esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

220.

Z nejstarych casow

Cesto huryju se hu nas w serbskem kaju na makich grkach wake nopaki a gjarnyki, a we mogem namakajo se hyi gjarstka popjea a w tych welikich mogi raz teke nkotare carne a hopalone ksi. Ga na take msto stupijomy, o taki waki gliany rd se namakajo, ga momy kudy raz wste by, a tamkor jo w starodawnych casach "kjarchob" by, na ktarem su nae stare serbske wcy, ako hyi wboge tatany bchu, swje humarliki spalowali a zgromaony popje ze ow do takich gjarnykow sypali a ptora do zeme stajali a zakopowali. Na tych maych carnych a erych nopakach ejo nic napisane, aby nchten mog hucyta, kak abo co tam jo se stao; peto pak hulicuju nam take copowe huzbytki kradu a zjawe wo amnych, aostnych casach, ga nae serbske wcy su hyi tatany byli a su swje humarliki spalowali a ksi a popje do zagebniow zachowali w takich gjarnykach. Wni hulicuju pi tom naomu ntejnemu narodu, a pi takich zakopowaach ejo bya edneje naje, ednogo spokojea, ednogo hochoea, ednogo humonika dani pomocnika. Tataska amnos a pibogojska pomrokotnos jo tencas pokywaa serbski lud a serbski kraj.

Ped towzynt ltami nae stare serbske wcy nic ewechu wo ywem Bogu na ebju a jogo lubem synu, ale pemodlachu se pibogam ako wykne druge ludy hokoo nich, ku ktarym wjasea pows wo Jzom Kristusu hyi pia ebo.

A take pibogojstwo cyachu wni na grach a pi wakich welikich kameach, ken hyi nto how a tam lae, a ken w kesijanskich casach m "cartowy kame" dostachu. Te w gach a nasypanych groiach wn swjich bogow cesowachu. To te pibogi bchu z dewa, z kamea abo te z kupra, a moge mjachu wcej ako jadno cowecne hoblico. Pibogi bchu dwje, jadne dobre - be - a druge ze - carne. K bym bogam se mdlachu, aby jira wykno dobre hobraili, k carnym pak, aby nic zego na nich epsali.

Serby teke swjim pibogam wake hopry pinoowachu, ako pody z pla, chlb a tykace, a rzachu teke wtergi k jich cesi zwata, ale ede lui. W casu tanych wjnow z Nimcami jo sna pla podzajtnego ma nkotare razy se stao, a su wtrubane gowy swjich winikow swjim bogam k nogam kadli.

Ze starych serbskich pibogow su nam znate: k prdnemu Swtowit, to jo swty dobywa. To bo nejhuy Bog pdponocnych Serbow a te drugich Sowjanow. Jogo zname stojao na kupe Rujae; to bo z dewa hurzane, hugldowao ako cowek, mjao pak tyri gowy, te gldachu do tyrich stronow ceego swta; w jadnej ruce arao weliku tubau a w drugej ruce wty mjac. Swtowit mjao te swjogo ka, ken bo beje barwy, a ktarego jogo rherniki tebachu, ga zwsowa kchu. Z dalokich zemjow, te z Plskeje a eskeje prachu se pobone due a psolstwa na kupu Rujanu), aby tam Swtowita cesili.

Drugi pibog starych Serbow bo Radogos. Kchu-li na wjnu, ga jogo w radu paachu a jogo wsebe cesachu. W mse Rdore we Welikogrodskej stojao jogo zname w templu. To zname hugldowao take ako cowek a mjao na gowe welikego ptaka z hupestrtyma kidoma. Lc su dolnouyske Serby Radogosa cesli, to ejo nii zapisane.

Zasej drugi pibog bo Triglaw. Ten mjao swjo m wt swjich tich gowow, z ktarymi bo jogo zname hupyone. Znate jo, a mjachu za ogo pomorske Sowjany kasny tempe w ntejem mse Seie, keji bu w le 1125 rozamany, ako tam kesijastwo dobywao. Te w mse Braniboe, ken ma nto m Brandenburg, stojao nga zname Triglawa a sna te we wakich drugich mstach serbskego kraja.

Te bogowki mjachu stare Serby. Jadna taka bo bogowka ywa. Wni wachu, a wna ywee dawa a lubos do hutobow spoijo.

Stare kroniki powdaju teke hyi wo wakich drugich pibogach, ktarym su stare Sowjany suyli; ale na wste ezgonijomy, kake bchu jich znamea, teke nic, o su nga stojali a o su jich cesowali. Ale to jo wste, a su na husokich grach pla Budyyna wake pibogi stojali a su Serby je tam cesili. Tak ma nejhua gra tam, na ktarej jo nto husoki torm z kameow natwaony hyi nto m Carnybog - ornobh, dokula bu tam nga tomule pibogu hoprowano, ktary za jich wru egluku, chros, smer a wykno ze na lue selo. Te se nam hyi nto pokazuju welike kamene, ken nga hota bchu. Na drugej grje hoprowachu Bobogu, to jo bemu Bogoju, ken jim gluku, strowos a wake ognowae hobraowao.

H. Jordan, Drobence ze serbskeje histonje

zpt na obsah - Dal: Pi pzy