Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

Předmluva impresora latinského, při vydání nejprvnějším knížky této, léta 1645.

Žalm 129. v. 1-3. Velice mne sužovali hned od mladosti mé, rciž nyní Izraeli. Velice mne sužovali hned od mladosti mé, avšak mne nepřemohli. Po hřbetě mém orali oráči, a dlouho proháněli brázdy své: ale Hospodin jsa spravedlivý, zpřetínal prostranky bezbožných. Zahanbeni budou a zpět obráceni všickni, kteří nenávidí Siona.

Přišla mi těch dnů k rukám Summa Historie o protivenstvích církve České, sepsaná před lety čtrnácti, ale na světlo nevydaná posavad. Příčině jsem vyrozuměl od přítele toho, který mi ji na přečtení svěřil, že příležitost, pro niž se spisovala, pominula, nežli se napsati mohla, jmenovitě že kniha o mučedlnících Jana Foxa, k níž se toto místo přídavků připojiti mělo, již byla vyšla. Zadrželi se tedy spisovatelé této knížky, úmyslu jsouc toho pomeškání k tomu užiti, aby se tím více věcí sem náležejících shledati a Historia tím plněji sepsaná vydati mohla. Ale že pak od téhož přítele jsem srozuměl, že někteří z těch, kteří tuto Historii shledávali, z světa mezi tím odešli: nech nemají za zlé ti, kteříž pozůstávají, že tím časem toto aspoň, což jejich první na to vynaložená pilnost shledala, na světlo dáme. Poněvadž ten soud jest lidí rozumných, jimž se toto viděti dostalo, že na tom záleží, aby tyto již shromážděné věci známy byly učiněny církvi Boží. A aby kteří z nich v živobytí jsou, i odtud příčinu měli přípověd splniti a historii mučedlníků svých plněji sepsanou a až posavad dovedenou na světlo dáti. Čehož když od nich čekáme, nech nám těchto věcí užiti žádostivým nezávidějí; jimž se zatím dobře míti žádáme.

zpět na obsah - Další: Spisovatelé knížky této čtenářům pozdravení vzkazují