esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

205.

Soko w Serbach

Serbscy brata! Europski pewrt je wjele noweho do iwjenja jednotliwych narodow pinjes. Wosebje sowjanske narody su so wuswobodili z cuzeje kwakle. Densa bdimy so jeno my hie njesprcniwje wo zawsenje swojeje narodneje existency. Njedwlujemy, zo te nam pide de swobody a samostatnose; dodawk k mrowemu wujednanju z Nmskej wo kie cuzych mjeninow je z prnim zakadom naeho daleho da. Twamy sej tohodla swoju domowinu, ka su sej ju twarili a piprawjeli druhe sowjanske narody wosebje ea. A t je sej wosebite zasuby wo sku swobodu a samostatnos doby? Sokoojo su to byli! to je Soko? Soko je towastwo, kotre je zaoi w Prazy w echach dr. M. Tyr, hdy b tam zrudno a eko ka we uicy pod nmskim knjeestwom. Tyr be wuenc, filosof a wjednik echow. Be pzna, eho je trjeba, zo by podteny ski narod zasy swoju bywu swobodu wudoby. Tyr wdee, zo jeno strowy, sylny, wobrotny a zmuity owjek me swj narodny a iwjeski nadawk dosponje dopjelni. Tohodla hromadee w ozwunych towastwach skich muow a ske ony, zo bychu tam swoje o zwuowali, zo bychu byli witcy sylni a strowi. Peto strowota je z najdrohotniim pokadom kdeho owjeka, staranje wo strowotu a sylnos naroda je zawse wtcinstwo. Tohodle rka zakladne heso sokolske: Tumy so! (Skrumy so!) Cyy na narod ma so skruowa, zo by by strowy a sylny. Ale dr. Tyr chcye hie wjacy; chcye, zo bychu ea byli narod swobodny a demokratiski, zo bychu so witcy lubowali jako brata a sej pomhali. Tohodla njeje w "Sokole" rozdla mjez knjezom a daerjom, njeje rozdla mjez bohatymi a khudymi; tohodla praja sebi witcy Sokoojo mjez sobu "ty" a rkaja sej "brata". W Sokole njeje politiskich a naboinskich rozkorow. Witcy su sebi mni. Jich heso je: Swoboda, runos, bratrowstwo. W Sokole dyrbimy swj wosobinski zajim staji pod zajim cyka, cyeho naroda, njesmmy so rozmysle, jedna-li so wo wopor na wota wtiny. Po tym mjachu so cscy a junosowjanscy Sokoojo za as swtoweje wjny. Z tym pinoowachu te k wuswobodenju swojeju wtinow, peto mjachu na mysli heslo: "Ani dobytka, ani sawy". Sokoojo prcuja so wak te wo swoju zdanos. Krue njepowalnje kroa dopredka. Zaoeja knihownje, zarjaduja pednoki, itaju, wuknu, spwaju. Do hiba z cyym swtom, znadobnja owjeka, napjelnja jeho iwjenje z radosu. Tohodla daju Sokoojo we wch wotrjadach owjeskeje dawose. A njespokojeja so z tym, to wda, ale chceda so ble a ble wudosponje. Tu ]e z jich hesom: Wny pohib-wcna njespokojnos, pecy dale a wye, ha na najwyi knc. To je prawido jich iwjenja. A pi tym sehuja jako hownu pikaznju hajenje dobrych poinkow - moralnose. Dobrych poinkow a moralny je tn, ki jedna tak, ka ri a ri tak, ka mysli, t je muny, wotewrny a lachotny. A tajcy ludo su te we uicy. Trjeba je jeno, zo bychu so tajcy ludo zjednoili do jednotneje organisacije, do jednotnych sokolskich towastwow rozrjenych po cyej uicy ze srjediom w sowjanskim serbskim Budyinje. Doprdka, swrni Serbja a Serbowki, zaoeje sokolske jednoty, k wuitku nam i cyleho naeho naroda!

Sokolski ltak 1920.

zpt na obsah - Dal: Trae Serbowstwa