Česká čítanka - Tomek- Děje české -

Vácslav Vladivoj Tomek

Děje království českého

Knihy První - O nejstarších obyvatelích země české

(Do r. 451 po Kristu.)

§.1. - Bojové

§.2. - Markomani

Knihy Druhé - Od přistěhování Čechů až do smrti knížete Boleslava II

(Od roku 451 až do 999.)

§.3. - Příchod a osazení Čechů.

§.4. - Obyčeje a řády prvotních Čechů

§.5. - Samo

§.6. - Krok, Libuše, Přemysl

§.7. - První Přemyslovci. Války s Karlem Velikým.

§.8. - Neklan a Vlastislav. Války s Ludvíkem Německým.

§.9. - Bořivoj. Spytihněv I.

§.10. - Vratislav I. Svatý Vácslav.

§.11. - Boleslav I.

§.12. - Boleslav II.

§.13. - Stav a spůsob věcí českých za Boleslavů a jich nástupců

Knihy Třetí. - O knížatech čili vévodách země české od smrti Boleslava II.

(Od roku 999 až do 1197.)

§.14. - Zmatky domácí po smrti Boleslava II.

§.15. - Jaromír a Oldřich

§.16. - Břetislav I.

§.17. - Spytihněv II.

§.18. - Vratislav II (král Vratislav I).

§.19. - Konrad. Břetislav II.

§.20. - Bořivoj II.

§.21. - Svatopluk

§.22. - Vladislav I.

§.23. - Soběslav I.

§.24. - Vladislav II (král Vladislav I).

§.25. - Fridrich a Soběslav II.

§.26. - Fridrich. Konrad Otto. Vácslav. Přemysl. Břetislav III kníže i biskup

§.27. - Změny ve stavu země do konce 12. století

Knihy Čtvrté - Králové čeští od Přemysla I až do smrti Jana Lucemburského.

(Od roku 1197 až do 1346.)

§.28. - Král Přemysl I.

§.29. - Král Vácslav I. Jednooký. Poměry ve stavu země a národu za jeho času.

§.30. - Války krále Vácslava s Fridrichem II rakouským a různice s císařem Fridrichem II.

§.31. - Vítězství nad Tatary

§.32. - První spojení Rakous s Čechy. Vzbouření Přemysla syna Vácslavova.

§.33. - Přemysl Otakar II stal se vévodou rakouským. Válka s Uhry o Štyrsko.

§.34. - Král Přemysl Otakar II. Proměny v zemi za jeho času.

§.35. - Šíření říše České za Přemysla Otakara II.

§.36. - Přemysla Otakara II pád a zahynutí

§.37. - Poručníkování Otty Brandenburského

§.38. - Vládařství a pád Záviše z Falkenšteina

§.39. - Vácslav II, král český a polský

§.40. - Vácslav III.

§.41. - Král Rudolf I.

§.42. - Jindřich korutanský

§.43. - Počátky panování krále Jana. Bouře stavovské.

§.44. - Výboje krále Jana. Úpadek země pod jeho vládou.

§.45. - Dvouleté vládařství Karlovo. Rozstrk mezi ním a králem Janem

§.46. - Stálé spoluvládařství Karlovo vedlé krále Jana.

Knihy Páté - Od nastoupení Karla IV až do obležení Prahy králem Sigmundem.

(Od roku 1346 až do 1420.)

§.47. - Obrat v dějinách českých od času Karlova.

§.48. - Karel IV až do vydání zlaté bully v říši německé.

§.49. - Od vydání zlaté bully až do smrti Karla IV.

§.50. - Král Vácslav IV. Rozepře jeho s arcibiskupem Janem z Jenštejna.

§.51. - Rozepře krále Vácslava s panstvem a s příbuznými.

§.52. - Jan Hus. Rozepře o spisy Wiklefovy až do koncilia Pisanského.

§.53. - Hus sprotivil se arcibiskupu a papeži. Odsouzení jeho v Kostnici.

§.54. - Odpor Čechů proti koncilii Kostnickému. Vzbouření proti králi Vácslavovi a smrt jeho.

§.55. - Vládařství královny Žofie a Čeňka z Wartenberka.

§.56. - Vzbouření proti králi Sigmundovi. První výprava křížová proti Čechům.

Knihy Šesté - Od korunování krále Sigmunda až do zahynutí krále Ludvíka u Muháče.

§.57. - Bitva před Vyšehradem. Vítězství Žižky a Pražanů nad stranou královskou

§.58. - Sněm Čáslavský. Křížové tažení k Žatci. Druhá výprava krále Sigmunda do Čech.

§.59. - Různice a války mezi stranami českými až do míru Vožického.

§.60. - Vítězství u Oustí a u Tachova. Pleny v okolních zemích.

§.61. - Útěk Němců u Domažlic. Jednání Čechů s konciliem Basilejským.

§.62. - Přemožení Táborů. Zavření kompaktat a přijetí císaře Sigmunda za krále.

§.63. - Panování císaře Sigmunda.

§.64. - Král Albrecht.

§.65. - Čechy bez vlády až do dobytí Prahy od Jiřího z Poděbrad.

§.66. - Jednota Strakonická. Jiří Poděbradský správcem zemským.

§.67. - Král Ladislav.

§.68. - Král Jiří. Utvrzení jeho v panství českém.

§.69. - Rozepře mezi králem Jiřím a stolicí papežskou. Vzbouření jednoty Zelenohorské.

§.70. - Válka mezi Jiřím a Matiášem.

§.71. - Král Vladislav II.

§.72. - Král Ludvík.

Knihy Sedmé - Čechy pod panovníky rodu rakouského až do bitvy Bělohorské.

(Od roku 1526 až do r. 1620.)

§.73. - Král Ferdinand I. Prvních 20 let jeho panování.

§.74. - Vzbouření stavů pod obojí roku 1547.

§.75. - Pozdější panování Ferdinanda I.

Císař Maximilian II. - §.76.

§.77. - Císař Rudolf II. Stav země za nejdelšího času jeho panování.

§.78. - Bouře ku posledku panování Rudolfova.

§.79. - Císař Matiáš. Vzbouření stavů protestantských roku 1618.

§.80. - Císař Ferdinand II. Vzdorokrál Fridrich falcký. Bitva na Bílé hoře.

Knihy Osmé - Od bitvy na Bílé hoře až do ústavného diplomu císaře Františka Josefa.

(Od roku 1620 až do 1860.)

§.81. - Převraty v Čechách po bitvě Bělohorské až do vypovědění protestantů.

§.82. - Waldštein. Válka se Švedy a Sasy. Mír Pražský.

§.83. - Císař Ferdinand III. (Ferdinand IV.)

§.84. - Stav země české po třidcetileté válce.

§.85. - Císař Leopold I.

§.86. - Josef I.

§.87. - Císař Karel VI (král Karel II).

§.88. - Marie Terezie. Zmenšení koruny české válkou o dědictví rakouské.

§.89. - Změny ve stavu země české za Marie Terezie. Válka sedmiletá. Válka o bavorské dědictví.

§.90. - Císař Josef II.

§.91. - Císař Leopold II.

§.92. - Císař František I.

§.93. - Císař Ferdinand I (král Ferdinand V). Bouře roku 1848.

§.94. - Císař František Josef.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (1133 kB) ]