Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA LXXXIV.

Matiáš Borbonius, doktor

  1. Mezi odsouzenými byl vzácný a šťastný lékař, za tří císařů zemský doktor, Matiáš Borbonius; jehož když těmi bouřkami nevinným býti poznal kníže z Lichtenšteina, život mu vyprosil a sobě za životního doktora vzal. Což Jana Chrysostoma Šreple, císařského rychtáře, kterýž pěkného Borboniusova domu dostati usiloval a proto všecko zlé o Borboniovi mluvil, tak mrzelo, že nemoha jeho, jak chtěl, zkaziti, ani ďábelské k němu nenávisti v srdci tajiti, potkav ho od knížete se vracejícího na ulici města, pochopům ho kyjmi bíti a až do domu tak provázeti rozkázal. Což ač knížeti odporné bylo, však se Šreplovi nic za to nestalo.
  2. Ten doktor, ačkoli nedošel koruny mučedlnické, však mezi pravdy Boží vyznavače počten býti má. Nebo kolikrát koli s ním buď kníže neb od něho k tomu nastrojení lidé o proměnění náboženství opravdově mluvili, (mluvívali pak často), vždycky však nadarmo. Hodná jest paměti daná od něho Smečanskému odpověd; nebo když lahodnými slovy a z Veliké přívětivosti i objímáním jeho, aby římským katolíkem byl, žádaje řekl: "Ach můj milý Borboni, jak bys ty znamenitě katolické církvi a mnohých lidí spasení nápomoci mohl příkladem svým!" on spěšně nato odpověděl: "Nýbrž nic jistšího není, jako že by se velká škoda církvi Vaší stala, kdybych já k ní přistoupil."

    A když se na příčinu vzeptal, odpověděl: "Račte mi věřiti, m. p., že tak mé svědomí outlé jest, že žádnou věcí ničehož odporného strpěti nemůže. Jestliže bych tedy proti svědomí přestoupil, nic bych očekávati od něho nemohl, než že by mne hryzlo, trápilo, mučilo i na zoufání přivedlo. A já s naříkáním a strachem z světa sejda, byl bych příčinou, že by se jiní mým příkladem káti a toho varovati učili." Tak nepohnutého vida, v nenávist ho vzal a s jinými v létu 1628. z země vypověděl.

  3. A tak se přestěhoval Borbonius do Polska, kdež od Vladislava, královského syna, (potom krále) za doktora užíván byl. V Prusích v městě Toruni život dokonal, téměř sedmdesátiletý stařec, léta 1629. 16. prosince.

zpět na obsah - Další: Páni moravští zjímáni