esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

10.

Doma

Tak so mi nihde, nihde njelubi, kaz mjez mojimi Serbami. Bohu dak, njejsym z cyganskeje achty, zo bych wude by doma. Wocyga a bude - Kajn! Njejsym z Judaoweho naroda, zo bych - swoju zbnos na ki zbiwi - sam po swe so dyrbja bi...

K ptakam zhladuju. Nazyma je nam z kraja wuhna, ze serbskich hnzdow a honow. Ale Stworiel je z nalom wjede zaso dom. Ka nae krcy njedocakaiu, zo mohe so domoj nawri, tak je mi, hdy sym khwilu na cuzbje pei. Njelei ptak k nanej, maeri - ale k rdnemu hnzdu, k rdnej zemi. Te mje owjeka wabi dych serbskeje zemiki domoj, dych, ki jeniki mojim pucam tyje, ki moju wutrobu sylni, ki moju duu kewi... Dale mje su ptakow isyy pobye, su mnoho wjacy ha ja nawidae - a tola so jim po domje styska. Wrju jim, a z radosu je domoj witam. Je jim doma najlpje. Kak bych ja, rozumny owjek, hde druhde moh by radi ha doma?

"Serbska zemja - statok mj!" Su mi powdali, kak su nai wtcy na tejle pde so zahnzdowali, ju wobdowali a kitali, kak su z potom a z krwju tutn kraj swjeili. Hde su woni po Boim wjedenju doma byli, tam je te - wrju - mi najlpje by doma. A hdy by kraj serbski by najkhudsi mjeze wmi za mnje bywa peco raj. "Na krajik rajik je" iinski spwa. Prai-li wo n Boe snko, pra: wako na serbski prai kraj, a tajke snko znjesu. Wje-li wjeli wichor ze snhom, njech wuje, duje dn po Serbach, to sym so zwuci. Doma so ze wm, ze wm znaju. Tu chce so mi iwy by, iwy jako Serb. A wumru-li, Boo, daj mi na serbskej wumr zemi - doma, zo mj proch wotpouje z wtcami, zo nad mojim popjeom prai snco, ka wo n, zo nad mojim rowom so Wichorec hcy honja - iwi serbscy hlcy.

Rowjecy moji, potomnicy nai, swojich njebohich njezapome! Skituje, haje kraj, zo zemri mhli w pokoju swj wny soni raj. Hladaje so, zo njejabcy njestanu a wam z hroitymaj woomaj njeporokuja - njedaknos, njeserbskos! Peto chceda lee doma - wy ie, zo zwostanu jich powostanki doma. A skutkuje, zo njejse na swojej zemi nic jenicy doma, ale te z knjezom! Skutkuje, daje!

M. Nawka, Luica 1908.

zpt na obsah - Dal: Wrt do domizny