esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

42.

Serbow bitwy pod Lubinom

Do bitwy

Rapak znoa wot wjeora
Na hona so uiske,
Njestrai joh' lsna hora
Ani doy huboke.
Woths zrudnoh' rapanja
Po Serbach so rozlha.
Za rapakom stranje ehnje
Cuzych wjsko pemcne
Cmna mrel powoblehnje
Mjezy zemje serbskeje;
Hrozy z krutym njezboom
Naim wtcam z wotrostwom.
Na w strony psli njesu
Zrudnu pows po kraju,
W polu horka, delka w lsu
Do bitwy wo woaju:
"Brata, hona wtcowske
Z wtrym mjeom kitaje!"
St krew serbsku w iach uje,
Swtu br sej wopasa,
Ryzy konja poseduje,
Z lubymi so rozdla,
Modenc, wtc, starc ediwy
Do bitwy je hotowy.
Hde tam woko lubinskeje
Hory soko zltuje,
We slbornych omach Sprewje
Jasne kidja wobhladuje:
Tam so Serbja skhaduja,
Khorhowje jich zmahuja.
Hnw wm ducha pozbhuje,
Z woow khrobos pomjeni,
Sylna ruka zapimuje
Mje, ki w nnach zaeri.
Twoji Serbja, uica!
Strach a bojos njeznaja.
Na njebju so snco khowa
W mrelach krew erwjenych,
Mnohich do mneho rowa
Wita w pruhach byatych.
Tola Serb so wjeseli
Smjere za kraj wtinski.

Po bitwje

Zas so snko za horami
Lsojtymi dokhowa,
Mrele pak z njewjedrami
Jasnos jeho pikryja.
mnos ncna po zemi
orne kida rozri.
Njemdry wichor wuje w holach,
Drje liso ze tomow,
Po krwawnych je nosy polach -
Mortwym Serbam zrudny row!
Sama Sprewja slborna
arowajo pluskota.
eki hrimot k rowu zwoni,
Jasny byskot pewoda;
mowe njebjo sylzy roni,
Krwawne rany wopoka,
Kotre smjer su pinjesli
Serbam za kraj wtinski.
Posyte je ze ami
Njezboowne bitwio.
Bh tn njeb ze Serbami;
Padnychu jich kralojo!
Z nimi b, so nadja
Z kdej' due zhubia.
Khroble Serbja wojowachu
za sawu a swobodu,
Wtre mjee zejhrawachu
Njepeelam k njezbou!
Do njej' pemc njesmrna
Wutrobitos pemoha.
Pod horu tam rowy ryja,
Ze elniwym zdych'wanjom.
Mortwych bratrow z pjeru kryja.
Byskot jasny z hrimotom
Krwawne polo wobswi,
Zahrjebanych poesi.
Kralow mortwych donjesechu
Wysoko pak na horu.
Z kamjenjemi pokadechu
Rowy, ludej k znamjenju:
Kak su dali wtcowje
Za Serbowstwo iwjenje!
K ranju won so zybolee
Hwzda jasna na njebju,
Z nadju zas posylnjee
Serbow zrudnu wutrobu:
Pichodnos zo pinjese
Rjee asy zboowne.

Mikaw Cy, Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Wucho abo kurjatko