esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

53.

Abraham Frencelius

Hdy my Serbja na swojich wtcow dakownje spominamy a jich zasuby wo serbski lud a serbsku r wobnowjamy, zawse na Abraham Brancel abo Frencelius njebude posldni, kotremu naa serbska wutroba horcy dak uje. Hio jeho nan, Micha Brancel, duchowny w Budestecach, "pisporje serbskeje wry", ka jemu Serbjo swojeho asa rkachu, b mu, ki Serbowstwo horcy lubowae a b ha do posldnjeho wokomika horliwy dae we wm serbski lud a serbsku r nastupacym. Ale wjele wye nad nana wustupi syn; wn b prni, ki Serbstwo ze serbskej narodnej lubosu wopija a w sowjanskej mysli je woiwi; a harunje hio sto lt w rowje spi, a adyn serbski spisowael dostojneho pomnika jemu njestaja, kotry wn wjac dyli t druhi zasua, tola wopomnjee tutoho krasneho serbskeho mua as iwjenja za swj lud a swoju narodnos wojowaceho w serbskich wutrobach ha dotal njeje zahinyo, ale jeho zasuby su hie pipznawane mjez nami.

Abraham Brancel so narodi 19. novembra 1656 we wjescy Kzach, hde b jeho nan duchowny samsny, ki nimale cyy nowy zako abo testament do serbskeho peoi. Jako modenc pide na Abraham do Budyina na "wulku ulu", t. j. gymnasij a pozdio do Wittenberka na "wysoke ule", t. j. uniwersitu, hde so najble wuknjenju theologiskich wdomosow a starych a nowych ri poda. Po sknenju swojich studijow bu Brancel w le 1684 za duchowneho do Huski a dw le potom do unowa pola Bernarjec powolany. Tu napisa wn swoje najkrasnie pisma, tu skni te swoje Serbowstwu woprowane iwjenje 21. jannuara l. 1740; potom hdy b s a pjedesat lt by horliwy suobnik we winicy boej a sdesat lt na wuznau serbskeje a druhich sowjanskich row da. W tymle dohim asa spisa wjele dobrych a wuenych knihow1; najwosebnie jeho pisma la hie njeiene we uiskich knihownjach a mao je tych, koti bychu wanos tutych zwjeta hobrskich dow znali. - Toje je, to my tudy wo nim wupraji smmy; Brance b prni wueny Serb, b prni Serbosowjan, b prni panslawista.

Msak Kosoplski, Jutnika 1842.

zpt na obsah - Dal: Boe sedleko