Česká čítanka - Polo- Milion -

Marco Polo

Milion

Úvod

KNIHA I. - a počínají sě prvnie knihy páně Markovy Pavlova z Benátek o divných věcech vlastí navzchodslunečných.

A najprvé kterak a proč pan Mikuláš Pavlův z Benátek a pan Matúš šli jsú do krajin na vzchod slunce, kapitola prvá.

Kterak krále velikého taterského došli jsú.

Kterak u toho krále milost nalezli, kapitola III.

Kterak je ten král poslal k římskému papežovi, kapitula čtvrtá.

Kterak jsú čekali v Benátkách volení papeže, kapitola pátá.

Kterak jsú sě vrátili k taterskému králi, kapitola šestá.

Kterak jsú od něho přijati, kapitola sedmá.

Kterak Markus, syn pana Mikuláše, rostl v milosti před králem, kapitule osmá.

Kterak po mnoho časieh obdržali jsú od krále, aby sě domův vrátili, kapitola devátá.

Kterak sě do Benátek vrátili, kapitule desátá.

Popsánie vlastí na vzchod slunce a prvé o Menší Armenii, kapitule jedenástá.

O tureckéj vlasti, kapitole dvanástá.

O Větší Armenii, kapitole třinástá.

O vlasti Zorzany

O království mosulském, kapitola XV.

O městě Baldachum, kapitola XVI.

O městě Taurisii, kapitola XVII.

O divu přenesením jedné hory, kapitola XVIIl.

O vlasti porskéj, kapitule devatenástá.

O městu Yasdy, kapitule dvacátá.

O městu Krerman, kapitule XXItá.

O městu Kamandu a o vlasti Reobarle, kapitole XXIItá.

O rovni, jenž slove Formosa, kapitola XXIIItá.

O vlasti mezi městem Kormos a městem Krerman, kapitule dvacátá čtvrtá.

O druhé vlasti, jenž jest mezi městem Krerman a mezi Kobynam, kapitule XXVtá.

O městu Kobynan, kapitole dvacátá šestá.

O vlasti Tymochaym, kapitule XXVIItá.

O jednom ukrutníku, jenž slove Stařec.

O smrti toho starce a o zrušení města, XXVllltá.

O městu Sopurgam, kapitule třidcátá.

O městě Balach, kapitola XXXI.

O hradu Tajtam a jeho krajinách, kapitola XXXIl.

O městě Scassem, kapitola XXXIII.

O zemi Balascie, kapitola XXXIV.

O zemi, ješto slove Bastia, kapitole XXXVtá.

O zemi Tesymur, kapitule XXXVItá.

O zemi Bochayn, kapitule XXXVIItá.

O zemi Kastor, kapitole XXXVIIltá.

O městu Samaritam, kapitola XXXVIIIItá.

O zemi Kartaym, kapitule čtyrycátá.

O zemi Kotam, kapitule XXXXltá.

O zemi Peym, kapitule XXXXIItá.

O zemi Ciarciam, kapitule XXXXIII.

O městu Lop a o velikéj púšči, kapitola XXXXlllltá.

O městu Sachion, kapitule čtyrycátá pátá.

O zemi Kamul, kapitule XXXXVItá.

O zemi Tyntintalas, kapitule XXXXVIItá.

O zemi Suttur, kapitola XXXXVllltá.

O městu Kapycion, kapitule XXXXVllltá.

O městu Ezyna, kapitole padesátá.

O městu Karokoram, kapitole padesátá prvá.

O prvném králi taterském, jenž slul Chynchyš, kapitule Ldruhá.

O bití Tateruóv s tiem králem, kapitule LIIItí.

O číslu a o porážtě Taterských, kapitole LIIIItá.

O obecným obyčeji taterským a o mnoství žen, kapitole padesátá pátá.

O odění taterském, kapitole padesátá šestá.

O obecným pokrmu taterském, kapitole LVII.

O modlosluhování, kapitule LVIII.

O udatnosti, kapitule padesátá VIIIItá.

Tuto o řádu jejich, kapitole šedesátá.

O súdech taterských, kapitule šedesátá prvá.

O poléch a oráni Barguij, kapitole LXdruhá.

O království Ergymul, kapitole LXIIItí.

O zemi Egrygaya, kapitole šedesátá čtvrtá.

O zemi Tengut, Gog a Magog, kapitole LXVtá.

O městu Czyandu a o královském lesu, LXVI.

O miestech modloslužných, kapitola LXVII.

KNIHA II.

Počínají sě knihy druhé o moci a velebnosti Kublajových krále taterského.

Kterak Najam proti králi Kublajovi směl sě protiviti, kapitole druhá.

Kterak sě král Kublaj připravil, kapitole třetí.

Kterak jsú sě spolu bili, kapitole čtvrtá.

O smrti Najamově, kapitule pátá.

Kterak král Kublaj Saracénóm přemlknúti kázal, že jsú směli haněti Spasitele, kapitola šestá.

Kterak daruje veliký kám rytieře své, když vítězstvie obdržie, kapitule sedmá.

O dvornosti krále Kublaj, kapitola osmá.

O divném paláci, jenž jest v Kambalu, a divnej rozkoši, kapitola VIIIItá.

Popsánie toho města Kambalu, kapitola desátá.

O předměstí a o velikém kupectví, kapitola Xltá.

Kterak velikého kám střehú, kapitole dvanástá.

O poctivém hodování jeho, kapitole XIIltá.

O slavnosti králových narozenin a o nádheře šatstva jeho dvorních vojáků kapitola XIV.

O druhém velikém hodu února měsiece kapitule XVtá.

O divokém zvěřě, ješto lovci posielají v jisté časy roku k dvoru velikého krále, kapitola XVI.

O lviech, o levhartiech a orlicích etc. k lovu zučených, kapitule sedmnástá.

O velebném lovu králově, kapitola XVIIItá.

O lovu ptactva, kapitule XVIIIItá.

O jeho divných staniech, kapitule XX.

O rázu peněžném velikého kám, kapitola XX.

O dvanásti vladařích jeho zemi, kapitola XXltá.

O množstvi stanovišč, kapitule XXIItá.

O opatrnosti a o vzásobení proti neplodným a drahým letóm a o slitování nad chudémi, kapitole XXIII.

O tom pití, ješto miesto vína dělají, kapitola XXIIIItá.

O kameni, jenž hoří jako drva, XXV. kapitole.

O velikéj řěcě, jížto ději Pulystanghynet, a o krásném mostu téj řěky, XXVI.

Krátké popsánie jednéj cesty téj vlasti.

O království Kamffuga, kapitole dvacátá VIII.

O hradu Kaykuy, a kterak král z toho hradu zrádně jat byl a vydán popu Janovi, XXVIIII.

O velikéj řěce Karamoram, kapitule XXX.

O městu Kvengianffu, kapitole XXXl.

O vlasti Chymchim, kapitule třidcátá druhá.

O vlasti Akbalech kapitole XXXIII.

O vlasti Syndynffu, kapitule XXXIIIItá.

O vlasti Tebeth, kapitacle XXXVtá.

O jinéj krajině téj vlasti a o jich obyčeji.

O vlasti Kaydu, kapitule třicátá sedmá.

O vlasti Karayam, kapitula třicátá osmá.

O jiné krajině téj vlasti Karayam, XXXVIIII.

O vlasti Ardandam, kapitole XXXX.

O velikým boji, jenž byl mezi Tatary a králem Nyen.

O městu Mien a o krásném hrobu.

O vlasti Bangala, kapitole čtyřicátá Illlá.

O vlasti Kangigu, kapitole čtyřidcátá V.

O vlasti Amu, kapitole čtyřidcátá šestá.

O vlasti Toloman, kapitole čtyřidcátá sedmá.

O vlasti Cyngny, kapitule XXXXVlII.

O městu Kakanfu a potom dále o jiných městech.

O městě Kadinfu a Snyguimata tuto čte.

O veliké řěce Koromoram a městech.

O vlasti Mangi a o milosti a spravedlnosti.

Kterak Baljatn vojsky velikého kám přemohl.

O městu Kojgajnguj.

O městech Panty a Kajn.

O městech Tynguj a Janguj.

Kterak město Syamphu praky dobyto bylo. Kapitole LVII.

O městu Synguj a o velikéj řěce Kvyan.

O městu Kajkuj.

O městu Czyngianfu.

O městu Chynchinguj, a kterak měštěné v něm zmordováni jsú.

O zšlechtilém městu Synguj tu píše.

O divném městu Kvynsaj tuto píše sě.

O užitciech, jenž béře veliký kám z Kvynsaj a vlasti Mangi.

O městu Tampynguj a o jiných mnohých městech takto.

O království Fuguj.

O městech Kvelunffu a Ugven.

O městu Fuguj.

O městu Zaytem a o břehu zšlechtilém.

KNIHA III. - Počínají se třetí knihy.

Popsánie lodí v Indie.

O ostrovu Zynpangu tuto jest.

Kterak veliký kám poslal svú vojsku, aby dobyli ostrovu Zipangu.

Kterak zlámají sě lodi taterské a kterak jich mnoho uteklo z vojsky.

Kterak jsú sě Tatařie snažně vrátili do Zipangu.

Kterak jsú Tatarové obleženi byli a město, jakož stekli, vrátili.

O ukrotenství a modloslúžení.

O množstvi ostrovóv tej vlasti.

O vlasti Cziamba, kapitule VIII.

O velikém ostrovu.

O vlasti Loehat píše sě.

O ostrovu Pentaim.

O království Ferlech.

O království Basman.

O království Samora.

O království Dragoiam.

O království Lambrij.

O království Fanfur.

O ostrovu Nekuram.

O ostrovu Anganam.

O ostrovu Stylam.

O království Maabar i Věčší Indii.

O království Var a o bludiech jejich.

O rozličných obyčejích téj vlasti.

O jiném položení a novinách.

O tom městě, v němž svatý Tomáš apoštol leží.

O modloslúžení v tom království.

O království Mutfyly a Odamanty.

O království Lae tu sě píše takto.

O království Kolyum.

O království Komaří.

O království Ely.

O království Melibar.

O království Gozirach.

O královstvéch Tahakambaoch.

O dvú ostrovú, v jednom bydlé mužie bez žen a v druhém ženy bez mužóv.

O ostrovu Skoyra.

O velikém ostrovu.

O velikých ptáciech tuto.

O ostrovu Kamzibar.

O množství ostrovóv.

O vlasti řečený Abastia.

O jednom biskupu křesťanském.

O rozličnosti zvieřat v Abastii.

O téj vlasti Aden takto.

O jednéj krajině, jenž Tataři sú obsadili na straně severní.

O jednéj krajině, do niež pro bláto a pro led nemóž jíti.

O vlasti temnosti, jenž tak slove, kapitole.

O vlasti ruskéj nebo o Rusích.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (477 kB) ]