esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

26.

Toast iinskeho

pi swjedenju 20ltneho wobstaa "Towastwa serbskich burow" w Maym Wjelkowje 11. oktobra 1908.

eseni pitomni,

lubi serbscy hospodarjo, lube serbske hospozy!

Mi je so wot eseneho predsydstwa "Towastwa serbskich burow" dowri rjany nadawk, was w tutej sali densa z pimrjenym toastom postrowi. Dokel se densa, to je pordko takle muowje a ony zhromadeni, sym sebi wotmysli, wulkotnu wanos serbskeje hospodaskeje swjby za na lud a kraj wuzbhny a wosawi.

Wo swjbje chcu pore, po tajkim wo serbskim hospodarju, wo serbskej hospozy a wo serbskich doch. -

Nalenje prou, pikhile ini lubosiwje wucho a wutrobu!

Wo swjbje ru, wo serbskej hospodaskej swjbje ru:

Mu dyrbi m jasne woko, wtru wolu a worclowy rjap.

ona dyrbi m we wutrobje lubos, we swjbje sepnos a w domjacym dle wutrajnos.

Mu je knjez na polach a dyrbi swoju hordos pyta w dobrym danju rolow.

ona je knjeni we domje a dyrbi swoju es hlada w porjadnosi doma a hrdow.

Mu dyrbi by kruty stop, wokoo kotreho so wjeri iwjenje cyeho kuba, cyeho statoka.

ona dyrbi by pstoa, ke kotrej cyy dwr a dom so z lubosu a z dowru ti.

Hdy mu dyrbi by kruty z ludimi w dele a na polach a hdy so druhdy hrabny da wot nahose, to ona dyrbi doma zaso naruna z lubym wkom a peelnym sowom, zo cyy dom wostanje w pezjednosi a spokojnosi.

Spokojna pezjednos mjenujcy dyrbi by to, to je dom kolebka, w kotrej kdemu so dstawa wotponjenja a pokoja, noweje lubose a erstweho lta do da.

Di su a dyrbja by wjesoos starich, jich najdri pokad, jich najrjea nadja za pichod, jich sdki trt na wumnku a jich lubosiwa pomoc na khoroou.

Ka su stari a di jedneje krwje, tak dyrbja te by jedneje mysle, jednoho peswdenja; di dyrbja by po starich. Nan a ma a di tworja swjbu, tworja lny a duchowny cyk, tworja kdemu ludej ro iwjenja a stop narodneho bya.

Tu mae a tu widie wulku, haj wulkotnu wanos swjby; z toho pznawae pak te wulku zamowitos nana a maerje napeo deom, wulku swjatu zamowitos di napeo nanej a maeri.

Stari, bude sprawni a krui we wotehnjenju di: wy se serbscy, te di dyrbja by a dyrbja wosta serbske. Tu hladaje na to, zo wae dei njecinja nihdy na nihdy adne cuze wopienje, adne kowrotne keklestwo, adnu hupu nadutos a adne pojacojte brojenje z pjenjezami. Bude krui napeo dom, hewak potom w jich rukach tra pojde kubleko a na kruchi bude waa swjba, waa swjba, kotra je ltstotki doho staa z esu, so iwia po sprawnosi a hajia serbsku krew a serbsku r, serbski raz a serbske mieno. Stari, serbscy lubi stari, bude krui, eleznje krui napeo dom! as je strany, na as je zatranje trany! - A nas Serbow je tak mao! -

Kdy serbski dwr dyrbi by kita a zakhowa serbskeje zemje; kdy serbski dom dyrbi by lubozna kapaka estneho a kesanskeho serbskeho iwjenja, kda serbska hospodaska swjba dyrbi by studnja, njezaprahnita studnja serbskeho bya a tya -

Haj, lubi serbscy hospodarjo, lube serbske hospozy, tajki dyrbi by serbski hospoda, dobry rlnik wonka. Tajka dyrbi by serbska burowka, dobra hospoza doma. Tajki dyrbi by serbski dwr a serbski dom. Tajka dyrbi by serbska hospodaska swjba. Za cyu swjbu a cyy dwr pak njech pai pez cye lto: Spwaj a daj! Bh da, zo by kda serbska hospodarska swjba bya -tajka! - Potom memy z wstosu woakowa, zo Bh bude dale z nami, z naimi polemi, dworami, domami a swjbami, potom bude na wki tra a ros a k nam serbska zemja luba! Potom bude estna, pilna, solidna a bohabojazna hospodarska swjba nam dale dere serbsku zemju, serbsku krew, serbsku r, serbsku es a serbsku hordos -

Tule nadju pak mam, hdy ntko hladam po tutej pepjelnjenej sali, hdy widu pychu naich serbskich hospodaskich swjbow. Hie rose pak moja rados, hie ble so zbha moja nadja do pichoda, hdy widu, zo je so k nam pitowaio telko knjezow a muow ze serbskeje inteligency. A moja mc so rozrja, moja krew so zapala a woi a kida zbhaju so z mocu horje k swtu a k swobode -

W tutym zmysu, lubi a ceseni hosjpodarjo a hospozy a hoso z intelligency, zbham swoju klecu a z cyej lubosu serbskeje wutroby a z cyym wohnjom serbskeje krwje wam zawyskam: Njech wnje traje, rose, kje serbska hospodaska swjba. Tohodla was w lubosi prou, stae a pime so swojeje klecy a zahrimaje ze mnu:

Swrnej serbskej hospodaskej swjbje: Sawa!

uica 1908.

zpt na obsah - Dal: Narodne psniki