Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA LXXXVI.

Václav z Bítova, rytíř

  1. Z počtu těch byl Václav Bítovský z Bítova, na Bystřici pod Hostýnem a Prusinovicích, jeden z direktorů moravských, kteréhož potom Fridrich dvorským hofrichtýřem markrabství Moravského učinil. Ten když léta 1633. v Marcích byl jat a do Moravy odeslán, na poručení kardinála z Ditrichšteina (kterýž úhlavní proti němu hořel nenávistí) mučen, a široce o těch i jiných věcech examinován, daremně však; naposledy pod meč odsouzen byl, a tu smrt v Brně na popravním theatrum, před rathauzem k tomu připraveném statečně podstoupil.
  2. Kdy by byl kdo směl k němu přijíti anebo ho k smrti doprovoditi, měli bychom beze vší pochybnosti, co by nám a potomkům na příklad psáno bvti mohlo; nebo muž byl statečný a udatné mysli. A ačkoli někdy (jakž při takových lidech bývá) nalézali se při něm mnozí výstupkové, však on v exilium cele se na čítání a rozjímání svatého Písma vydav, tak se byl v ctnostech pravého křesťanství vypuléroval, že při něm nic viděti nebylo, jen život čistotný, pobožný, středmý, na žádost Boží slávy a vlastního spasení všecky snažnosti vynakládající. Ale že když se v ruce nepřátelům dostal, po všecken čas vězení jeho žádný k němu přístupu neměl mimo jakés hloupé (jakéž mu k službě naschvál zanecháno bylo) pachole, a že když na smrt vyveden byl, hřmotem bubnů a zvukem trub všecko ohlušeno bylo, že žádný nic z jeho mluvení zaslechnouti nemohl, nic o tom psáti nelze. Z psaní však jeho, kteréž k manželce své, rozžehnávaje se, učinil a z jeho, když k smrti šel i smrt podnikal, povah, vidělo se zřejmě, že v něm, jakáž na mučedlníka náleží, i stálost i moc dobré naděje se skvěla.

zpět na obsah - Další: Statkové pánům pod obojí pobráni