Česká čítanka - Dačický- Paměti -

VI.

Léta 1470-1508

Opět z jiných poznamenání

Léta 1470

V sobotu před památkou sv. Bartoloměje Matyáš, král uherský, vtrhše vojensky do Čech, pálil okolo Čáslavě až k Hoře Kutně; potom utekl před králem Jiřím.

Léta 1471

Umřel jest mistr Jan Rokycan, volený arcibiskup pražský, a v kostele Tejnském v Stařém Městě pražském pohřben.

Téhož léta v pátek přéd Zvěstováním blahoslavené Panny Marie ve dvou hodinách v noci na sobotu umřel jest Jiří, král český, stále milovník kalichu Páně. V pondělí pak po též památce na hradě pražském sv. Václava v kostele hlavním při pohřbech a hrobích královských jest pohřben, a střeva v Tejnském kostele dole v Starém Městě pražském podle mistra Rokycany schována. Po jehožto smrti a téhož léta v pondělí po památce sv. Urbana Vladislav, syn krále polského Kazimíra, jest na Horách Kutnách v království české zvolen.

Léta 1474

Byly kobylky v Čechách tak dlouhé jako prst palec, barvy nazeleně lesknuté, obličeje měly kočičí a jako v kuklách, po břiše jako hadi; nic lidem ani hovaduom nepřekážely, než letěly v povětří a chřestěly.

Léta 1475

Opěty kobylky byly v Čechách a pojedly ovoce a osení. A ve čtvrtek před památkou sv. Matěje viděna jsou pojednou čtyry slunce na obloze nebeské.

Při památce sv. Martina umřela královna Johanna, po králi Jiřím pozůstalá vdova.

Léta 1479

V pátek post Procopii král český Vladislav a Matyáš, král uherský, sjeli jsú jse na poli mezi Holomoucí a Uničovem i smluvili jse tu tak: Kdo koho z nich živobytím přečká, aby byl králem a pánem obojího království; a kníže Viktorin, syn krále Jiřího, jenž byl od krále Matyáše lstně jat, jest toho vězení osvobozen. Téhož pak léta ti, kteříž jse z Čechuov králi Vladislavovi zprotivili, na milost jse dali.

Léta 1483

V Praze na Starém a Novém Městě obec pražská zbouřivše jse, smetali jsou s rathauzuov konšely a některé zbili a stínati dali křivě a neprávě.

Léta 1484

V pátek po památce Víta město Králové Hradec všecken vyhořal.

Léta 1490

Umřel jest Matyáš, král uherský, kterýž byl bezděk chtěl býti králem českým. Po jehožto smrti král český Vladislav učiněn jest králem uherským podle smlouvy o to předešlé, mezi týmiž králi učiněné.

Léta 1493

V pondělí před památkou sv. Bartoloměje umřel v Rakousích Fridrich císař, kterýž byl mnoho jměl činiti s Čechy, zvláště o krále Ladislava, mladého sirotka, strýce svého, jsa mu poručníkem.

Léta 1502

Vznikla nevole v království Českém mezi stavem panským a rytířským strany jedné a stavem třetím, městským, strany druhé o mnohé věci, zvláště o vaření piv, čehož stav městský stavu panskému a rytířskému zbraňovali; nebo ta živnost stavu městskému byla nejpřednější a nejužitečnější, až ta věc přišla na rozsouzení královské. A tak vejpovědí královskou jest ta živnost stavu panskému a rytířskému osvobozena, čímž stav městský nemalú ujmu vzali.

Toho také léta tejž král český Vladislav pojal sobě k manželství kněžnu Annu, sestřenici krále franského, a ve čtvrtek den památky sv. Michala korunována jest v Uhřích na Bělehradě. Léta 1503

Narodil jse Ferdinand, arcikníže rakouské, ve čtvrtek, desátý den měsíce března po památce Ambrosii; kterýžto Ferdinandus byl potomně českým a uherským králem i císařem.

Ve čtvrtek před památkou Georgii umřel jest pan Jenec, jsa nejvyšším purkrabím pražským.

V neděli ante festum Jacobi apostoli Anna královna, manželka krále Vladislava, porodila v Uhřích dceru, kteréž dáno jméno Alžběta, jíž potom po smrti paní máteře její dáno jméno Anna, kteréž potomně Ferdinand, arcikníže rakouské, k manželství dostal.

Léta 1504

V sobotu den památky sv. Ondřeje pan Zdeněk Lev z Rožmitálu nejvyšším sudím království Českého učiněn.

Léta 1506

Ve středu post festum Petri et Pauli apostolorum jse jest narodil Ludvík, syn Vladislava, krále českého a uherského, v Uhřích z královny Anny, manželky jeho, kteráž brzo po tom porodu zemřela.

Nota. Praveno bylo, že tejž Ludvík bez kůže jse narodil a že jemu kůži po porodu (obalivše jej do slanin vepřových) spůsobili.

V sobotu po památce Remigia Jan Kopidlanský sťat jest v Starém Městě pražském velmi kvapně, nebyv držán u vězení ani dvou hodin, protože v půtce zabil syna Cukrova. Kteréhožto Jana Kopidlanského smrti potom Jiřík, bratr jeho, mstil dlouhý čas, čině mnohé škody Pražanům po cestách a silnicích mečem a ohněm, takže jse s ním Pražané smluviti museli. Léta 1507

V neděli die Antonii pan Jindřich z Hradce učiněn nejvyšším purkrabím pražským.

Ve čtvrtek před památkou Narození Krista Pána pan Mikuláš mladši Trčka z Lípy zastihl svou manželku s Zdeňkem, služebníkem svým, na Veliši; kázal jeho stíti, babu svodnici za živa zahrabati a paní hladem umořil.

Město Plzeň vyhořalo.

Léta 1508

Ludvík děťátko, syn krále Vladislava českého a uherského, korunován jest na království uherské. Praveno bylo, že při tom sebe korunování kvílil, plakal, hlavičkou vrtěl; nebo potom v mladém věku svém v boji proti Turku zahynul.

zpět na obsah - Další: Léta 1532-1572