esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

150.

Hendrich Jaromr Imi

(16. dec. 1819-1919.)

Smole, Hrnik, Imi su ti hwzdy prnjeje wulkose na njebju serbskeho narodneho iwjenja. Jan Ernst Smole so narodi 1816, b prni bude naeho ludu, a wumr 1884. Po nim b najwjeti zastupnik serbskeho naroda Micha Hrnik. Po jeho smjeri 1894 zdae so, jako by asnik naich stawiznow cyle zasta. Tola hie b tu Imi. Z ertnym a pisanym sowom b wn mcny zastupnik naich nalenosow. Z Imiowej smjeru spadny posldnja z tutych toch wulkich hwzdow, tola, Bohu dak, nic cyle: tak wulkotni duchojo su dale iwi we swojich skutkach. to su woni wusywali, to ntkole skhada, a sto su woni sadeli, to ntko so pima, rose a zakwa w nalu demokratiskeho asa. to je Imi z peswdacym, napominacym a zahorjacym sowom zapja Serbam do wutroby, to hie densa rjane pody njese a rjee lubi, hdy snco swobody prnje prubi te do serbskeho kraja sele. Jeho mitrowska zrniwos njeje hie wotmjelka, a wohniwy zwuk jeho pomjeniteho sowa ma hie densa swj woths we wutrobje dakownych posucharjow, swrnych wuomnikow a pilnych showarjow.

"Lubos njewumrje!" Lubos k bliemu, lubos k serbskemu ludej b kde jeho sowo. Ani tskaca zyma njewustudi horcych zauow, kotre je jeho ert we wutrobach rozhr, ani najhubi sneh enje njezawje w pomjatku serbskeho ludu mjeno Imi. - snateho hodownika bude sto lt, zo je so Imi narodi. Z njewurjeknitej zahorjenosu pizamkny so wn hnydom zahe jako modenc Smolerjej a druhim buderjam ludu a skutkowae ze zapalom we wanych ltach 1848-49 na polu serbskeje politiki a pismowstwa. Jeho wulka wobdarjenos, jeho njepowama wola a wutrajnos doby jemu brzy sawne mjeno roko a daloko po Serbach, haj, te dale serbskich mjezow. Imi b hio tehdom njebojazny zakitowa prawow serbskeho naroda, ped wulkimi, te najwyimi knjeimi zastupowae raznje a wustojnje swj lubowany lud.

"Wutroba so mi horjee!" Tak by Imi asto swoju r zapoa. A to njeb hoe sowo. t Imia znajee, tn wjedee, zo za tutymi sowami stojachu te skutki. Jeho wutroba b pona kesanskeje lubose, a wn swoju lubos wm najnadobnio wopokazowae ze skutkami. adyn wopor njeb pewulki, to mee, Imi injee, jeho darniwa ruka wo'prowae dos husto posldni zbytk khudemu, hubjenemu. Wn prdowae lubos, wn injee lubos. eho b pona jeho wutroba, to ree jeho jazyk, to injee jeho prawica. Tohodla skutkowachu jeho sowa na njewuprajnje ohnowane wanje. Jasnje, krasnje, raznje Imi ree ka ldma t druhi.

"Kdy tyde dyrbju ja nto do "Serbskich Nowin" napisa." Tak wn jnu nastawk pisajo rjekny. To b sebi wn wotmysli, to b wn slubi a to wn swru dopjelnjee, doni mee jeho ruka pjero wodi. Imi b kruty kharakter, spue machmy so na njeho. Wn stojee ka we wichorach dub. Tutn rjany slub, kotry je Imi swrnje dera, njech pohnuje do da, komu je wot Boha daty dar myslenja, renja, pisanja. Nicht njesm zary talenta, hewak bude zamowjenje eke.

Jara podobne naemu asej bchu lta 1848 - 49. Ka densa na lud wocua, tak te tehdom wocui. Z dakownosu spominamy na muow, ki tehdom do zjawnose wustupichu, ka Smole, Domaka, Mikaw Cy, Jrdan, Zejle, Kocor, wosebje pak te Imi. Densa, wzo, su cyle hinae wobstojenja: mc jednoho, mc nkotrych a te nkotrych wortow je wosabnya. Lud, cyy lud, pai densa wjele, bjez maa wo. Tola - a to njesmmy enje w politicy zaby - lud sam bjez wjednika a bjez wjednikov niceho njedocpje. Wzo te runje tak mao wjednik bjez ludu. Tohodla bud Bohu dak, zo je te ntko nam psa prawych, njebojaznych, woporniwych wjednikow, kajki b na Imi.

"Imi tu je!" Imi tu hie je, jeho njehinite skutki nowe skutki poda, jeho sowa njech dale powua, zbuduja, peswda, zahorja k pilnemu du na lud z ertom a pjerom. "Wopomnjee sprawneho wostanje w ohnowanju!"

J. Lib, Serb. Now. 1919. . 50.

zpt na obsah - Dal: Na Helgoland