Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Dr. Čeněk Zíbrt (editor)

Historia o životu doktora Jana Fausta

znamenitého čaroděje, též zápisích ďábelských i čářích a hrozné smrti jeho.

Úvod

První stránka o narození a učení doktora Jana Fausta čarodějníka dalece rozhlášeného.

Kterak doktor Faustus lékařem jsa, ďábla zaklínal.

První hádání D. Fausta s zlým duchem.

Druhé hádání Faustovo s duchem Mephostophilem řečeným.

Třetí hádání D. Fausta s duchem, o jeho připovídání.

Kterak doktor Faustus sobě žílu zaťal, a krev svou do kotlíku pustil, na teplé uhlí postavil a duchu se zapsal takto:

Proti doktora Fausta neustupnosti a zatvrdilosti tito veršové slušně se mluviti mohou:

O služebnostech doktorovi Faustovi od ducha jeho učiněných.

Kterak se doktor Faustus voženiti chtěl.

Otázka od doktora Fausta na Mephostophila ducha svého učiněná.

Hádání o pekle a propastech jeho.

Jiná otázka doktora Fausta na ducha svého, o regimentích ďáblův a principátů a knížetství jich učiněná.

Otázka, jaké jest anděl zatracený krásy byl.

Hádání doktora Fausta s duchem svým Mephostophilem o moci ďábla.

Hádání o ohni pekelním, kterak učiněn, a jaký jest, jaké muky, mučení a trápení v něm jsou.

Otázka doktora Fausta na ducha svého, kdyby člověkem od Pána Boha učiněn byl, jak by se jemu zalíbiti chtěl.

Druhá stránka historie o kouzlení a čářích Faustových.

Otázka aneb hádání o umění hvězdářském

Otázka o zimě a létě.

O běhu, kráse a počátku nebes.

Jiná otázka doktora Fausta o stvoření světa, a o prvním zrození člověka, na kterouž mu duch podlé způsobu svého falešnou odpověď dal.

Kterak všickni pekelní duchové v způsobích jejich s paterými knížaty pekelnými k doktorovi Faustovi přišli.

O jízdě první doktora Fausta do pekla.

Druhá jízda doktora Fausta do povětří a oblakův.

O třetí jízdě doktora Fausta do některých předních království, knížectví, krajin a měst.

O ráji zemském.

O kométě aneb hvězdě s ocasem.

O hvězdách.

Otázka jiná o hvězdách, které na zem padají a se distillují.

Otázka o hřímání a hromobití.

Třetí stránka historie a kouzlení a čářích Faustových.

Kterak D. Faustus císaři Karlovi Pátému, císaře onoho Alexandra Velikého, též manželku jeho na světlo vyvedl a ukázal.

Kterak D. Faustus jednomu rytíři v hlavě jeho jelení rohy způsobil.

Kterak dotčeuý rytíř nad doktorem Faustem se vymstívati chtěl, ale zle mu sedlo.

Kterak doktor Faustus jednomu sedláku vůz sena s vozem i s koňmi nad podivení sežral.

Kterak doktor Faustus tré hrabat k spatřemí svatby knížete bavorského syna do Mnichova v povětří přinesl.

Kterak doktor Faustus od jednoho žida peněz vypůjčil, a sobě nohu v přítomnosti jeho uřezav, židu do oplacení té summy v základu zanechal.

Kterak doktor Faustus jednoho koníře oklamal.

Kterak doktor Faustus sežral vůz sena.

O pranici a hadruňku dvanácti žákův neb studentův.

Kterak doktor Faustus sedlákům vožralým učaroval, že jsou ústa svá dokořán otevřená měli.

Kterak doktor Faustus pět vepřů po šesti zlatých rejnských prodal.

Kterak a jaké doktor Faustus kouzlení při dvoru knížete anhaltského provozoval.

Kterak doktor Faustus k líbosti témuž hraběti veliký a nákladný zámek na vysokém vrchu čáry svými způsobil a vystavěl.

Kterak doktor Faustus s tovaryši svými na masopust do sklepu biskupa salcburského jel.

Kterak doktor Faustus tovaryšův svých druhého dne masopustního, jako v outerý k večeři k sobě pozval, a jak jest je ctil.

Kterak doktor Faustus studenty své opět třetího dne masopustního, jako v středu první postní k sobě pozval, a jak je ctil.

Kterak doktor Faustus čtvrtý den masopustní s svými studenty okvasil.

Kterak doktor Faustus Helenu v neděli první postní vyvedl.

Kterak doktor Faustus jednomu sedláku pro nevděčnost učaroval, že všecky čtyry kola od vozu ztratil.

Kterak doktor Faustus studentům v Lipště sud vína daroval.

Kterak doktor Faustus v Erfurtě svým posluchačům Homera četl, a jim některé hrdiny z Řekův na plac vyvedl a ukázal.

Kterak doktor Faustus všecky ztracené tragedie aneb Komedie Terencia a Plauta zas na světlo vynesti a vyvesti chtěl.

Kterak doktor Faustus náhodou do hospody aneb do domu hostinského přišel, a co tam způsobil.

Kterak doktor Faustus sám kompanii své oběd připravil.

Kterak doktora Fausta mnich jeden od jeho ďábelského skutku a života odvesti a obrátiti chtěl.

Kterak doktor Faustus kouzlení čtyř čarodějníkův, kteříž sobě hlavy stínali a zase na sebe vstavěli, vyjevil.

Kterak starec jeden bohabojný a pobožný, doktora Fausta od života jeho bezbožného ku pokání přivesti chtěl, a jakou nevděčnost při něm jest obdržel.

Přípis druhého zápisu od doktora Fausta duchu svému znovu učiněného, kterýž v těchto slovích zní:

Kterak doktor Faustus mládence jednoho a pannu, v létu zápisu svého sedmnáctém, tak proti sobě milostí zapálil, že potomně skrze stav manželský svoji byli.

Kterak doktor Faustus sobě v létu svém 19. o vánocích zahradu s všelijakým kvítím zeleným udělal.

Kterak doktor Faustus s velikým vojskem proti pánu tomu, kterémuž při dvoře císařském rohy jelení na hlavě udělal, v létu zápisu svého devatenáctém, vytáhl.

Jaký život chlipný a sodomský doktor Faustus v letech od zápisu svého devatenáctým a dvadcátým vedl.

Kterak doktor Faustus v létu zápisu svého dvamecítmém, veliký poklad vyzdvihl.

Kterak doktor Faustus v létu od zápisu svého posledním, s královnou Helenou z řecké země tělesně přebýval.

Čtvrtá stránka historie o doktorovi Faustovi, co jest v posledním od zápisu svého létě s duchem svým a jinými jednal a činil.

Kterak doktor Faustus kšaft a pořízení učinil, a v něm služebníka svého Wagnera za dědice nad jměním svým ustanovil a nařídil.

Kterak doktor Faustus s služebníkem svým o kšaftu a pořízení svém rozmlouval.

Kterak doktor Faustus posledního měsíce před smrtí svou, nad svým ďábelským obcováním a skutkem ustavičně naříkal a lamentoval.

Kterak doktor Faustus naříkal a lamentoval nad tím, jsa zdráv a mladej, že umříti musí.

Druhé lamentování a lkání Faustovo v těchto slovích nalezeno.

Kterak zlý duch Faustovi zarmoucenému divnými a posměšnými žerty a příslovím se posmíval.

Kterak doktor Faustus na veliké a nevypravitedlné mouky a trápení pekelné žaluje a naříká.

O hrozné smrti a pohřbu doktora Fausta, kterýmž se každý bohabojný křesťan slušně káti a polepšiti může.

Promluvení doktora Fausta k studentům.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (328 kB) ]