esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

119.

Wopomnjeu Hrnikowemu

Zadenu pdelu (27./II. 1904) je so minyo desa lt, zo je wumr Hrnik. - Hdy kamuk do jzora isnje, nastawaju koo wokoo zmohi, najprnje wulke, potom dale mjee a mjee, doni so skncnje cyle njezhubja: zwjech wody je so zasy zmrowa a wupestrwa so jako hadka runina ped twojim wkom ka prjedy. Podobnje je so staio z mjenom mnohich serbskich wtincow. Zaklinachu, wuklinachu; nicht jich wjacy njewupraja a njesyi. Moho snad so te mjeno Hrnik runje tak zhubi z pomjatka serbskeho naroda? Nihdy, enje! Pehuboko je so , jeho skutkowanje zaryo do serbskich stawiznow, hubo dyli objo Sprjewje do zemje serbskeje! Pewysoko pozbhuje so jeho mjeno nad mjenami rojekow, wye dyli skalny khribjet Boha orneho!

Wuklinae su dawno arowace zynki zvonow, ki smjer wtca wtiny pipowdowachu wm serbskim wutrobam. - Kotry syn moh zaby swojeho nana? A njeje Hrnik swj cyy lud lubowa z wtcowskej, nanowskej lubosu? Haj, je snad hdy adyn nan swojim samsnym rdnym dom moh wjacy da, woprowa a wotkaza, dyli je Hrnik so woprowa a wotkaza cyemu swojemu horcolubowanemu narodej? Na lud je rataski lud a to jara wustojny a nimo mry pilny rataski ud a wn wai sebi kdy rk a brjk namrteje zemje a kde stwjelco, ki na nim narose, jara wysoko, haj - skoro moh praji - pewysokjo. Ale je to te jenike bohatstwo, kotre ma prawy dobry serbski a kesanski nan swojim dom zawostaji? Njejsu dary ducha a pody wutroby, nadobne kesanske zmyslenje, pciwos a poinki te bohatstwa, snad hie wjete a drohotnie bohatstwa, ki hakle nadju dawaju na tamne pokady, kotre mole ani, ani zerzawina njezahubi? A runje tute bohatstwa, bjez kotrych te sama serbska zemja, tak horcolubowaria serbska zemja, jeno zemja wostawa, je Hrnik nic jeno swojim piwuznym, ale cyemu, wosebje pak katlskemu serbskemu ludej poskia, dawa a wotkaza z najdarniwiej wutrobu a a ruku.

Hdy, ka so we pisowje praji, po lutowarju brje pide, kotry rjane kubo, ki su witcy jeho prjedownicy sta lt po swojich dobrych poninych a huboko kesanscy zmyslenych wtcach namrwali a w poe swojeho woblia wobdali, za krtki as peini, njeje to orny njedak peiwo nanej a wem jeho pedkhadnikam? Podobny njedak peiwo naemu njezapomnitemu Hrnikej wosta wot nas dale zdaleny dyli snco wot zemje.

Hrnik je wumr, ale nic cyy. Te mjez nami je hie iwy jeho duch w jeho skutkach, dach a spisach. Jeho ruka drje taje, ale symjo, ki je wusywaa ze enje njewustawacym pjerom, hie skhada, rose a nadobne pody njese a ponjese, doni bude serbske sowo citane a esene. Hladaj jeno do knikow, z kotrych ulske di wuknu, na zabawne spisy za modych a starych, posuchaj jeno w domje boim na lubozwune zynki we swjatym kerluu, wzmi sowo boe do rukow: wudom widi, syi mjeno Hrnik. - W sowniku, w kotrym so khowa cyy pokad naeje droheje maeiny, njeje ani jednoho sowa, kotreho by |eho wtry rozom njepesldi, jeho pomjatk ze sowami sotrowskich row njepiruna. Hrnik be wjech w kralestwje myslerjow!

Ale, to je jemu te woprawdite knjestwo, nahladnos a swrnu podatos pola wch Serbow dobyo, to b jeho nadobna wutroba. Jeho durje bchu wm pistupne, jeho ruka wm potrbnym wotewrjena, jeho rada wm poskiena. Ha wysoki, ha nizki, ha bohaty abo khudy, ha zdany abo njezdany, witkich wn lubosiwje pijimae. Kdy pohib a kde sowo swdee za to: Hrnik ma njesebinu, poninu, k pomocy a k woporam stajnje zwlniwu, nadobnu wutrobu. Tobe tajna mc a spodiwne kuzo, kotre je jemu paiwos a wliw wudom a pecy dobywao a te zderao.

Wo serbskich kralach je jara mao znate, snad z wuwzaom krala Miliducha, ki z rjekowskimi Serbami wojowae peiwo cuzej pemocy. to so tutym wutrobitym kitowarjam serbskeje narodnose njeje radio, to je Hrnik z mocu ducha, wutroby a ruki docp a doby, natwariwi nam sylnu twjerdiznu noweho narodneho pismowstwa. Njech sebi kdy, t je by Hrnikowy wuomc a pomocnik, a te kdy druhi, t serbske pjero wodi a serbske sowo re rozumi, pikad bjerje na tamnych wutrobitych rjekach, koti swojemu kralej swru wobkhowachu ha do smjere. Hie mnoho ma so wojowa, da a dokonje za zderenjo serbskeje re a narodnose, k natwarjowanju a wutwarjenju kralestwa boeho mjez serbskim ludom: njech je mjeno Hrnik wm, wm bjez wuwzaa, zhromadne dobyeske heso. Jeho dui pejmy a promy wcny mr a wotpoink, jeho wopomnjeu pak wosta es a sawa!

J. Lib, Kat. Poso 1904.

zpt na obsah - Dal: as serbskeho narodneho znowarodenja