esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

213.

List z wjny

Dobry pipad, wot kotreho d z najwjeteho dla w mnose za wojaka wotwisuja, dawa mi khwilku, Wam tute rjadki napisa. Sym wot swojeho korhojnistwa, ki je we Niu zamstnjeny, na nkotre dny sem do uprije z tyrjomi jatymi Rusami komandowany, hde mamy lkastwa dosta. Dokel symtu khwilu w naoowanju asa samostatny, zmnich sebi hodinku k pisanju. Chcu pak hnydom spomni, zo sym najprjedy dw hodinje drjewo za nae kachle ruba, hewak bych ze zmjerskom ani pismika njemoh napisa. Ntko moji jei dale drjewo daju a jedyn tepi, wari kofej, dokel sym wopyt dsta, ki je kofej a cokor a by khlb a nto catow sobu prinjes. N, a tajki wopyt dyrbju tola wse derje hospodowa!

Dokel je njemno, w zaie wobrazowa - to sebi po swojim deniku pozdio zmnu - chcu Wam, luby knjee, may wurzk ze wdneho iwjenja psa, iwjenja, ki mje wdnje wobdawa a na kotrym mam swj podl ka na powte a swtle snca. Bydlu tu w upriji, w serbskej khcy ze swojimi jatymi w jednej jstw. Jstwa ma ti wokna a zaklencowane durje; w durjach a w jednym woknje je kleca rozbucha we bhu wojowanja, tak zo je za woerstwjenje powtra wo jstwje derje postarane. Kachle su elezne a su-li derje dos nasyene - za o so moji Rusojo z wutrajnosu staraju - duja opotu ka vulkan. oo je woklep somy za dweju, pikryw - n to na le nosymy. Zabawa so wotmwa ze spanja, jde a rozmowy we welakich rach. Mj wopyt je wobsede fabriki z Altony; z nim ru wzo nmski. Jedyn z jatych je Polak, jedyn ze Samadiskeje, jedyn z Podolskeje, jedyn z Kawkaza a posldni z Wolynskeje. Rozkazowaelstwo w mse je wuheska. Pipokazowa kwartrow je Sowak, ru z nim ski, to je widomnje za mnje a za njeho zrozumliwa rc. Pjeka, wot kotreho sebi tu a tam catu kupu - jelizo znutkowne wobstejnose mojeje mniki to dowoleja - je Serb a druheje re njeswdomy. Tak wospjetuju: z naej lubej, dos husto zanjechanej serbskej ru je mi mno, wobkhadowa z Polakom, Rusom, Juhoserbom, Sowakom, Boharjom. To mi dawa wosebitu znutskownu spokojnos, ma pak te swoje zwonkowne dobre. W naej stoinje sym jeniki, ki jednu sowjansku r ri; a tohodla sym wot druheje suby wuswobodeny; dokel mje na wch kncach trjebaju.

Ped nto msacami je so tu w mse krtka, ale po powsi tu zawostatych, krwawna a horca bitwa wotma. Zwonkowny napohlad msta wo tym mao swdi jeno tu a tam z granatu rozdrna khka a mnoho rozbuchnjenych woknow. Zrniwii swdcy su wobydlerjo sami, ki so do swojich domkow zamkaju a z rdka z nami njepeelemi do wobkhoda stupaju, khiba zo jich sami pytamy. Tak dyrbjach densa k rzanju drjewa sebi piu wupoi, khodach tam dom wot domu, wo icho. Sknnje dowjede mje may, hibiiwy pachok do jednoho domu. B to jeho dd, ki w nim bydlee. Proach jeho, mi piu na nkotre hodiny pewostaji. Wn stany, da mi piu ka zo by so to samo wot so rozumio. Ale, hdy so podakowawi wotedech stupi so ke mni a mnjee: to je za cyu wjnu prni raz, zo je jeho t z njepreelow wo no prosy, ale w su jeno brali. A hrko pistaji: njepeel je mi wostaji jeno domjacu nadobu, ki za njeho adneje hdnose wjacy nima, hdy je 72 lt stary. Z jeho di buchu synojo pak we wjnje morjeni a dowki su rozkae. Wnuk je jeniki, ki je pi nim wosta. A wo adnym njew, hde je a to. Wbohi mu! A kak wjele druhimi po kraju horje a dele je to tak. Widu cyy lud so wukrawi a za o? A pomoc nihde, sama bda!

Dyrbju ntko skni; poina so mi a swki a druheho rozswtlenja nimam.

Bude z Bohom a lubie strowieny!

J. Skala. uica, 1916.

zpt na obsah - Dal: Knc sepnose!