esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

122.

Franczske wjsko w ornym Khomcu do bitwy pola Budyina 1813

Sym jeho derje zna, stareho Bojic dda. Wn be susod pi farje, a pide te drudy na wjeornu bjesadu k mojemu njebohemu nanej na ulu. Potom zdlowae rad podawki ze zastarskich asow. A tak zhonichmy te, zo je dl franczskeho wjska 1813 do orneho Khomca trjechia. Tuta wjes leee tehdy - a lei te hie ntko z dla - srjed mnych lsow a zdalena wot wjetich drohow w dolinje mjez horomaj. Jeno stara droha z Wojerec do Drjedan wjedee hio tehdy nhde dobre po hodiny wote wsy pez holu "ertowe nuho". Diw je tohodla, zo su Franczojo tehdy orny Khomc namakali. Wse njeby to so stao, njeby-li wa wokolnos z nimi napjelnjena bya dla blizkich bitwow pola Wysokeje a pola Budyina.

orny Khomc be wzo ka wa wokolina tn as hie sakskemu kralestwu prisuacy, a dokel be kral we zwjazku z franczskim kejorom, bchu Franczowje w speelenym kraju. Al woni njewobkhadowachu z Khomanami jako z peelemi! A to be z piinu toho, zo stary Bojic dd jich wopyt zaby njemee.

Wn powdae tak: "Na wjeor nawalichu so Franczowje do wsy. Kdy dom dsta wojakow. My jim dawachmy, to mjachmy.

K wjeeri zesydachu so k blidu a dstachu klu mloka z khlbom nadrjebjenym. Ale khleb be jim peorny a pominachu bey. Dokel pak tn njedstachu, blabachu so na nas, my pak jim njezrozumichmy. A hlej, tn jedyn be tak njehabity, zo klu zapimny a ju z tym lubym boim darom do srjed jstwy bricny, tak zo rjopy a kuski khlba wokoo ltachu.

Mj nan so khtro postri, tola be skoro rozmysleny a khwatae k susodej na faru. Fara drje be tehdy njebohi tempel. Tam be franczski wyk na hospode, a tn dyrbjee pomha. Mj nan skoree swoju nuzu susodej fararjej z prstwu, zo by tola chcy z wykom po franczsku popowda. Knjez fara de hnydom do hornjeje jstwy a brbotae khwilu z wykom. Potom dtaj wobaj z nanom a pidechu k nam do jstwy, hde hie witko leee ka prjedy.

Hdy wojacy wyka pytnychu, woni zetawachu a - so w - mjelachu. Wyk pikaza ntko, zo by so druha kla pinjesa. Potom kazae wojakej, ki be klu rozbi, zo by witke kuski na zemi zezbra. A tn aee po kolenach po hlinjanej jstw a zbrae. Potom nala ma hie jedne mloko. A ntko witkim derje sodee. Wyk stojee we durjach a pihladowae - ja pak stojach w kuiku a mjach swoje wjesele nad tym, kak jim psk mjez zabami kripoce."

Tak powdae Bojic dd. Wot druhich njesyach nio z tamnoho asa.

H. Jordan, uica 1892.

zpt na obsah - Dal: Pi tebi