Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Karel Tieftrunk

Dějiny Matice České

Od počátku leta 1831 až do konce l. 1880.

Předmluva

O původu Matice České

(Společnosť Česká tak řečená; pokusy o zřízení Společnosti České až do roku 1818; pokus nový r. 1818. Národní Museum a jeho prvotní péče o jazyk český; snahy o rozšíření její. Založení Časopisu Musejního a působení jeho; o realním slovníku encyklopaedickém; přičinění Palackého v obojím ohledu. O konečném zřízení Sboru Musejního pro vzdělání řeči a literatury české dne 1. ledna 1831. Závěreční úvaha.)

Doba I. - Od roku 1831-1834. Počáteční činnosť Matice České.

(Provolání Sboru ze dne 1. ledna 1831. O prvním zřízení Sboru; přední příznivci Matice České. Vlastenecké listy ke Sboru od far. Šim. Vrány a prof. Jos. Chmely i odpovědi jeho. Vyzvání Sboru ke stavům vyšším. První zakladatelé a dárci Matice. Zpráva Sboru o prvním roce 1831 a účastenství k Matici v prvních čtyrech letech. O správě jmění matičného. První literarní činnosť Matice: Musejník, Hlasy vlastencův, Palackého Přehled nejv. důstojníků a nejv. úředníků atd., Domácí lékař. Péče Sboru o větší platnosť českého jazyka ve školách. Nepřátelství proti Matici. Šafařík povolán do Prahy. Úvaha.)

Doba II. - Od roku 1835-1840. Kterak první základ k vědecké literatuře položen.

(Správa Sboru. O prvním kuratoru Matice Č. knížeti Kinském a o nástupci jeho Hanuši hraběti Kolovratovi. Počet členův a finanční stav Matice. Slabé účastenství k Matici a příčiny jeho. O literarní činnosti Sboru, jmenovitě o vydávání Jungmannova Slovníku a Šafaříkových Starožitností Slovanských. O důležitosti těchto děl pro literaturu českou. Peněžní nesnáze Sboru Matičného. O vlasteneckém daru Jungmannovi za vydání Slovníku; o příspěvku vlastenců českých na lyceum v Pressburce. Odpověď na pamětní spis, Sborem r. 1832 k vyšším místům podaný o českém vyučování. O řádu, další literarní činnosti Matice České vyměreném.)

Doba III. - Od roku 1841-1851. Rozkvět Matice České.

(Povaha doby. Hanuš hrabě Kolovrat vzdal se kuratorství, Jan Norbert rytíř Neuberk nástupcem jeho. Změny ve správě. Nové provolání k národu od 15. prosince 1841. Rozšíření Sboru a správy Matice. Počet zakladatelů v rozličných letech této doby. O stavu základního jmění. Příčiny zmáhání se Matice České. Literarní činnosť Matice: zvelebení Časopisu Musejního a další jeho změny; Viktorina Kornela Knihy devatery, Výbor z líteratury České I., Všeobecný Rostlinopis, Život Viléma z Rosenberka, Čelakovského spisy básnické, Dějiny národu českého, Historie literatury české, Komenského Didaktika, Dějiny university pražské atd. Další literarní záměry Sboru. O poctách Maticí vypsaných. O pěstování kritiky. Péče Sboru o spisovný jazyk a pravopis. O českých přednáškách na universitě. Zásluhy Sboru o jazyk úřední a literaturu školskou. O darování a vyměňování spisů matičných. První odkazy Matici učiněné. Vyřízení otázky o vydávání encyklopaedického slovníku.)

Doba IV. - Od roku 1862-1860. Čas těžkých protivenství Matice.

(Jak působil nový stav politický na literaturu a Matici Českou. Časté změny ve Sboru a příčiny jejich. O původu prvních statut matičných; toku 1853 bylo Sboru je předložiti k vyššímu stvrzení. Činnosť Sboru obmezena; dlouhé provisorium Musea i Matice až do r. 1861. Správa finanční; schodek v základním jmění z roku 1850 a 1851 a spor z toho s Palackým. Počet zakladatelův a stav finanční za té doby. O činnosti literarní: vydávány Živa a Památky vedle Časopisu Musejního; Matice vydávala spisy buď nákladem nebo pomocí. Jakou měrou Sbor konal censuru na některých spisech. O počátečním vydávání Shakespearových děl v překladu českém. Ochablosť obecenstva naproti literatuře a hlavní příčina její. Realistický směr doby. Jak Sbor k němu se zachoval. Některé návrhy v příčině realního vzdélání činěné Sboru. O spisech, jichž Sbor zakladatelům v levné ceně poskytl. Darování a vyměňování knih matičných. Závěreční úvaha.)

Doba V. - Od roku 1861-1880. Nový rozvoj Matice České

(Úvaha o prospívání národnosti české. O schválení statut musejních, o ustanoveních Matice České, o instrukcích a novém jednacím řádu Sboru Matičného. O členech dopisujících. Některé změny ve Sboru až do r. 1870. Zřízení Sboru širšího. Další osobní proměny ve Sboru až do roku 1880; nynější stav Sboru. O změnách učiněných ve správě Matice České. O správě finanční; doplnění fondu na 100.000 zl. a odkazy. Počty zakladatelů v jednotlivých letech. O vkladech ročních a fondu matičném. Literarní činnosť Matice za této doby: o časopisech a jiných spisech Maticí vydaných nebo podporovaných, jmenovitě o překladu dramat Shakespearových, o Výboru z lit. čes. (II. d.), o Dějinách národu Českého, Dějepise Prahy, Sbornících a j. Přehled literarní činnosti za každého roku. Porady o atlantu, zeměpise a p. Nadace "Lípový věnec". O Sboru širším a působení jeho. Památky staré literatury české. Darování a vyměňování knih matičných ku prospěchu národního vzdělání a literarní vzájemnosti slovanské. Poctění mužův o Matici a literaturu zasloužilých. Péče Sboru o zvelebení Musea. Závěrek.)

Přílohy

Příloha A

(Ke straně 24.)

Příloha B.

(Ke straně 77.)

Příloha C.

(Ke straně 181.)

Příloha D.

(Ke straně 182.)

Příloha E.

(Ke straně 184.)

Příloha F.

(Ke str. 186)

Příloha G.

Příloha H.

Příloha Ch

Rejstřík

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V,W Z Ž

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (740 kB) ]