Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA LV.

Z Hory Kutny jak kněží vybyti

  1. Hora Kutna, první po Praze v království město i tím slovutné bylo, že ode sta let čistšího náboženství arciděkan tam bydlel. Tam s několika houfy rejtharů v létu 1622. 22. prosince přijev Vilím Vřesovec, jejich mincmistr, kostely jezuitům oddal a kněží té církve i ty, kteří z okoličných míst vyhnáni byvše, tam se shromáždili byli (a nejedni tam své vlastní domečky měli), k sobě povolal; kdež předhodiv jim kacířství, rebelii a nevím co víc, chtějí-li se do lůna. sv. církve navrátiti, se tázal; když odepřeli, služby církevní jim zapověděl a neuposlechnou-li, tvrdě hrozil.
  2. V následujícím pak roku 27. července na jezuitské toho vyhledávání, rozkázáno jim před západem slunce z města a z celého království v osmi dnech vyjíti. Vyšli tedy v počtu 21: Jiří Pauli (čáslavský děkan), Cyprián Pešín, Vít Jakeš, Václav Karion, Řehoř Vítů, Jan Kaibinius, Mikuláš Sebastus, Jan Mathiades, Jan Klaudián, Zikmund Těšík, Jan Jorám, Jan Mustupius, Tomáš Dentulín, Jan Přístrach, Jakub Martis, Jan Vysota, Jan Podolský, Zikmund Piscis, Jan Luxin, Mikuláš Novokolínský, Jiří Šiškář. Vyprovázeni byli od několika set měšťanů, kterýmž v poli kázaní čině Jan Mathiades, vykládal ta slova Kristova: "Vyháněti vás budou ze škol", a k stálosti jich s pláčem všeho toho shromáždění napomínal. Potom (an se i zpíváním i pláčem nebe rozléhalo) objímajíce a líbajíce se, Boží milosti se poroučeli.
  3. Jinde sotva kde to povoleno: aneb tajně byli vyháněni, aneb do vězení metáni, z kteréhož někteří po několika teprva dnech aneb měsících propouštíni a pod hrdlem z království vypovídáni; jiní smradem v vězení (jako se to Bohuslavovi Boldvinovi v Bydžově stalo) usmrceni bývali.

zpět na obsah - Další: Výpověď na vyhnání kněží ze všeho království