Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA XCI.

Artikulové vypsaní z instrukcí, hejtmanům krajským v létu 1624. měsíce července daní

 1. "Artikulem prvním stavují se všecky živnosti všechněm těm, kteříž by se s císařem v náboženství srovnati odepřeli.
 2. Zapovídají se jednomu každému v domích jich slova Božího kázaní dopouštěti. Item křest i oddavky pod pokutou 100 zlatých. Těch kdo by neměl, ten aby půl léta v vězení zůstával. Item kdo by evanjelického praedikanta u sebe přechovával, aby hrdlo i statek tratil.
 3. Aby dosazený do obce kněz katolický žádného nekatolického člověka k hrobu neprovázel; důchod však knězi aby přece šel.
 4. V svátky katolické kdo by co dělal, vozil neb prodával, takový každý aby do vězení vzat byl a odtud nevycházel do složení pokuty 10 zl.
 5. Podobně kdo by v svátky v čas mše v domích šenkovních se nacházel, aby do vězení bráni a pokuty 10 zlatých skládati povinni byli; hospodář pak neb šenkýř dvojnásobně aby byl pokutován.
 6. Kdo by kázaní katolického svého kněze valchoval, item v domě svém kacířské služby konati povoloval, ten aby z města byl vypovědín, statek pak jeho k ruce císaři obrácen.
 7. Pro masa jedení v pátek neb v sobotu, item v postě neb v suché dny a vigilie bez dovolení arcibiskupa, pokuty 10 zlatých.
 8. Který by hospodář v každou neděli a v svátek k mši nešel, bohatý 4 zlaté, chudší 2 libry vosku k záduší má propadati.91.1
 9. Mládež po všech městech a vsech aby byla popsána. Ti, kdo by kde v místech nekatolických na učení syny své měli, odtud aby je o Všech Svatých nejprv příštích pod pokutou bohatší 50 kop, a chudší rodiče 25 kop míšenských dostavili.
 10. Kdo by v domích pokoutně mládež učil, tomu všecky jeho věci ať jsou pobrány a on popravní osobou pryč vyveden.
 11. Kšaft člověka žádného moci žádné míti nemá, leč toho, jenž by katolický byl.
 12. Nižádné napotom děti, ani sirotci, k řemeslům jakýmkoli ať nejsou přijímáni, leč se prvé k víře katolické dají zapsati.
 13. Kdo by něco neslušného o Bohu, o blahoslavené rodičce jeho, i všech svatých, item o řádích a ceremoniích církevních, potom o slavném domu rakouském mluvil neb zpíval, ten má beze vší milosti hrdlo i statek ztratiti.
 14. Každý soused co by posměšného a proti náboženství katolickému potupného na domu svém i vnitř malováno měl, to ihned pod pokutou 30 zlatých zamazati dal. Podobně co kde na branách vytesáno neb malováno jest, ať jest vylámáno a zamazáno. Na těch pak místech Boží umučení a jiná starodávní pobožná malování aby byla.
 15. Chudí, kteří by ve špitálích k víře katolické do Všech Svatých tohoto roku 1624. se obrátiti nechtěli, takoví ať žádní napotom tam trpíni nejsou, ani jiní se nepřijímají. A na tom J. M. C. jistá vůle naplněna bude.

  Karel z Liechtenšteina.

  Ale to veřejné a všechněm obecné bylo. Přidáme obzvláštní některé příklady, z kterýchž tisíciřemeslného satana umění snáze se spatřiti moci bude.

zpět na obsah - Další: Reformací Pražská