esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

167.

Hymnus Serbam na pu do noweho stotka

Pez kraje, pez morja wtry wja,
Pod njebjom so honja mrele,
omy pt sej z diwich oow trja,
Hdy jim brjohi haa kroele ...
Z nohu jako na skok asy rja,
Khwatnje lta za ltami du,
Jako omy, wtry spne su.
Do skoka ka napemo so mrja
W kwakli da pez swt owjekowje,
Ha mr witcy dobhnu sej w rowje. -
Hwzdy na njebjesach boe stoja,
Pokoj proa do wutrobow wch,
K Bohu wabja z bdy delka, z boja,
Mrnja wutrobow a rukow spch.
as a pu a tye wo ma z Boha,
W nim pak pemjenjenja nihdy njej'.
K Bohu dowru a k sebi mj,
Mojich wtcow zemja pe' wo droha!
Sy d! Bh je z nami, Bh nas wjede,
Wosud nam te z ruku wnej pede.
Bh pak wote wch sej ada do.
Da, Serbja, da dyrbimy,
Zo by rosto Serbstwo nam a ko;
A nam skhade buda snne dny.
Chcy bych Samsonowu mc m w sowu,
Wtrow spch a hrimotanjow hs,
Chcy bych jzdi jako byskow wz,
Snnej' pruhi mc m pomjenjowu,
A bych do da wam z womjom kaza
A wam wohe do wutrobow wjaza!
Do da chcy modych, starych honi,
Zo by byo zemi serbowskej,
Ka hdy rano widu rosu roni
So a brzdu deik srba sej,
Zo by narod k a dawa pody,
Ka hdy knja z pupkow tla so
A so winje w ha'zach na pemo
Rozsyduja horjekach a spody.
Do da hahoj, wy serbske syy!
W dle ka mu jedyn lud bud cyy!
Wohe, njebjesa mi lije do rta,
Zo bych wohe do was, Serbja, la,
Hde je kiznow rados Bh wam da,
Hde so staja na kwas bant a borta.
A te nowy stotk nam bude strowi
Serbske wutroby a serbsku r,
Bude z boim sncom krajik hr
Nam a z modej mocu narod nowi -
Haj, stj w omach asow, ludo may,
Jako twoje hory, twoie skay!

J. iinski, Z wotmachom.

zpt na obsah - Dal: Zwjazk Serbskich Towastwow