esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

201.

28. winowca

Dnja 28. winowca 1918 roztore ski law puta, ki joho ltstotki doho spinachu, khroble zbha howu, swoju pazoru na starych podtowarjow stajejo. De swobody so ntko w skosowakskej swjei. Kdy tam se zahorjenej wutrobu na tych spomina, ki su tutn hobrski in do skutka stajili. Tutym pak je njesebina zahorjenos a lubos za swj lud a kraj spoia mc, samo te w ekich asach njesprcniwje da a twari na narodnym polu a skncnje wuwjes najwjeti ideal kdeho echa. Lpi, sawnii pichod je zeskhada skemu ludej.

Te my Serbja po pewre so lpich esow nadjachmy. Myslachmy, zo te nam zerja swobody zeskhadeja. - Pewjele bchmy so nadeli. Pekrue spinachu puta, ki dyrbjachmy wottas, pesabe nae mocy, ki so za nau wc zastajichu, pornjo mocam naich peiwnikow. Cyle pemni dyrbi so narodne iwjenje we uicy, chcyo-li so nto docp.

My serbscy studena - smy serbskeho ludu pichod. Na nas staja serbski lud swoje nadje, zo bychmy ped ltom zapoate deo wuwjedli. My mamy wotas puta. Dyrbimy so tu pihotowa na eke do, dowjes na lud k lpim casam, k swobode. Wopory, ki su so hac dotal pinjese, njesmda by podarmo.

Wriwi so ze zajea woakowach wjetu zahorjenos za nae narodne hibanje. Nadjach so, zo nadedu na lud wedomy swojeje narodnose, wosebje pak woakowach to wot serbskich studentow. Tola tomu njeb tak. Stara liwkos hie je mjez nami a jeno i, ki su prjedy dali a so prcowali, su te densa hie nam z pikadom - jeno jara maa rjdka je so jim pizamknya. Na im to zalei?

Bojie so snad swojich nmskich wuerjow a pedstajenych? Myslu, zo smy iwi w dobje, w kotrej so nicht wjacy njetrjeba. habowa ped swtom wuzna swoju maeinu. Nochcymy-li w tutym nastupanju, wosebje w ulach, khroblio wustupowa, enje nio njedocpjemy. Dyrbimy sebi na wch srjednych ulach ada prawo wuwuowanja w maenej ri. Zmoiiwii dyrbja so zjednoi a z podpjeru jednoho z naich wtincow pedpooi tutu sprawnu ados. Z peelnym wobkhadom dyrbja so potom te i za nas doby, ki z liwkosu naemu hibanju pihladuja. Tu rka trochu idealnje da, to njespokoja nic jeno wutrobu ae myto bude te wse showa.

Abo strachujee so snad, zo sebi pozdio njemee zasui swj khlb mjez serbskim ludom. Tu poskii so nam najwanie polo w naich studentskich ltach. Dyrbimy naemu hidej do swdomja zapi, zo je wn serbski a zo dyrbi jako tajki sowjanscy u a mysli. Wot Sowjanow mamy jeno lpi pichod woakowa. Hdy wn to spznaje, potom bude sebi te ada swoje prawa,. prawa, ki nam zawsi zako: kit mjeinow. A mamy-li my tak prawa, potom kdemu z nas zrose zastojnstwo mjez naim drohim ludom.

i, ki drje su serbskeho pokhada, nimaju pak lubose k swojej maenej ri, za tych nimam sowka wye. Njedopjelnja nic jeno twrtu kaznju, ale su te pebnicy a kdy dobry serbski student dyrbja jich zjawnje mjenowa, zo by serbski lud tutych wotrodecow spzna a jim enje nkajke zastojnstwo njepidowi. -

Serbscy brata! Na lud ma prawo na existencu. My dyrbimy jn wutwori a skrui. Na nas aka surowe do. Za wmi naimi mocami dyrbimy so da do zhromadneho skutkowanja. Sta mu pi muu. Z cyej wutrobu by za nau wc. Nicht njeme dwmaj knjezomaj sui. - Swjate dyrbja by nae ideale.

Smy zwjazali zwjazk serbskeho studentstwa. Tola wuspch? Zwjeta so dale kroi po starych puach. To je wjacy dyli haba. Tajcy wotrodency chceda jnu wjes serbski lud. "Njeznajemy was," dyrbi so tajkim wotmow, kdy sebi jnu subu pytaju, "hladaje, zo sebi druhde swj khlb zasuie!"

iwjenje dyrbi do nas! Sowjanske studentstwo me nam by z pikadom. W Prazy memy wukny. Kdemu moh radi - t ma pjenjezy - jnu wulee do sowjanskeje zoteje Prahi, msto do nkajkeho wonmskeho knca. Tu moh wobdiwa sowjansku kulturu a by cyle hinaji zai dsta, ha kajki so nam woehnje na nmskich ulach. Chcemy zaoi serbske sokolske towastwo, zo mhli so skhadowa z riaimi sowjanskimi bratrami. Zda so mi, ka bychmy w naim serbskim hibanju hio lpe, pdnie asy pomli, ha ntie su - znajmjea na literarnym polu. Spominam na dobu Zejlerja a iinskeho, Smolerja a Hrnika. Woni njech su nam z pikadom! Hdy cye Sowjanstwo k lpemu pichodej postupuje, chcemy my wro wosta? Nihdy!

Tu do da, serbscy brata! Njech pinjese nowe lto nowe iwjenje mjez nami. Chcemy by Serbja we sowje a skutku a so pihotowa k ekemu dej, zo by tak za nas a z dobom za na drohi lud zaswita lpi pichod.

J. Cy-uranski, Serbski student 1919.

zpt na obsah - Dal: Zora puca