíka, prokorátora řečníka, pozůstalou vdovou po Jakubovi Rozovi, kterouž také zapovídal David, syn nebožtíka Jana Kouřimského, krejčího, ale jest v tom spokojen. Potomně tejž Zikmund Piscis, manžel její, na kněžství jse dal.

Na Kaňku soused jeden z domu, jenž sluje Na břehu, řečený Šmutka Jiřík, pominuv jse s smyslem, nožem jse spíchavše, umřel.

Ve středu po neděli Judica, řečené Smrteldná, v postě 14. dne měsíce Aprilis, dubna, nejvyšší mincmejstr pan Vilém z Vřesovic obnovil šepmistry a konšely městské na Horách Kutnách, učiniv prvním Mikuláše Vodňanského. A rychtářem městským učiněn Jan Kozel.

Ve čtvrtek v noci na pátek etc. Simeon příjmím Lev, rodem z Marienberku, tkaničkář od Hory Kutny, jda z Prahy domů do Hory Kutny, nalezen jest probodený mrtvý, před městem u cihelny za branou Kolínskou.

Při konci tohoto měsíce Aprilis, dubna, pan Pavel Hrabaně z Přerubenic, jsa vdovcem, umřel na Pečkách, sídle svém, nedaleko Hory Kutny; byl dobrý hospodář, economus.

Víceji zemřeli těch časuov z okolních: v městě Chrudimi pan Mikuláš Vrabský, jsa vdovcem, a na Zdechovice, sídlo své, ku pohřbu přivezen. Na Horkách nad Sloupnou pan Jan mladší Řísnický; na Šlechtíně paní Braxeida, rozená Kalenická, manželka pana Jiříka Šlechtína.

Měsíce máje na zámku Českém Šternberce umřel také pan Voldřich Jiří Holický z Šterberka, jsa pán věku mladého.

A na Horách Kutnách 9. dne měsíce máje umřel také pan Mírek z Solopisk, zanechav po sobě v vdovstvi paní Anny, manželky své, se dvěma syny svými, Bohuslavem a Jindřichem Svatomírem, s ní splozenými.

Dvadcátého a devatého dne měsíce máje Jiřík Trymauer od Beranů, rozený Uher, pojal k manželství, jsa vdovcem, pannu Dorotu od Bzeneckých, dceru nebožtíka Hubeusa, jinak Hubky.

V neděli v noci na pondělí po památce blahoslavené sv. Trojice, 11. dne měsíce Junii, června, umřela na Horách Kutnách Dorota Staňkovic, manželka mistra Jana Beniciusa Táborského, písaře radního pánuov šepmistruov, kterouž byl za živobytí prvního muže jejího Jeronyma, jenž s ním rozvedena byla, k manželství pojal; byla dcera nebožtíka Stanislava, kožišníka, rozeného Poláka, jenž se byl na Horách Kutnách oženil a osadil.

Umřel Václav Čermák, pekař.

Jest přízeji poznamenáno, jak jsou někteří z stavuov království Českého spuntovaní dva místodržící Jeho Milosti císařské a jednoho sekretáře z kanceláře české na hradě pražském vyházeli a co za tím následovalo etc. O čemž když nejvyššímu mincmejstru panu Vilémovi z Vřěsovic oznámeno bylo, on, jsa religionu náboženství římského a obávaje se nebezpečenství a také nějakého pokušení, z Hor Kuten pospíšil a z země odjel. Po některém pak čase zase na Hory Kutny jse navrátivše a poznávaje, že se v Čechách vše rojí a pozdvihuje, odjel opěty preč z království Českého a jinde zůstával, proměny očekávaje, Jiřík pak Fulda, puchalter horní tu na Horách Kutnách, jest vězením arestován za příčinou, že peníze z mince témuž panu mincmejstru vozil. Spravování pak Hor Kuten jest od stavuov království Českého nařízeno a poručeno panu Václavovi Chotouchovskému z Nebovid, jenž tu v městě Hoře Kutně na Hrádku nad Páchem, sídle svém, obejval, a přidáni jsou k němu k spravování týchž Hor Pavel Škréta, Radslav Hlavsa a Zikmund Kozel, do dalšího toho opatření.

V neděli den památky Rozeslání svatých apoštolů Jindřich Klepsatl, kramář na Horách Kutnách, rodilý z města říšského germanského Normberka, jsa vdovcem, pojal k manželství Annu, dceru Lukáše Portensdorfa, rodilého z města moravského z Jihlavy, probéře horního tu na Horách Kutnách.

Umřel Jindřich Tříska, jenž písařem při právě p. šepmistrův bejval.

V pondělí den památky Proměnění Krista Pána, 6. dne měsíce Augusti, srpna, páni Horníci na Horách Kutnách drželi a nařídili mustruňk svuoj vojenský, při čemž někteří jsou postřelením uraženi. A hned nazejtři v outerej Pán Buoh také svou všemohúcností mustrovati ráčil, takže jse stalo hrozné blejskání, hřmění, déšť a hromobití a trvalo na dvě hodiny; a dvůr jeden ve vsi Bílejově nedaleko Hory Kutny zapálilo.

V městě Hradci nad Labem pan Jan starý Chuchelský z Nestajova, byv v témž městě a pro něco sobě zahořekovavše, sám sebe v krk pořezav, usmrtil.

Pan Václav Chotouchovský, jenž k spravování Hor Kuten (ut superius) nařízen byl, přijevše s Vilémem Lemršdorfem, Němcem, jehož jse přidržal, do města krajského Čáslavě, kdež stavové království Českého pozdvižení nětco lidu vojenského měli a nařídili, učinil tam nevoli a šarvátku, sahaje na jednoho soldáta z pěchoty, pravě jej býti svého poddaného a že by mu nětco provinil, chtěje jej vyzdvihnouti. I ujali jse toho jiní soldáti, odpor tomu učinivše. Když pak týž pan Václav Chotouchovský s svými z města jel, lajíce na ty soldáty, dali jse ti někteří soldáti po něm v předměstí a tu jej i téhož Lemršdorfa a jednoho služebníka maštaléře do smrti postříleli. A to jse stalo v témž předměstí města Čáslavě měsíce Septembris, září. Přivezeni jsou týž pan Chotouchovský a Lemršdorf mrtví do Hory Kutny, Lemršdorf ku pohřebu do kláštera Sedleckého (nebo římského náboženství byl) jest dopraven a pan Chotouchovský v kostele Barborském na Horách Kutnách v kaple mincířské, kdež také nad hrobem jeho dva praporcové pohřební s jinými apparaty jsou zavěšeny. Tlustý, široký, hněvivý, svárlivý člověk byl, zanechavše po sobě v vdovství manželky své paní Aleny, rozené Bohdanecké z Hodkova, bez dětí. A nadepsaný Lemršdorf paní N., rozené Salavky z Lípy, již byl, dostav jse do Čech, k manželství mimo vůli přátel její (nebo jim rodu nepovědomého byl) dostal.

Po smrti téhož pana Václava Chotouchovského nařízen jest od stavuov království Českého k spravování Hor Kuten a místodržícím nejvyššího mincmejstrství učiněn pan Albrecht Klusák z Kostelce, jenž tu na Horách Kutnách v domě svém obejval.

Vstoupili v stav manželský: Hans Špis s Apolonou, vdovou po Jindřichovi Třískovi, pekaři zajíkavém, nebožtíkovi, dcerou N. Chaberského, svobodníka; a to téhož Hans Špisa třetí manželka a on její třetí manžel.

Okolo dvanácti set jízdy oupravné a dvou tisíc pěchoty lidu vojenského, ku pomoci stavuom království Českého od stavuov knížetství slezského svolených, přitáhlo do města Hory Kutny, jichž nejvyšším byl N., markrabě z Brandenburku, 6. dne měsíce Novembris, listopadu. A zůstavše tu dva dni a dvě noci, táhli dáleji. Neví jse, co na zimu dovedou. Přivezli s sebou šraňky dlouhé, dřevěné, na kolách, na vrchu s špicemi železnými, kteréžto šraňky jse stahovati a zase roztahovati mohly a tak jse ošraňkovati proti outoku nepřátelskému.

Umřel na Horách Kutnách Martin, řečený Vilhejm z Vustenova, jenž hejtmanem na Kolíně a na Malešově bejval.

Pěchota vojenská od stavuov království Českého nařízená, jichž hejtmanem byl pan Věněk Bukovský z Hustiřan, jsouce do Hory Kutny forýrovaní, tu drahný čas zůstávaje, nic platní nebyli, jen souseduom škody a nátisky činili a šacovali.

Před hody svátky vánočními, v pátek den památky sv. Tomáše apoštola, umřel na Horách Kutnách v domě Krbcovském naproti rathauzu městskému Bohuslav Karel, mládeneček, jediný syn pana Jana Kamberského z Kamberka, se paní Annou, manželkou téhož pana Kamberského, rozenou Horňateckou z Dobročovic, splozený, a v kostele sv. Panny Barbory, v kaple za velkým oltářem pohřben jest. Zarmouceně ho rodičové jeho oželeli, nebo juž sám jediný toho rodu po meči, mužského pohlaví, pan otec jeho zůstával.

V městě Čáslavi pan Jindřich Roznhagen z Janovic od Hory Kutny, jsa jedním rytmistrem nad rejtary vojenskými, dal stíti Hendricha N., trubače svého polního, Němce, že zranil těžce Zikmunda Herolta, ujce jeho.

Južť jest po mé mladosti a čerstvosti veta,
jminulo mi šedesáte a tři léta;
pomoz, Pane Bože, šťastně z toho bídného světa,
k sobě do blahoslaveného, věčného života.

Léta 1619

Ve čtvrtek v noci na pátek po začetí léta nového umřel jest na Horách Kutnách Adam Hněvusický od Mejšňarů, domu tak od starodávna řečeného, hostinského; člověk letitý, šedivý, zanechav po sobě v vdovství Anny, manželky své, rodilé z města Čáslavě, již byl (byv vdovcem) k manželství pojal. Dostal jse byl před lety do Hory Kutny, a byv kantorem školním, tu jse oženil a osadil.

A na Pašiněvsi umřel pan Jan Talacko z Ještětic 15. dne měsíce Januarii, ledna, po němž vdova paní Alžběta Marie, rozená Nypšička, manželka jeho, pozůstala.

Pátého dne měsíce Februarii, února, totiž v outerý před památkou sv. Panny Doroty, mistr Johanes Benicius Táborský, písař radní pánuov šepmistruov, jsa vdovcem, pojal k manželství pannu N. z města Kouřima; do Hory Kutny mu přivezena.

Též Job Neipaur, jsa vdovcem, pojal k manželství Lidmilu, pozůstalou vdovu po Jeronymovi Labuškovi, mincíři, suken krojiči na Tarmarce; a to jeho třetí manželka.

V Kouřimi, městě krajském, kdež sjezd byl k mustrunku vojenskému, Jindřich Hlaváč z Běhušic zabil v svádě Zdeňka Řepického z Sudomíře, po němž vdovou N., rozená Pešička z Komárova.

Pan N. Pravětický pojal k manželství paní Dorotu Lečarku, vdovu, v ten outerej šestnáctého dne měsíce Aprilis, dubna. Actum Montibus Cutnis.

Umřel na Horách Kutnách Samuel, řečený Barbara, rodem z města Králové Hradce nad Labem, jenž jse byl z mládí do Hory Kutny dostal a v službách horních trvaje, se tu osadivše, dvakrát oženil, zanechav po sobě v vdovství manželky své, Anny Štěpánovic, jinak Koláčníkovic, již byl, byv vdovcem, pojal. První manželka jeho byla Judit, dcera nebožtíka Ludvíka Karla z Řásné, jenž hofmistrem horním a prvním konšelem městským byl.

Měsíce máje pan Burjan Šlibovský z Skřivan pojal k manželství pannu N., dceru pana Jana Jiřího Vachtle z Pantenova na Smrkovicích, kdež i svadbu jměli.

Na Horách Kutnách umřel Paulus Sconcopeus, musicus, compositor musicae figurativae vejborný.

Maruše, manželka Jindřicha Skřivana, suken krojiče, umřela 25. máje, jenž předešle jměla k manželství N. Nemesa; šilhavá byla, a před ním Pavla Cholopického od Balatých; dcera nebožtíka Řehoře Vodičky.

Když tak těch časuov pod veřejném zbouření a pozdvižení škodlivém a záhubném v království Českém stavové téhož království také na statky klášterské sáhli a ujavše jse jich, zastavovali a prodávali: páni šepmistři a konšelé na Horách Kutnách k obci své městské ujali jse nerozvážlivě a sobě a té obci škodlivě kláštera Sedleckého s jeho k němu příslušenstvím, a nejprve stavuom na to půjčivše, potom i trhem dokoupili, načež komisí nařízena byla a dokonala, a jsou v ten klášter uvedeni. Ale to jim brzo po následujícím hrozném pádu stavův téhož království v nic přišlo; skrze což ta obec Hor Kuten k nemalé škodě jest připravena a zarmouceně zase postupovati museli. A tak ničemná věc jest prve vejskati nežli vyhráti.

V stav manželský vstoupili: Samuel, syn Jakuba, příjmím Šmída, jircháře z dolejšího města, se pannou Alžbětou, dcerou nebožtíka Jakuba Bzeneckého.

Mikuláš Kozel, syn nebožtika Zikmunda Kozla, dav se byl mezi markatanty do ležení vojenského u města Českých Budějovic, a nic tam nezejskav, domův do Hory Kutny jse umřel, pozůstaviv v vdovství Elišky, manželky své. Též Vaněk Haugvic, vrátiv se z téhož vojenského ležení, na Podhořanech umřel, mladý člověk.

Pan Mikuláš Salava z Lípy, jsa vdovcem, pojal k manželství pannu Marii, rozenou Kokořovku z Kokořova. Actum na zámku Žlebích v kraji Čáslavském u pana Heřmana Černína.

V neděli jedenáctého dne měsíce Augusti, srpna, po památce sv. Vavřince, vstoupili v stav manželský na Horách Kutnách pan Tristram Lukavecký z Lukavce, letitý, šedivý vdovec, se paní Juditou Stejškovou Freisichselbstovou, vdovou po nebožtíku Janovi, synu nebožtíka Dobiáše Třísky, řemesla pekařského, kteráž předešle jměla k manželství Melichara, bakaláře školního, řečeného Žatecký. To ženění téhož pana Tristrama bylo k nelibosti přátel jeho a nad tím jse zhoršovali.

Páni šepmistři a konšelé na Horách Kutnách dali dělati šance, valy vysoké, u bran téhož města, Čáslavské a Kouřimské, k opatření a bránění sebe proti outoku nepřátelskému, bezpotřebně na to nakládajíce, jmaje k tomu najednaného jakéhosi šancmistra, Němce, poběhlce, jenž jse jmenoval Hans Wistenfeld, a ten je z peněz šidil, jak sám chtěl, a nahnav sobě tím, potom jse preč odebral, ten tam; kterémužto bezpotřebnému dílu rozumní krigsmané jse smáli, že jse brány opatrovaly a jinudy jse do města vkročiti mohlo.

Pan Mikuláš Dobřenský z Dobřenic, jsa v stavu mládeneckém, pojal k manželství pannu Mandalenu, dceru pana Jana Voldřicha Klusáka z Kostelce, jenž tu na Horách Kutnách obejval.

Zemřeli na Horách Kutnách: Václav Nožička, servus pánuov šepmistruov, Anna, manželka Jana Kosaře, řezníka v Melhauze, domě tak řečeném, a Jindřich Dobřichovský, v předměstí čechovském za branou Kouřimskou obejvající; po němž manželka jeho vdovou, paní Anna, rozená z Řísnice, již byl, jsa vdovcem, k manželství pojal, zůstala. Tento pan Jindřich Dobřichovský stavu rytířského slouti a užívati chtěl, ale nechtěli jemu toho jiní pasírovati. At tamen morte aequamur.

Patnáctého dne měsíce Octobris, v outerý, Galli, Matyáš příjmím Černý, řečený Kancléř, pojal k manželství Dorotu Pavlíčkovou, po N. knězi ovdovělou; a to její třetí manžel.

Dominica Da pacem, totiž v neděli den sv. Michala, archanjela božího, 29. dne měsíce Octobris, října, vstoupili v stav řádný manželský: pan David Lorencdorf z Lorencberku, rozený z knížetství Slezského, jsa vdovcem, se paní Mandalenou, rozenou z Bítova, pozůstalou vdovou po dobré paměti panu Janovi starším Vopršalovi ze Zber na Horách Kutnách, dcerou dobré paměti Jakuba z Bítova a v Hořanech; kterýžto pan David Lorencdorf jměl prve k manželství paní Kateřinu, rozenou Dejmkovnu z Těptína.

Též pan Jetřich Šatný z Olivetu na Hlízově, jsa v mládeneckém stavu, pojal k manželství pannu Esteru, sirotka, rozenou Skalskou z Dubu. Actum Pragae.

Umřela na Zručích paní Anna Marie, manželka pana Albrechta Bavora Klusáka z Kostelce, již byl vdovu z města moravského Jihlavy k manželství vzal.

V pondělí den památky sv. apoštoluov Páně Šimona a Judy vstoupili v stav manželský: pan Václav Heralt Libštejnský, rozený pán z Kolovrat, jsa vdovcem, se paní Alenou, rozenou Bohdaneckou z Hodkova, pozůstalou vdovou po panu Václavovi Chotouchovském z Nebovid. Actum na Horách Kutnách na Hrádku nad Páchem potokem.

Umřel Zikmund Zika, trubač, pozounar na Horách Kutnách.

Též umřel v ležení vojenském pan Adam Těmín z Těmic; manželka jeho po něm zůstala v vdovství paní Johanka, rozená Dráchovská z Dráchova.

Pan Pavel Škréta z Závořic, jenž jse byl z Prahy do Hory Kutny dal a oficírem horním bejval, dal jse zase do Prahy, vlasti své, a tam mincmejstrem pražským učiněn.

Šedesát čtyr let sem došel,
jak sem z rodičův mých pošel,
dejž, Bože, dál spasiteldně,
abych zůstával tvůj věrně,
v víře Krista Pána stále,
dostal jse k tvé věčné slávě.

Nicolaus de Heslova.

Léta 1620

V neděli dominica In excelso throno před památkou Tří králuov mudrcuov umřel na Horách Kutnách Václav Sixt, jenž se podle obdarování daného psal z Zvěřetína, byv Jeho Milosti císařské rychtářem tu na Horách Kutnách a rodilý v městě Čáslavi; zůstala po něm v vdovství manželka jeho Dorota, dcera Jindřicha Klepsatle, kramáře, rozeného z města germanského Normberka, jenž jse tu byl na Horách Kutnách osadil. A jměl tejž pan Václav Sixt předešle k manželství paní Marianu Trnkovičku na Horách Kutnách.

Víceji na Horách Kutnách zemřeli: paní Anna, rozená Elšička z Elšic, manželka Matyáše Dačického z Heslova v České ulici, dcera nebožtíka pana Alexandra Elšice, v ten pátek v noci na sobotu 17. dne měsíce Januarii, ledna. Též Jan Vodňanských, řečený Sklenář, na Kaňku; a Jan Čapek, jinak Knobloch, vdovec, řemesla kožišnického. Také Zikmund Tručný, podagricus, procurator in Montibus Cutnis.

Měsíce Martii, března, umřel pan Jindřich starej Labuška, suken krojič na Tarmarce na Horách Kutnách.

V neděli poslední masopustní Esto mihi pan Václav Zajíc z Hazenthalu, jsa vdovcem, pojal k manželství pannu Lidmilu, dceru pana Radslava Hlavsy z Liboslavě se paní Annou Skřivanovic splozenou. Actum na Horách Kutnách v domě velkém, řečeném Knejslíkovském, jinak Knížecím, téhož pana Radslava Hlavsy.

Umřel Abrham starý Gofrle, tak řečený, na Horách Kutnách; praveno, že byl stár věku svého přes jedno sto let. Umřela Anna Volanská, vdova.

Víceji těch časuov zemřeli na Horách Kutnách: Jan Petržilka, sladovník na dolejším městě, Jan Tanečný na témž dolejším městě, Lidmila panenka, dcerka nebožtíka pana Václava Sixta.

Šestnáctého dne měsíce Aprilis, dubna, v Zelený čtvrtek, umřel na Horách Kutnách pan Tristram Lukavecký z Lukavce, nedávno jse oženivše za Juditu Stejškovic, jinak Freisichselbstku, vdovu tu na Horách Kutnách.

Též zemřeli toho času: Andreas Mozol v fortně Hloušecké a Jinřich, syn nebožtíka pana Václava Vlka z Kvítkova, jenž sídlem byl na Sedlově; kterýžto Jindřich vešel v bídu a nouzi až do žebroty, a tak se toulaje život svuoj tu v Horách Kutnách dokonal.

V outerej v noci na středu po neděli Vocem jocunditatis, 26. dne měsíce máje, před památkou Nanebevstoupení Krista Pána, umřela na Horách Kutnách paní Anna, pozůstalá vdova po nebožtíku panu Mírkovi z Solopisk, jenž byl její třetí manžel. Byla dcera Balcara Švorce, Germana.

Měsíce Junii, června, umřel Paulradl, Němec, kotlář na dolejším městě.

Ve vsi Dědicích umřel Burjan Vlčkovský z Vlčkovic, téhož měsíce Junii, člověk nepokojný a svárlivý, po němž vdovou zůstala manželka jeho paní Kuna z Šaratic bez dětí. V Dobrovítově pohřben.

Ve středu po památce Petri et Pauli apostolorum dali vyšoustnouti po pardusu u pranéře dvěma děvečkám, Dorně Koštálčině a Anně od Konvářů, domu šenkovního, pro smilství, že jse skurvily. Když k tomu trestání vedeny byly, ta Dorna Košťálčina mluvila, že jse tomu a na ně větší stokrát kurvy dívají, nežli ony jsou, a že bohaté kurvy přehlížejí a s chudýma že jse mrskají. Kdo ví, lhala-li jest.

Na Konárovicích umřel Kryštof Nypšic, jenž byl ten statek Konárovice od pánuov bratří Klusákův koupil a tu se osadil; Germanus.

Nějaký člověk z Kaňku nalezen mrtvý v studnici v domku merhyňském za fortnou Klášterskou, jenž sluje u Dědiců; odkudž podezřelí vzati jsou do vězení, jiní zutíkali; skrze což merhyně jedna stata jest.

Umřel Václav Voříšek u Vysokého kostela. Jedenáctého dne měsíce Julii, července, v hodinu 14. narodil se panu Jetřichovi Šatnému z Olivetu syn z manželky jeho paní Estery, rozené Skalské z Dubu, a dáno mu jméno Karel Kunata.

V outerej v noci na středu po památce sv. Vavřince, jedenáctého dne měsíce Augusti, srpna, pan Jindřich Mírek z Solopisk umřel jest, jsa vdovcem a věku svého okolo let šedesáti. Do Hory Kutny přivezen a u kostela sv. Panny Barbory při předcích svých pohřben jest.

Nějaký přespolní člověk, Němec, dostav jse do Hory Kutny, namluvil sobě a vzal k manželství N., vdovu starou, letitou, Němkyni, v předměstí páchovském, a vyloudiv ji s penězi, jež jměla, na cestě ji zamordoval, a peníze pobravše, tak mrtvé odešel.

Zemřeli: Anežka Pistorka, jinak Tanečná, vdova, a Matěj Chladno, soukeník, podagricus.

Pan Mikuláš Lukavecký z Lukavce, jsa vdovcem, pojal k manželství paní Annu, rozenou Věžničku z Věžník, pozůstalou vdovu po panu Janovi Lukaveckém z Lukavce, strejci svém.

V Praze umřel Filip Fidlar, rozený z města Hostinného pánuov z Valdštejna, jmaje k manželství na Horách Kutnách Dorotu Skřivanovic a se rozvedše a spolu nezbyvše, tam do Prahy se davše, život svuoj v bídě a nouzi dokonal.

Umřela na Horách Kutnách paní Eliška, manželka pana Zikmunda Materny, rozená Klusačka z Kostelce, v neděli před památkou sv. Matouše, a v kostele Barborském v kaple mincířské jest pohřbena.

Téhož dne nedělního Jan Kašpar Křečovský, zrostu nevelkého; utráceje ničemně a marně jmění své na něj připadlé, vsedše opilý na kůň dal jse v harcování, a smrteldně jse uraziv, umřel. Do města Kolína vzat a tam pohřben. Posledni toho rodu po meči.

V předměstí čechovském za branou Kouřimskou města Hory Kutny, v domě paní Mandaleny Lorencdorfové z Bítova, umřela Judit od Leksů, pozůstalá vdova po nebožtíku Fridrichovi Hakerovi, před nímž prve k manželství měla pana Alexandra Elšice.

Šepmistři a konšelé města Hory Kutny obnoveni a sazeni jsou na rathauze, v pondělí den památky sv. Matouše, 21. měsíce Septembris, září, skrze pana Albrechta Klusáka z Kostelce, ten čas místodržícího nejvyššího mincmejstrství k tomu nařízeného. A učiněn prvním Jan Šoltys a rychtářem městským učiněn Jan Samků Klatovský, suken krojič.

Brzo potom tohoto léta, po hrozném pádu stavův pozdvižených v království Českém, brzo jse to podle jiných věcí změnilo; nebo pan Heřman Černín z Chudenic a na Žlebích a pan Jan Janovský, k tomu nařízení, přijevše do Hory Kutny a vešedše na rathauz, ty konšely zase obnovili, vydavše jim závazky k ruce Jeho Milosti císařské Ferdinandovi etc. A jednomu z nich ouřad císařského rychtářství, Radslavovi Hlavsovi z Liboslavě, poručili; což se konalo ve středu, den památky sv. Kateřiny. A šacunk peněžitý na též Horníky uložili. Mistrně jse a mnohým s strachem dálo. Et sors omnia versat; nebo pod tím českým pozdvižením ouřadové císařského rychtářství po městech českých byly od stavův pozdvižených zastaveny.

Umřela na Horách Kutnách Anna Němčická, jinak stará Ryšánková, vdova, jsa v hojných letech.

Hejtman vojenský Jeho Milosti císařské Ferdinanda, řečený Bonaventura Bukvoj, přijel do města Hory Kutny s svými vojáky, Francouzi, Italiány, Španěly. Přes noc tu zůstali, domy některé vydrancovavše.

Páni Horníci, šepmistři a konšelé na Horách Kutnách s obcí svou, jenž byli nebezpečně a nerozvážlivě klášter Sedlecký s jeho příslušenstvím koupili, museli zase s velikou škodou obce své postupovati opatovi a konventu téhož kláštera, a to Bartolomeusovi Picovi Strakovi, rodilému z města Hradce Jindřichova.

Ve čtvrtek v noci na pátek po první neděli adventní umřel Jan Kozel, jenž předešle rychtářem městským byl tu na Horách Kutnách, zanechav po sobě v vdovství Doroty, manželky, N. kněze Dicasta dcery, jenž byl administrátorem pražským.

Předtím v neděli první adventní Matyáš Dačický a Heslova pojal k manželství paní Kateřinu Dalčickou a Vostrova, vdovu, jsa také vdovcem; a to její pátý manžel.

zpět na obsah - Další: [1621-1623]