esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

111.

Kral Pibysaw

ere so swto rozpstruje,
Mrel so blda ewjeni;
W murjach so mowych rozswtluje,
Za pruhu pruha zyboli.
Z wotrokom wotrok khwata k du,
Wjwoda z knjezom za nimi,
Mocy su muow w ponym kwu,
W bitwje so kdy zjednoi.
Posldnje smrki dohej' nocy
Do bydow mnych kaju,
Ze zotym swtom erstwe mocy
W dui a w le hibaju.
iwjenje nowe, nowe bye
Na hrode, w dole po murjach,
Hibanje wude, prunos, tye,
erstwa krew cyrci w wutrobach.
Wrota zas era; dupot koni
Na mose bije dudawje.
Khorhow tam bu rye koni
Pselstwo mra wuje.
Ped krala wjedo wojewodu
Rye tak icho zakliwa:
"Djas dy do tebje, z hdnoh' rodu!
Mr njech e orny spera! -"
Rye pak hordy z hosom pynym
Praskajo na mje porci:
"Ludwik, knjez na ze sowom tynym,
Kralo, i takle porui:
Lebju podaj, mje twj krwawny
Kralej ty Frankow miemu!
Podaj nam Limas starodawny,
Hrody w - ludej nmskemul
Podaj te lud a kraje twoje,
Dowku, te sebje sameho!
Z daloka hej! so naich roje
Sahuja z kraja serbskeho.
Dos no sy pela krewje rkow,
Serbow dos twojich znii sy!
Poddaj so! knc na wki wkow
Z mjenom je serbskim! Skonja sy! -
Perz d zwjazk sy, zwjazki mra,
Ludwikej ki sy pisaha!
Pohanska dyrbi zhni i wra,
Dos no sy z Pjerunom, z Flinsom hra.
Wotroski splah wa dyrbi padny,
Frankow wy zhinili suobni! -
Praiwy staw na wki zwjadny,
Zem kotry z krewju pohnoji.
Na mios tu so poddaj mocy,
Na mios kralej Ludwikej!" -
"Na mios? - Kotra wodnjo, w nocy
Rubi we zemi sowjanskej?
Zo i njech Pjerun jazyk zlemi,
Mios zo Frankow pislubi!
Milos to, kotru w naej zemi
Z wohnjom a smjeru wosawi?
Kotra i di mori kaza,
ony a bldych diwcow?
Kotra 'no z lesu cwilu wjaza,
Z jdom ki mori Sowjanow?
Mios nam slubi tn, ki bohow
Miych nam kaza k habje da?
Kotry ony a knjeny z prohow
Mrnych sej zwri z lesu bra?
Ludwikej tute sowa praju,
To jemu dak bud za mios:
Doni su Serbjo iwi w kraju,
Njezhinje serbska narodnos;
Njerodu mios, mios jeho,
Jeho so mjeej njepodam -
Swobodu luda sowjanskeho
Nihdy na nihdy niepedam.
Doni 'e tute murje stoja,
Muojo serbscy wojuja,
ia a strowa ruka moja,
Muna mi bije wutroba;
Dn hie kamje jedyn lei
W hrode tudy na karnjenju,
Hrd doni skaa kruta ei,
Njezhinje wo we pomjenju. -
Bohojo wjeni iwja z nami,
Swjantowit, Pjerun knjeitaj,
Poditaj zboo mjez Serbami,
Pomoc a kit nam daritaj:
Nihdy ja mios Frankow ada,
Nihdy ju prosy njebudu! -
Prjedy njech dyrbi na mnje pada
Limas mi kruty na howu! -
Serbski to slub je, serbske sowo,
Donjes je kralej swojemu.
Mjez nami bj bud, bj na nowo
Prjedy ha de de k wjeoru."
Praji a mjeli. - Poso hlada,
Nad kralom diwa so straeny.
"Horde to sowa, mysl te pyna
Jnkr 'e mios poskiam."!
Nastanje khwila, strana, tyna,
Pihodna hordym zmyslenjam. -
- "Z miosu wr so k kralej twojom',
iwjenja hkrtkoh' raduj so:
Zet kam so z krwawnym, krutym bojom,
Zadycham wlnje, wjeselo!"

Jan sla, 1868.

zpt na obsah - Dal: Na akacy