Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA LXXII.

Valentin Kochan z Prachové, měštěnín Nového města pražského

 1. Muž byl učený a svobodných umění magister, mající let okolo šedesáti, Nového města. pražského písař. Ten, že pod Rudolfem učiněn byv konsistoře akademie pražské defensorem, když v létu 1617. Ferdinand na království se tiskl, od Pražanů mluvil a protestoval, že žádným spůsobem bez Moravanů a Slezáků král volen, mnohem méně korunován býti nemůže, v takovou upadl nenávist, že brzo za tím z povinnosti písařské na Novém městě složem potom pak, že i direktorství na sobě měl, za hodného smrti uznán byl.
 2. Kněze Rosacia k sobě povolav, aby mu večeří Páně posloužil, žádal, a na ty kteříž učiněného mezi stavy pod obojí porovnání nehrubě sobě vážili a pro nějaký v slovích a ceremoniích rozdíl nesvornost a nenávist plodíce, k těmto antikristským tragediem napomohli, mnoho naříkal.
 3. Po všecken vězení svého čas mnohými pobožnými a moudrými řečmi sobě i jiným dobré mysli dodával. Mezi jinými málo před smrtí povědění sv. Pavla, že naše obcování jest v nebesích, vykládav, pověděl, že věřící zde na zemi v těle živi jsouce, obcováním v nebi již jsou, na zemi že jich není než stín, sami v v skutku již s Kristem kralují na výsostech. Mnohem tedy víc že duše od těla oddělená hned s Kristem bude, aby ani myšleno jináče býti nemohlo.
 4. Jda na popravní theatrum řekl: "Dej mi, Bože, abych tmavé údolí smrti projda, ihned v zemi živých tebe uhlédal. Však víš, můj Bože, že jsem slovo tvé miloval." V tom zpíval z žalmu 16. poslední verš:
  "Ty mne na cestu k věčné radosti
  sám uvedeš, můj Pane, bez meškání,
  bych se těšil již v ustavičnosti v přeradostném tváře tvé spatřování,
  po pravici tvé, se vší svatou říší,
  užívaje na věky tvých rozkoší."
  A přijda na theatrum, říkal slova Simeonova: "Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého v pokoji, neboť jsou viděly oči mé spasení tvé, kteréž jsi připravil před obličejem všech národů." Naposledy poklek, vysokým hlasem (latině) říkal: "V ruce tvé Pane, poroučím ducha mého, vykoupil jsi mne, Bože pravdy!" A tak život svatě zavřel.

zpět na obsah - Další: Tobiáš Štefek z Koloděj, měšťan Nového města pražského