Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus sám kompanii své oběd připravil.

Když doktor Faustus z Prahy se domův navrátil, a od Jich milosti pánův rakúských, i jiných knížat a hrabat, kteříž při dvoře Jeho milosti císařském tehdáž byli, mnoho poctivých darův jemu madaných s sebou přivelebil, vzpomenuv na své dobré tovaryše a kvasitele, kteříž ho z Prahy do hospody v Erffurtě v Enkeru řečené, na hody povolali, líbilo mu se velmi dobře tovaryšstvo, a kratochvilné posedění i obcování jich. I protož, aby se s těmi, kterýchž ještě prvé dobře neznal, tím lépeji seznámiti, a k nim jakouž takúž vděčnost zase prokazovati mohl, pozval jich všech zase k obědu do lozumentu svého, jenž nedaleko od veliké kolleje v Erffurtě, blíž kostela svatého Michala měl, tu oni všickni se vší volností a ochotností k němu se najíti dali, ne pro nějaká jídla a pití, ale aby od něho opět nějaké kudrlinky a kouzla provozovati viděli. Jakož pak se stalo: Nebo přišedše k němu, kuchyni u něho studenou našli, a ohně ani kouření, též ani jídel a nápojův žádných nespatřili. Však nedavše toho na sobě znáti, veselé a dobré mysli byli, smejšlejíce, že hospodář jich, doktor Faustus, dobře věděti bude, kterak a čím hosti své poctíti. Když se pak již všickni sešli, žádal jich, aby malou chvilku posečkali, a sobě nestejskali, že hned stůl hotoviti a dávati poručí, a v tom vyňav nůž, tloukl jím na stůl, k čemuž hned se najíti jeden sluha do světnice, jakoby Fausta služebník byl, s touto řečí: Pane, co kážete? Ptal se ho Faustus: jak rychlý jsi? Odpověděl, jako šíp. Řekl Faustus: to nic, nemůžeš mi v tom po mé vůli posloužiti, odbeř se zase tam, odkuds přišel. Po malé chvíli po druhé týmž nožem na stůl udeřil, v tom jiný holomek před ním se postavil, ptaje se; jakáby jeho žádost byla? K němu vetce Faustus: Jak rychlý jsi? Odpověděl: Jako vítr. Nu to jest nětco, řekl jemu doktor Faustus, ale však ani ty mi v této mé nynější důležité potřebě posloužiti nemůžeš, beř se zase odkuds přišel. Potom po třetí na týž stůl nožem udeřiv, tu již třetí služebník eho vygabroval se velmi kysele a zakrněle hledě s tou otázkou: co mi chceš? Odpovídaje Faustus ptal se: Pověz mi prvé, jak rychlý jsi? a potom uslyšíš, co budeš míti činiti. I ozval se: Jsem tak rychlý jako myšlení lidská. To dobře, dí Faustus, ty mi budeš moci prospěti, a vstav bral se s ním z světnice, s tím poručením, jakáby jídla a nápoje přinésti měl, jímž by hosti své na schválení jednoho každého skutečně vyctíti a vyštrejchovati mohl, a po vyřízení toho, všel zase k hostem svým, majíc je k tomu, aby se umejvali, a za stůl se posadili. Což když se stalo, tu ihned jistý ten holomek jeho nejrychlejší, zase se navrátiv, přinesl spolu s dvěma tovaryši svými devatery krmě, na devíti mísách, po svrchu jinými mísami, jakž při dvoře za obyčej jest, přikrytých a každý z nich po třech mísách anebo krmích nesouce, postavili je všecky na stůl. Na kterýchžto mísách výborné krmě byly, jako od zvěřiny, ptactva, ryb; paštékův, i jiných rozličných zvířat, znamenitě a velmi nákladně přistrojených. A těch takových krmí a jídel po čtyrykráte po devíti mísách přinešených počítajíc, učinilo v jedné summě třidceti šest krmí kromě cukru, konffektův, koláčův, jablek, hrušek, a jiného ovotce, kteréž také naposledy na stůl vše přinešeno a postaveno bylo. Co se pak kofflíků, konvic a sklenic tkne, ty všecky prázdné k stolu Faustus přinésti rozkázal, a když který z hostí jakéhokoliv nápoje píti chtěl, tu Faustus vezma kofflík, konvici neb sklenici, za okno postavil, kterážto ihned pojednou, a jako okamžení týmž nápojem naplněná byla, a to tak čerstvé jakoby to teprva natočeno a ze sklepu přinešeno bylo. Při kterémžto kvasu měli také všelijaká instrumenta a hudby, na kteréžto jeden z služebníků Faustových tak dokonale a dvorně i mistrovsky hrál, že žádný jak živ dokonalejšího mistra a varhaníka nad něho neslyšel ani neviděl, k tomu také mnohá a rozličná instrumenta a hudby, jako loutny, pozitiffy, flétny, harffy, cinky, pozouny, v jedno uvesti, a sám na ně podlé jednékaždé hudby, zvuku a vlastnosti hráti uměl. A summou všeho všudy dostatek při témž kvasu se spatřoval a ničehéhož se nedostávalo, což by k radosti a k dobré vůli nesloužilo, tak že žádný z kvasitelů Faustových nebyl, kterýžby sobě co víc požádati mohl. A tak tím kvasem celou noc strávili, až do svítání, tu potom doktor Faustus hodovníky své zase od sebe do příbytkův jich pustiv, sám sebe na chvílku spokojil.

zpět na obsah - Další: Kterak doktora Fausta mnich jeden od jeho ďábelského skutku a života odvesti a obrátiti chtěl.