Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -

KAPITOLA XCII.

Reformací Pražská

 1. Hned po vzetí Prahy došedše na svá místa rychtářové císařští, obsílali před sebe měšťany katolické a jich se pod věrou vyptávali, aby každý o každém podobojím měšťanu, co kdy od něho nějak svévolně promluveno slyšel neb činěno viděl, pověděl. Kdež, co kdo proti komu podle pravdy neb chuti povídal, to jako by s nebe bylo, přijali; a to potom nejednomu, i všelijak nevinnému, nejedněch těžkostí i smrti příčinou bylo.
 2. Jiným měšťanům, kteříž na milost se přijaté věřili, (léta 1624. dne 23. února) přečtena výpověď, že skrze své rebelství statky ztratili; císař však že jim všeho pobrati nemíní, ale aby každý na pomoc té války díl statku svého vydal. Tu tedy pod přísahou šacovati se musili, a podle jednoho každého vlastního vyznání, aneb také podle, jak by kdo mnoho peněz měl, domnění, ukládána na každého milosti císařské výplata, (kterouž "pardon" jmenovali), sto, dvě stě, tisíc, dva, tři, šest tisíc a t. d. k složení buď hned, buď na jisté terminy.
 3. Zapovědíno za tím (15. dubna), aby žádnému, kdo by katolickým nebyl, městského práva dáváno nebylo; kteří pak od léta 1618. městská práva přijali, těm řemesla i handle zapověděli. Skrze což někteří k zemdlení i k odpadlství, jiní k nouzi a chudobě přivedeni jsou.
 4. Brzo potom, 29. máje, přivěšeni byli ke dveřům rathauzu všech tří měst otevření listové tito:

  Jeho M. knížecí ráčil jest tomu vyrozuměti, kterak mnozí praedikanti, i předešle vypovědění i jiní v městech pražských se zdržující, po domích, zahradách, vinicích atd. s některými osobami své postranní schůzky mívají, káží, čtou, zpívají, tím lid v dobrém rozpakují, k zlému pozdvihují a bouří; čehož J. M. knížecí proti jistému poručení J. M. C. pro mnohé znamenité příčiny, a zvláště pro čerstvý příklad té podobné, na onen čas pod podobným provozování domnělého náboženství praetextem, začátečně v městech Pražských povstalé rebelie, přehlédati nesluší a nenáleži. Protož ráčí na místě J. M. C. poctivému Františkovi Ostrstokovi z Ostrstoků, J. M. C. rychtáři starého města. pražského, o tom dostatečně poroučeti; aby jakž sám tak i skrze jiné k tomu od něho nařízené na to obzvláštní pozor dal: Předně, kde by koli, v kterém koli městě dověděl se, buď že by od někoho z praedikantů kázáno, aneb od někoho jiného čteno, zpíváno, a sice jaké koli jiné exercitium pod týmž titulem náboženství krom kostelů provozováno bylo, ihned do téhož domu, jakýž by a číkoliv byl, přijma k sobě náležitou gvardii, šel, osoby ty za kněží se vydávající, v témž domě zastižené, jako i kdekoli jinde, kdež by se koli kterého takového praedikanta uptati neb jej, natrefiti mohl, se ujal, jej dostatečně ujistil a náležitým arestem opatřil, osoby pak jiné při tom zastižené na kancelář poznamenané podal. Tolikéž, poněvadž až posavad v týchž městech Pražských po domích, placech a ulicech všelijaké nové, od církve svaté nepřijaté, náboženství pravému odporné pikhartské písně, a pod titulem žalmů složení rytmové, jakož od žákovstva ze škol tak i od jiných lidí vůbec se zpívají, to zastaviti, přetrhnouti a takových žádných mimo jiné pobožné, křesťanské a od starodávna od církve sv. přijaté a schválené písně zpívati nedopouštěl. Nic méně také zpráva se činí, že někteří školmistrové kalvínské i jiné sekty v některých domích lidi mladé k sobě na učení přijímají, je od nadepsaného náboženství katolického odvozují a v odporném štemflují, posazují, i jinak k roztržitostem mnohých příčin podávají: na takové, kdo jsou kteří, kde a odkud, se vyptati, je pořádně poznamenati, a tolikéž na kancelář českou přednésti a oznámiti hleděl. Vědouce, že v tom jistá vůle J. M. C. naplněna bude."

 5. Následovala za tím 13. Sept. jiná a mírnější výpověď, kterouž Pražanům (po zaplacení "pardonu") císařská přízeň a privilegií potvrzení jest ohlášena, čímž však obojím nedlouho se těšili. Nebo ať mlčím o ustavičném pro náboženství škrabuňku, vyšlo po roce od úředníků zemských k úřadům pražským takové poručení: "Nejvyšší páni úředníci a soudcové zemští jmenem a na místě J. M. C. ráčí skrze zřízené své komisaře konšelům menšího města Pražského poroučeti, aby oni všech obyvatelů téhož města, kteříž katolického náboženství nejsou, před sebe na rathauz povolali a jim jistou J. M. C. vůli v známost uvedli, k přijetí náboženství katolického napomenuli a měli a těm, ježto by nad jiné tvrdošíjnější a urputnější byli, oznámili, jestliže by k náboženství katolickému přistoupiti nechtěli, tedy že netoliko měštanství, ale také i všechněch živností svých zbaveni býti mají. Usouzeno v kanceláři České 13. Febr. léta 1626."
 6. Léta nastalého 1627. nařízeni byli od císaře nad náboženstvím nejvyšší komisaři, jejichž jména výše (v kap. XLIX.) jsme položili. Ti apoštolství své od Pražanů počíti chtíce, poslali 27. března hejtmanům měst Pražských nařízení své, v němž mnohými slovy vypsali, jak veliká jest císařská o spasení poddaných svých péče, jak veliká při kněžích pobožnost, umění, horlivost, bedlivost, a jak jich po Praze i po všem království všudy hojnost, item jak veliká a divná proti kacířům tichost a snášelivost, naproti tomu pak kacířů neustupná vzpoura a zatvrdilost. Protož že již J. M. C. a oni něco jiného před sebe vzíti opravdově musejí, poroučejíce, aby každý všecky měšťany v poručeném městě dal sepsati a sepsané jim pánům komisařům odvésti, to pak jich popsání aby bylo na čtyry díly rozdělené. V prvním řádu aby byli katolíci zrození; v druhém, před tím prvé učinění; v třetím, kteří katolíky býti připovídají; v čtvrtém, kteříž zatvrdilými jsouce, odpírají.
 7. Hejtmané takové mandáty císařským rychtářům dali, a oni setníkům a desátníkům, kteříž dům od domu chodíce, hospodáře a hospodyně, pacholky a děvky i všecky podruhy examinovali, a na to se, k kterému kdo tomu řádu chce zapsán býti, ptali i zapsali.

  Spraveny tedy jsou ty rejstra a komisařům přednešeny, kteříž v prvním, druhém i třetím řádu mimo naději méně jich nalezše, co by v takovém množství kacířů činiti bylo, aby zase vzbouření nějakého nebylo, pečlivě myslili. Až to usoudili, aby přednější hlavy, muži, na něž jiní pozor mají, oddáleny a z země vypovědíny byly.

 8. Počátek tedy učinili na čtyrech počestných šedivých osobách, měšťanech staroměstských, proti nimž taková vynešena byla výpověď:

  "Ráčili jsme s velikou nelibostí tomu srozuměti, kterak v Starém městě pražském mnozí obyvatelé nekatoličtí, měvše sobě od J. M. C. milostivé poručení v příčině religie, t. j. aby všickni dadouce se z bludů sektářských vyvésti a pravé spasitelné katolické víře dobře vynaučiti, k též sv. římské katolické víře v jistém terminu (t. j. do velikonoci již pominulé) spasitelně přistoupili, mnohokráte v známost uvedené: oni v zaslepenosti své urputně trvajíce a všelijakých neslušných, netrefných, jen k průtahu této samospasitelné reformací vedoucích výmluv a úskoků užívajíce, naposledy tím zavírají, že od svého navyklého náboženství (ježto ničemně zavedeni v bludích sektářských vězí) nikoli odstoupiti nemíní, tudy jiným na sobě veliké pohoršení dávajíce, tak že mnozí, kteříž by se sice snáze napraviti dali, na ně se ohlédajíce, takovým zlým zarputilosti příkladem od obrácení se z domnělého na pravé svaté náboženství hrubě dlouho zdržováni jsou. Mezi kterýmiž urputnými sektáři za přední jako vůdcové býti se poznávají Jan Teodor Sixt, Jan Pelhřimovský, Abraham Anjel a Jan Jakub Heyden.

  Protož ráčí Jich M. páni komisaři jmenem a na místě J. M. C. urozeného pána Joachyma Slavatu napomínati, aby on při J. M. C. rychtáři, též purkmistru a radě Starého města pražského to skutečně nařídil, aby výš jmenovaní na rathouz povoláni, a jim na konec oznámeno bylo, že se jim ještě poslední peremptorní termin do posledního dne července ukládá, tak aby do toho dne k nadepsané víře sv. katolické římské opravdově přistoupili a hodnověrně od zpovědníka svého psané vysvědčení Jich Milostem přinesli, anebo se ihned vyprodali a nejdéle do západu slunce (téhož 31. Julii) odsud odstěhovali, již napotom všech měst Pražských i celého království Českého do konce prázdni byli, leč by na sebe co horšího dočekati chtěli. A pokudž by tak brzy statků a jmění svých prodati nemohli, dovoluje se jim, některé jiné, však katolické osoby zříditi a zplnomocniti, skrze něž by se to speněžiti a za nimi poslati mohlo; sami pak přece téhož dne aby se odstěhovali.

  Avšak před tím ještě přidržáni býti mají, všecka svá jmění v pořádné poznamenání uvésti, kteráž ošacována a odtud všelijaké dluhy jejich (i pardon za rebelství, zůstává-li kdo ještě v reštu), platiti, až i na pomoc placení dluhů obecných města odtud jistá quota vzata býti má. Naposledy pak jiným nekatolickým Pražanům, aby v těchto čtyř osob výstrahu vezmouce, sobě usmyslili, napomenutí učinili a t. d." Datum 12. července 1627.

 9. Vypovědění tito suplikací sepsavše, že krátký termin, v němž svých věcí nebudou moci rozprodati, naříkali, a aby prodloužen byl, žádali. Načež jim odpověď 23. Julii dána, a prosba jich za smýšlenou pouhou eluzí jim počtena; protož aby na konec věděli, že jak oni tak jiní všickni to, což vyměřeno jest, podnikati musejí. Doloženo nic méně, chtějí-li terminu, že se jim dá do dvou neděl, však aby slíbili v tom času vynaučiti se, anebo do vězení jíti. Čímž předěšeni byvše, pospíšili vyjíti, manželek zanechavše pro vyřízení ještě věcí.

  Ale i na ně hned také výpověď vyšla 28. aug., že ta nikdy J. M. C. mysl nebyla, aby manžely rozlučovati měl, protož aby každá, nechce-li katoličkou býti, za mužem svým vandrovala.

 10. Podobným spůsobem i s jinými přednějšími měšťany zacházíno, tu více, tu méně, někdy 70 osob pojednou vypovědíno, až tak některé sto jich vyhnavše, přestali, v naději, že ostatek lidu snáze budou přehnati moci, jakž se i stalo. Ti zajisté vězením a jinými obtížnostmi, jakéž se hned při jiných městech vypisovati budou, k veřejnému odpadlství (kromě málo některých, ježto se ustranili) přinuceni byli.

  A tímť spůsobem lidná ta a mocná Praha, až dotud vždycky papežem zhrdavši, bezděky a násilně podmaněna jsouc, Antikristu lehnouti musela.

zpět na obsah - Další: Reformací v Hoře Kutné