Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus kšaft a pořízení učinil, a v něm služebníka svého Wagnera za dědice nad jměním svým ustanovil a nařídil.

Doktor Faustus v tom ve všem čase od zápisu prvního učiněného, až do posledního léta skončení svého, měl pachole jedno při sobě, kteréž v Wittmberce do školy choditi počalo, ješto všecka pána svého D. Fausta kouzlení, čáry, a ďábelské umění znalo a vidělo, jsa lotříček opovážlivý a zouffalý, tak že ho žádný pro opovážlivost a lotrovství jeho, při sobě chovati nechtěl, pročež i sprv počátku, nežli se k doktorovi Faustovi dostal, žebrati musil. Ten potom přišedši k létům, zjednal se u doktora Fausta za famula a služebníka a jemu věrně a upřímně sloužíc, a dobře se chovaje, tak že ho potom doktor Faustus synem nazval, a kdekoliv sám na hody přišel, tu i on s ním pil, kvasil a hodoval. Když pak čas smrti a skonání Faustového se přiblížil, povolal Faustus před sebe písaře, a některé známé mistry, kteříž u něho za často bývali, tu před nimi učinil o statku svém kšafft, jemužto se žádný odporník najíti dáti nechtěl, a v témž kšafftu odkázal témuž služebníku svému předně dům s zahradou, podlé Gansera a Víta Rodnigera domův oboustranně, u brány, jenž železná slove, ulici Šergas řečeué, při zdi městské ležící. Item, šestnáct tisíc zlatých summy, na úrocích, dvůr sedlský za osm set zlatých koupený, šest set zlatých peněz hotových, řetěz zlatý ze tří set korun, a klínoty všecky, za tisíc zlatých šacované, kteréž ze dvoru knížetcího, papežského a tureckého, původem ďábla byl dosáhl. Co se pak svrškův a jiných nábytkův tkne, těch doktor Faustus namále měl, neb zřídka doma hospodařil, ale vždycky ve dne i v noci s studenty a jinými tovaryši svými po hospodách jinde pil a hodoval. A tak tento doktora Fausta kšafft, pořízení a poslední vůle o statku jeho bez odporu a přerušení všelikterakého zůstal.

zpět na obsah - Další: Kterak doktor Faustus s služebníkem svým o kšaftu a pořízení svém rozmlouval.