Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

Jan Amos Komenský

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Úvodem

Dodatek vydavatelstva

Předmluva impresora latinského, při vydání nejprvnějším knížky této, léta 1645.

Spisovatelé knížky této čtenářům pozdravení vzkazují

Předmluva českého impresora

Summa historie o protivenstvích církve české, hned od počátku jejiho na víru křesťanskou obrácení (to jest od léta 894. až do léta 1632.) zběhlých.

KAPITOLA I. - Čechové, jakž jen na víru obráceni, ihned protivenství zakusili.

KAPITOLA II. - Lidmila mučedlnice

KAPITOLA III. - Václav s Podivínem, i jinými

KAPITOLA IV. - Vojtěch, biskup pražský, s pěti vlastními bratřími svými, mučedlníci

KAPITOLA V. - První v Čechách Boží pravdy proti papežstvu svědkové

KAPITOLA VI. - Jan Milič a Konrád Štěkna

KAPITOLA VII - M. Matěj Janovský, jinak Pařížský.

KAPITOLA VIII - Jan Hus a Jeroným Pražský, s jinými některými mučedlníky

KAPITOLA IX. - Celá Česká země potupena.

KAPITOLA X. - Mučedlníci Táborští

KAPITOLA XI. - Jan Krása

KAPITOLA XII. - Mučedlníci litoměřičtí.

KAPITOLA XIII. - Václav, pastýř církve arnoštovické, s jinými osmi upálen. A Kunrád, arcibiskup pražský, k pravé víře obrácen.

KAPITOLA XIV. - Václav švec, Martin Loquis, Prokop Jednooký a jiní.

KAPITOLA XV. - Jan z Želiva

KAPITOLA XVI. - Mučedlnictví od falešných husitů

KAPITOLA XVII. - Táborští potlačeni

KAPITOLA XVIII. - Povstání Jednoty Bratrské

KAPITOLA XIX. - První Bratřím učiněné protivenství.

KAPITOLA XX. - Bratří obzvláštní kněžství mezi sebou vyzdvihli

KAPITOLA XXI. - Hanebné lži proti Bratřím rozsívány

KAPITOLA XXII. - Bratří z Moravy do Moldavy vypovědíni

KAPITOLA XXIII. - Bratří k společnému rozmlouvání povoláni

KAPITOLA XXIV. - Na vykořenění Bratří krále Vladislava výpověď divných Božích soudů v to kročením v nic obrácena. Mučedlníci Borští.

KAPITOLA XXV. - Někteří Božích proti nepřátelům soudů příkladové

KAPITOLA XXVI. - Ondřej Polívka, mučedlník

KAPITOLA XXVII. - Protivenství, kteráž i někteří z lepších kališných trpěli

KAPITOLA XXVIII. - Protivenství proti věrným za času administratora Cahery, falešného husity.

KAPITOLA XXIX. - Věrní z Prahy vypovědíni, zmrskáni a jinak trápeni

KAPITOLA XXX. - Mikuláš Vřetenář a Klára hospodyně jeho upáleni.

KAPITOLA XXXI. - Marta poříčská upálena

KAPITOLA XXXII. - Řezník nějaký a pasíř ohněm upáleni

KAPITOLA XXXIII. - Soudové Boží proti Caherovi a tovaryšstvu jeho

KAPITOLA XXXIV. - Utiskování pod Ferdinandem I. ustavičná

KAPITOLA XXXV. - Sborové bratrští všude pozavíráni a někteří z posluchačů docela z země vypovědíni

KAPITOLA XXXVI. - Jan Augusta, Jakub Bílek, Jiří Israel zjímáni

KAPITOLA XXXVII. - Mnozí z kněží evanjelických z království vypovědíni

KAPITOLA XXXVIII. - Jezuité do Čech uvedeni

KAPITOLA XXXIX. - Pokojný spůsob církví pod Maximiliánem. Evanjelíci v něčem posavad rozdílní, pod jednou obecní konfessí ku porovnání přivedeni.

KAPITOLA XL - Pod Rudolfem evanjelíci plné svobody dosfali

KAPITOLA XLI. - Nové pod Matiášem nepřátel praktiky

KAPITOLA XLII. - Ferdinand II., úhlavní všech evanjelíků nepřítel, proti vůli Čechů králem učiněn

KAPITOLA XLIII. - Čechové mnohotvárně popouzeni byvše, zbraně se chopili

KAPITOLA XLIV. - Čechové přemoženi byvše, hrozné podnikli vichřice.

KAPITOLA XLV. - Jak se všechněmi vůbec, učinivše od Novokřtěnců počátek, postupovali

KAPITOLA XLVI. - O nemírném všech všudy obloupení

KAPITOLA XLVII. - O hanebně škodlivém mince zlehčení

KAPITOLA XLVIII. - O posmíškami a heraltováním pobožných zemdlívání

KAPITOLA XLIX. - Veřejná reformací

KAPITOLA L. - Jak zacházeli s kněžími, a jaká proti nim po místech od vojáků provozována ukrutnost.

KAPITOLA LI. - První při kněžích pražských, aby přestupovali, vyhledávání

KAPITOLA LII. - První proti kněžím pražským vůbec vydaná výpověď.

KAPITOLA LIII. - Kněží z jiných měst vypovědíni

KAPITOLA LIV. - Na místo kněží pod obojí leda lidé dosazováni

KAPITOLA LV. - Z Hory Kutny jak kněží vybyti

KAPITOLA LVI. - Výpověď na vyhnání kněží ze všeho království

KAPITOLA LVII. - Vězení některých kněží, a jednoho mučedlnictví, Matouše Ulického

KAPITOLA LVIII. - Kněží z Moravy vybyti

KAPITOLA LIX. - Jak zacházíno s předními pány a rytíři. A nejprvé jak mnozí z přednějších zjímáni a na smrt neb k věčnému vězení odsouzeni byli

KAPITOLA LX. - Dvacet a sedm slavných mučedlníků

KAPITOLA LXI. - Joachim Ondřej Šlik z Holejče, hrabě z Pasounu a z Lokte na Svijanech.

KAPITOLA LXII. - Václav z Budova, pán na Hradišti, Klášteře a Zásadce.

KAPITOLA LXIII. - Krištof Harant, pán z Bezdružic a z Polžic a na Pecce

KAPITOLA LXIV. - Kašpar Kaplíř ze Sulevic, rytířský člověk, v letech 86

KAPITOLA LXV. - Prokop Dvořecký z Olbramovic

KAPITOLA LXVI. - Fridrich z Bílé, na Řehlovicích.

KAPITOLA LXVII. - Jindřich Otta z Losu na Komárově

KAPITOLA LXVIII. - Diviš Černín z Chudenic.

KAPITOLA LXIX. - Vílím Konecchlumský

KAPITOLA LXX. - Bohuslav z Michalovic a na Rvenicích

KAPITOLA LXXI. - Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu

KAPITOLA LXXII. - Valentin Kochan z Prachové, měštěnín Nového města pražského

KAPITOLA LXXIII. - Tobiáš Štefek z Koloděj, měšťan Nového města pražského

KAPITOLA LXXIV. - Jan Jessenius, v lékařství doktor

KAPITOLA LXXV. - Krištof Kobr, měštěnín Menšího města pražského

KAPITOLA LXXVI. - Jan Šultys, primas na Horách Kutnách

KAPITOLA LXXVII. - Maximilián Hošťálek

KAPITOLA LXXVIII. - Jan Kutnaur, radní Starého města pražského

KAPITOLA LXXIX. - Simeon Sušický

KAPITOLA LXXX. - Nathanel Vodňanský

KAPITOLA LXXXI. - Václav Jizbický jinak Maštěrovský

KAPITOLA LXXXII. - Jindřich Kozel s jinými

KAPITOLA LXXXIII. - Martin Fruvein z Podolí

KAPITOLA LXXXIV. - Matiáš Borbonius, doktor

KAPITOLA LXXXV. - Páni moravští zjímáni

KAPITOLA LXXXVI. - Václav z Bítova, rytíř

KAPITOLA LXXXVlI. - Statkové pánům pod obojí pobráni

KAPITOLA LXXXVIII. - I náboženství i právo podobojím zastaveno, až i těm, kteříž proti císaři nic nebyli provinili

KAPITOLA LXXXIX. - Páni z celého království vypovědíni

KAPITOLA XC. - Jaké s městy svobodnými postupování bylo

KAPITOLA XCI. - Artikulové vypsaní z instrukcí, hejtmanům krajským v létu 1624. měsíce července daní

KAPITOLA XCII. - Reformací Pražská

KAPITOLA XCIII. - Reformací v Hoře Kutné

KAPITOLA XCIV. - Reformací Boleslavská

KAPITOLA XCV. - Reformací Litoměřická

KAPITOLA XCVI. - Reformací Hradecká

KAPITOLA XCVII. - Reformací Bydžovská

KAPITOLA XCVIII. - Reformací Žatecká

KAPITOLA XCIX. - Reformací Domažlická

KAPITOLA C. - Reformací Rokycanská

KAPITOLA CI. - Reformací Slanská

KAPITOLA CII. - Reformací Prachatická

KAPITOLA CIII. - Jak zacházeli s obecným lidem

KAPITOLA CIV. - Jiřík Baltazar, mučedlník

KAPITOLA CV. - Jakou nepřátelé vzteklost proti kostelům, knihám, lidem mrtvým provodili

KAPITOLA CVI. - Příkladové některých zázraků a Božích pokut, jimiž nepřátelé několikrát přestrašeni byli

KAPITOLA CVII. - O ostatcích Bohu věrných, po takovém české církve spuštění

Závírka

Seznam obětí persekuce

A B C Č D E F G H Ch J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž

Seznam místní

A B Č D F H Ch J K L M N O P R R S T V Z Ž

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (599 kB) ]