esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

226.

Reformacyja

Ga nalto pichada, wtnowijo se cea zemja, a mode ywee gibjo se wuderkano. Te reformacyja bo welike duchne nalto ksijaskeje cerkwe. Zyma laao perwej nad ksijanami. Studa cystego bego sowa, ktare pez Jezom Kristusa cowekam bo se zapowdowao, bo zakyta wt cowecnych hustaweow a pikazow, evangelion ebo wcej swto za swt. Tak ako ped naltom ptaki piltaju ze opych stronow, zapowdujuce, a jo kc zymy blizki, tak teke ped reformacyjonom juo stanuchu mue, ktare nowemu casu drogu pigotowachu. W Engelskoj pokazowao Jan Wiklef (+ 1387) ze weju kutosu na epawdos wakich cerkwinskich hucbow a pestawi be sowo do swjeje rcy. Za nim hustupi w eskej Jan Hus, ken bo fara a hucabnik na husokej uli w Praze. Wn patkowao cyste be sowo a hucao jano to, co z biblije mo se huzna. Wele lui jomu piwisowaco, ebjaske syco swao nad eskeju zemju a hubui tam kasne nalto duchnego ywea. Ale dujko to etrajao. Hus bu w le 1415 w Kstnicach spalony. Tane wjny nastachu; zaprdka dobywachu Husowe piwisowae a piechu te a do Bramborskeje a uyce, ptom pak buchu pewione, zezabijane abo z domacneje zeme hugnane.

Radny cas wsta hyi bamojska amnos mcna nad ksijaskimi ludami, ptom pak nasta pawe nalto pez doktora Mertyna Luthera. Tensamy mu bo w kem nutikownem wjowau nazgoni, ao eden cowek amoo ze swjimi dobrymi statkami swje grchy hutama, wele wcej dostawaju wykne wece wdawae grchow pez Jezusowu smer. Togodla hucao wn ro dwje: cowek se huzbonijo jano pes wru z lutneje beje zmilnosi- a k drugemu: rdo naeje wry jo jano swte pismo.

Lutherus bo fara a hucabnik we Wittenbergu. Ako zachopek reformacyje pai e 31. oktobra 1517. Pez wykne ludy zazn pows Lutheroweje skobodneje wry a nichten amao se jogo duchu stawja, peto Bog bo z nim.

Te serbski lud bu wt takego pomea rozgrty a wtywjony. Chebuski kraj bo juo tencas we ruce bramborskich wechow. W l.1539 pistupi kurwech Joachim II. k nowej hucbe a z nim teke jogo pdejpniki, ale juo 1527 bo we chebuskej serbskej cerkwi, ktara bo tencas klota, mnich Briesemann Lutherowu wru patkowa.

Serbski lud akle tegdy pawe ksijastwo huzna. Do tych mst bo se we atyskej abo nimskej rcy patkowao, nto hukechu te serbske moece z kopicami na faraske a patkowachu doma we swjej maerinej rcy. Juo 1548 bu Nowy Testament do serbskeje rcy peoony pez Mikawa Jakubicu, ken bo nii we arowskich stronach za faraa. Dokula pak bo serbski liid chudy, amachu se tegdy te knigy ia da a buchu zabyte, a togodla hyi raz keski fara Gottlib Fabricius Nowy Testament we le 1709 peoy; Stary Testament pak bu wt faraa J. Fr. Fryca w Gkojcach 1791-95 peoony a 1796 iany. Prdne katechismusowe knigy spisatej a hudatej fara Albinus Mollerus (Mynik) w Tupcu 1587 a fara Handro Tara w Bedrichojcach w storkowskej stroe 1610. Patkaske knigy spisachu huy fara Christlieb Fryco w Chebuzu 1791 - wn bo brat togo, ken jo Stary Testament peoi - picaski huy fara Sigismund indla 1829 a niaski fara Jan Fryco Tena 1869.

Pez reformacyiu su prdne serbske knigy nastali, a nowe duchne ywee jo na lud naponio. Wrno dee jo, a jo wt togo casa serbska rc na wyknych kcach wtebraa a jano saby zbytk jo nam hyi zawosta. Ale te ten may zbytk mo bu ces zapowda we sowach a- statkach a wee podow pias, ktare wstanu do nimernosi. Gaby mjazy Serbami byo jich wele, ktare egldajucy na zemski huytk a swtnu ces, by byli tak hobtwarone a zaoone we Bogu, a kli a mogli swjo cee ywee do jogo suby stawi a z Lutherom pzna: Ja amogu hynacej, dai Bog m pomo!

G. wela, Cytanka za serbske ii 1907.

zpt na obsah - Dal: Maena rc