esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

179.

Serbski dom w Budyinje

to nahle jei so a wyska w Sprjewi?
to w Budyinje horka jej so zjewi?
Nad Budyinom wjera we kolesu
So baony a Btam pows njesu.
to w nim je wudypa ze snnej' skory
Sej ks, to hwizda nt pez serbske hory.
A z jeho astowika widlowata
Do Serbow pows bjerje pona khwata.
A kowronk hdy ju wyska do mreli,
Ju Wtrec hlcy hrabnu pewjeseli. -
to ptaata do Serbow khwatnje honi,
A kajka pows Serbam z wtrow zwoni?
Dom w Budyinje twarja majestotny,
Zo bywa lud by serbski njepowrotny.
W nim serbske zboo kry so w Budyinj
Ma jako idam nhdy w swjatej kinje.
W nim stude serbskemu by dyrbi duchej,
A woha kipi z njeje zemi suchej,
W nim syda bude Serbow ma ka pata
A kidle rozrjowa nad kurjata - -
Do murjow wjazuje so wjele potu
A msto wapna bjeru lubos zotu.
Haj, wutrobow so bjeru cye kruchi,
Zo nmy kamje adyn njej a huchi.
kit zmje wot snca a wot mrele,
Hdy w duach za njn modli so tak wjele.
A dno je hdne jako nihde ane;
Je doho ze krwju serbskej wulpjane. -
Dom Serbam k zbou sta a kruty bude,
Hdy w njebjesach ma kit a zakad w lude.

J. iinski, Z juskom wtinskim.

zpt na obsah - Dal: Karl Arnot Muka