Česká čítanka - Dačický- Paměti -

V.

Léta 1462-1542

Následující paměti jsou sem z jiných, rozdílných od předkuov poznamenání vypsány.

Byl nejvyšším mincmejstrem království Českého pan Zdeněk Kostka z Postupic od léta 1462 až do léta 1469; potom pan N. Vranovský týmž mincmejstrem učiněn jest.

Léta 1471

Feria III. in die Agatae locati sunt consules Montibus Kutnis per generosum principem dominium Henricum; ducem Minsterbergensem, comitem Glacensem, dominum de Kunstat et Poděbrad, ex mandato Georgii, regis Bohemiae.

Téhož léta král český Vladislav, jsa po smrti krále Jiřího volen na království české, ráčil je osobně přítomností svou na Vlaském dvoře na Horách Kutnách saditi konšely městské, čehož I také přítomni byli kníže z Ostrorog a jiná knížata a hrabata a urození páni království Českého a Polského.

Léta 1472

Před památkou Křtění Krista Pána také osobně na Horách Kutnách na dvoře Vlaském sadil konšely tejž král Vladislav.

Potom mincmejstrové byli: Jan Žampach, po něm pan Jindřich Tunkl, po něm pan Vilém Kostka, po panu Kostkovi zase pan Jindřich Tunkl. Léta 1523

V sobotu den památky Benedicta mladý král Ludvík, syn krále Vladislava, sadil na Horách Kutnách na rathauze šepmistry a konšely. Při Jeho Milosti byli Karel kníže minstrberské a jiná knížata a pánové zemští.

Léta 1524

Kníže minstrberské též konšely obnovil v pondělí po památce sv. Řehoře. Potom pan Jindřich Tunkl, jsa po třetí mincmejstrem. Po něm páni comisarii sadili, totižto pan Jan z Vartnberka, pan Albrecht z Kukštejna anno 1529. Potom páni regentové: pan N. Pryšinka, hrabě kladský, se panem Geršdorfem léta 1532.

Léta 1542

V outerej ante Conversionis Pauli obnoveni a sazeni konšelé města Hory Kutny skrze komisaře od krále Ferdinanda k tomu nařízené, totižto: pana Jaroslava z Šelmberka, nejvyššího komorníka království Českého, pana Jana z Pernštejna, pana Jiříka z Geršdorfu, podkomořího království Českého, pana Kunše Bohdaneckého z Hodkova, pana Václava Žehušického z Nestajova, pana Floriana Gryspeka, Jeho Milosti sekretáře.

zpět na obsah - Další: Léta 1470-1508