esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

171.

Nae diwado

Lta 1862 so w Budyinje na "Tleni" prnje serbske diwado hrajee "Rohowin tyriroha". Dr. Handrik-sla, ki densa w Neveklovje w echach jako lka skutkuje, b hru do serbiny z V. K. Klicpery peoi. To b nadobny skutk serbskeho studenta.

A nai studena wostachu te dale pstowarjo serbskeho diwada. Ti mjena so w pozdiich ltach wosebje asto na polu serbskeje diwadoweje literatury zjewjuja: Arnot Muka, Jakub Bart a Mikaw ur. Muka peoovae swoje hry "za diwado serbskich studentow". A studena hrajachu tute hry a poskiachu z tym serbskemu ludej docya nowu zabawu. Lud krasnos serbskeho diwada brzy zapimny, a doho nejtrajee, zo te serbske towastwa zapoachu serbske diwado hra. Jaseanska Kat. Bjesada hio pez 30 lt serbske diwado pstuje a haji. Tajcy stari hrajerjo su te Radworenjo, Khwaienjo, Bukecenjo. Wjele so densa hie powda w Njeswadidlanskich wokolinach wo sawnym serbskim diwadle nhdueho serbskeho towastwa z Zarr. Te zaa Budyinska "Bjesada" sua do tych towastwow, ki prnje stupachu na serbske jewio. Brzy nastawachu nowe narodne towastwa - a z nimi rosee te serbske diwado. Pomau pibrae te serbska diwadowa literatura. Densa dobywa so serbske diwado dobyescy do wch serbskich wjeskow. Bohu dak! Jeno w Delnjej uicy budi serbske diwado hie jako khuda, wopuena syrota wonka w howrjacej nocy. Zrdka hdy sm wbohe do n de do rozswetleneje sale zastupi. Ale da-li Bh so te tam brzy jeho wumonik zjewi!

Dokel je nae diwado woprawde jara wany faktor w naim narodnym hibanju, zali wm swrnym wtincam wjele na tym, so so wone pstuje a haji.


Wo znowanarodenje serbskeho naroda ma serbske diwado njeprjomne a wulke zasuby. We welakich stronach je so serbska myslika zas a zas raznje a jasnje docya jeno z jewia ludej prdowaa, a lud je tomu rozumi. Nkotrykuli serbski pacho, nkotra serbska knjenika njejstaj w uli bohuel ani serbskeho pismika wuhladaoj, pi hrau serbskeho diwada pak staj pknje serbski ita nawuknyoj. Nae jewio je tu moh rjec naa narodna ula. Nic jeno ita so na mody lud tam nawui, wn te nawuknje dobru a najlpu serbinu re a wuiwa. Tohodla bud to stajnje prnja zasada naich spisowaelow: Na nae jewio sua riajlpa a najisia serbska r, dokel ju lud wuknje. Pi wuknjenju serbskeho diwada zeznaje so naa modina ze serbskim pismowstwom a piwuknje je lubowa a podpjera.

Zdla samsne dobytki ze serbskeho diwada ma te piposuchastwo. Te wono wuknje w diwade dobru serbinu esi a lubowa. Nae diwado pokazuje naemu ludej asto hladado, zo by w nim spzna, kajki njesm by. Pomysle sebi na p. na burske hry "Na wumnku" a "Burska krew" a druhe. Diwado wui lud we swojich historiskich hrach spzna swoju zadenos.

Serbske diwado je naemu ludej kuo njezkaeneho wjesela a pistojneje zabawy, dokel so naemu ludej jeno dobre hry pedstajeja. A w tom hio lei wjeta hdnos serbskeho diwada na naich wsach, dokel wo nmskim diwade - te pola nas! - so to stajnje bohuel rjec njehodi. ȳowjek njeby skoro wri, zo ma Serbja nto tajkeho hra a sebi wobkladowa, ka je so to hio na cuzornych bjesadach w serbskich wsach stawao. Serbske diwado haji tu pdla narodneho zmyslenja te dobre, pistojne wanja naich wtcow. O, zo by to wostao wnje tak! Serbske diwado podpjera widomnje serbske pismowstwo. adyn dl naeje literatury njeje tak pdnje so wuwi ka diwadowy. Mamy densa ju pez pjedesat ianych serbskich hrow! A kelko jich lei hotowych a jeno aka na edriwych nakadnikow!

Na wutrobny dak sua tphodla wm tym esehdnym muam, koti su w prjedawich asach zapoeli serbske diwado hra. Woni su nam drohotne herbstwo zawostajili, kotre chcem my, dale a ble wutwarjene a wudosponjene, jnu pepoda swojim potomnikam, zo by nam Serbstwo njezhinyo.

Fr. Kral, Nae diwadlo.

zpt na obsah - Dal: Na Hrodiu