Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA LII.

První proti kněžím pražským vůbec vydaná výpověď.

 1. Po spořádání jakžkolivěk politických věcí a prvním žízně babylonské nevěstky krví přednějších lidí (kterýchž 21. června v roku 1621. utraceno bylo 27, jakž hned ta historie vypsána bude) uhašení či raději více rozpálení, ihned na církev násilně nastoupili. Nebo když se slavnost Božího narození v témž dobíhajícím 1621. roku přibližovala, vyšel jmenem knížete z Lichtenšteina, země České gubernatora, mandát, v kterémž celé té předešlé rebelie příčina farářům pražským se přičítala; že prý svárlivými a lživými řečmi a spisy tak obecného jako i předního lidu proti císaři popouzeli; že nových jedovatých konfederací a nového krále volení původové byli; a že posavad jakožto lidé nepokojní, všeteční a bouřliví všecko zjevně i tajně bouřiti a nové v lidech proti císaři nenávisti rozněcovati nepřestávají. Protož že se za příčinou obecného pokoje do třetího dne z Prahy, do osmi pak dnů ze všeho království a k němu přivtělených zemí, a to na věčnost vypovídají. A jestli by kdo z nich jakýmkoli spůsobem buď v království se zdržovati neb kdykoli do něho se vrátiti, aneb kdokoli je přijímati a přechovávati se pokusil, obojí jednostejným právem že na hrdle trestáni býti mají. Datum v Praze 13. Decemb. 1621.
 2. Tak tedy kněží čeští (nebo německých ještě pro kurfirsta saského ušetřeno) z Prahy vyhnáni, kostelové jezuitům oddáni. A jaké tu pobožných lidí předěšení, jaké v svědomích svírání bylo, když své správce vyprovázeli a s nimi se žehnali, těžce se perem vypsati může.
 3. Byli pak v ten čas faráři pražskými tyto osoby:
  Z Starého města:
  Jiří Dikastus, u matky Boží před Týnem správce a konsistoře podobojích administrator, se dvěma kaplany, totiž Václavem Vittaciusem a M. Janem Lansmanem.
  M. Viktorin Vrbenský od sv. Mikuláše.
  M. Samuel Martinius od sv. Haštala.
  Jakub Jakobides od sv. Martina.
  Vít Jakeš od sv. Havla.
  Jan Lunacius od sv. Jiljí (brzo po smrti Havla Žalanského, muže v psaních vznešeného), i s kaplanem Janem Vršovským.
  M. Jakub Jacobeus od sv. Michala.
  Z Nového města:
  Vít Flagellus od sv. Jindřicha.
  Tobiáš Adalbertus od sv. Jindřicha.
  Matěj Etesius od sv. Vojtěcha většího.
  Matěj Janda od sv. Klimenta.
  Mikuláš Mařík od sv. Vojtěcha menšího.
  Jan Hertvicius od sv. Štěpána.
  Adam Klemens od sv. Václava.
  Jan Rosacius od sv. Mikuláše z Malé strany.
 4. Bratrští správcové, Jan Cyrillus konsistoře senior, a Jan Korvín a Pavel Fabricius, z částky již prvé ustoupili, z částky tajně v Praze zůstávali. Nebo posluchačů svých pospolu při osadě jednoho některého kostela neměli; ale ti rozdílně po celé Praze bydleli. Kteříž vidouce, že jak jim kaple Betlémská byla půjčena, tak někdy bude museti býti vrácená, vlastní kostel sobě na Starém městě u sv. Simona a Judy stavěti počali. Mezi tím pak jezuitského kostela, kterýž po vypovědění jich prázdný byl, užívati jim dovoleno, jehož po vzetí Prahy jezuiti hned se ujali. A když prvním strachem těch vojsk všecko naplněno bylo, i Betlém vyšturmován a zloupen, sami jich posluchači prosili, aby jich do Betléma nesvolávali, že se sotva kdo postaví, dokud ty bouřky nepominou; ale bouřky nepominuly, raději den po dni se množily; a tak kázání poodložená potom zase před se vzata býti nemohla.
 5. Že pak lid český svých kněží zbavený, kteříkoli německy rozuměli, k Němcům (kteříž ještě v svých nově za Rudolfa vystavených kostelích v Starém Městě u Salvatora a na malé straně u sv. Trojice svobodně kázali), se obracel: jezuiti za to majíce, že již i kurfista lépe rozdrážditi než to déle trpěti, naléhali na to, až i obdrželi, aby němečtí také kněží hned druhého roku 29. října ne (prý) vypovědíni ale milostivě (proti čemuž daremně doktor Hoë i sám kurfirst protestovali) propuštěni byli. I ustoupili němečtí také kněží z Prahy, M. Kašpar Wagner, M. David Lippach, Zikmund Šerercius, M. Fabián Nátus, vyprovázeni byvše z Prahy velikými houfy lidu, kterýmž potom na poli rozžehnávající kázání učinili, tak že od naříkání a pláče všudy se rozléhalo.

zpět na obsah - Další: Kněží z jiných měst vypovědíni