Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA XLVIII.

O posmíškami a heraltováním pobožných zemdlívání

  1. Takovéto nanejvýše lidu znuzení první jim cestou bylo, skrze niž k zoufání lid přivésti chtěli; druhá byla rozmanitá jejich v utrhání nám zlehčeným hrdost. Mlčím o jejich výskání a triumfích, kterýmiž kostely, rathauze, ryňky naplňovali, Mlčím o paškvillích, neobyčejných malováních a lehkomyslných řečech, kterýmiž sami sobě pochlebovali, proti nám pak sebe vespolek ponoukali. To pobožným srdcím bolestné bylo, nestálých pak mysl ku pochybování přivodilo, že sobě svými řečmi i činy v vítězstvích neproměnitelnost nám pak jisté a nevyhnutelné vyhubení slibovali. Nebo viděli-li koho v náboženství stálého a k podniknutí vyhnanství hotového, toho jako blázna vysmívali, že bezpečnost jakousi, an nikdež kromě pod císařem a papežem nalezena býti nemůže, fintují. Říkali k takovým: "Kam se, ó nemoudří, strojíte? v kterém národu císařských rukou ujíti troufáte? Co vidíte, že se děje zde, totéž v krátkém čase i tam uzříte. Poznáte skutkem, že v málo některém létě celý svět k katolictví se navrátí. Proč tedy jinde s strachem a svých věcí ztrátou na to raději čekati, nežli to zde s ochotností přijíti chcete? Ach, miláť jest vlast; tak po ní toužiti budete, že tesknoty nesnesete, anebo žalostí usvadnete, neb s větší hanbou vrátiti se chtíti budete. Ale to nejisté, budou-li potom jako nyní dvéře milosti císařské otevřené."
  2. Slibovali také, tak svým jako i císařským jmenem (a to i s kazatelnic i v obzvláštních rozmlouváních), jestliže jest jaký pak koli při církvi římské blud a v tom k nim přistoupení duše nebezpečenství, že to oni všecko na sebe že berou a z toho před Bohem odpovídati budou, svou vlastní duší duše jejich vyplatiti hotovi jsouce.
  3. A takoví byli i z těch, kteříž nejprvé hned sami se převrátivše a prvé než co odporného trpěli, Krista opustivše, k Antikristu přistoupili. Na koho stálejšího a jim úpornějšího trefili, tu proměníce nevěstčí úlisnost v zšelmilou ukrutnost, pohrůžkami, vypovídáním, bitím, pokutami, vězením a jiným rozličným soužením je trápili. O čemž níže.

zpět na obsah - Další: Veřejná reformací